• Sākums >
  • Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā

Plūdu apdraudējuma riska samazināšana Zeltiņu pagastā

Reģ Nr. 1-08/302/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Palielināt ūdens caurplūdi Melnupes gultnē, neļaujot ūdenim appludināt plašas lauksaimniecībā izmantojamās teritorijas un pašvaldības infrastruktūru, samazinot zaudējumus, nepasliktinot uzņēmējdarbību un vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ilgtermiņa: Kvalitatīva, sakārtota infrastruktūra, pievilcīga ainava un nodrošināta upes „veselība” – dabiska straume un ūdens kvalitāte, dzidri straujūdeņi piemēroti lašveidīgajām zivīm, kas raksturīgi Melnupei, iespēja iedzīvotājiem pavadīt laiku pie ūdens, baudot dabu.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot eksperta atzinumu par dabas vērtībām noteiktajā upes posmā un precizēt darbu apjomus (koku sagāzumi, bebru aizsprosti); 2. Izstrādāt būvprojektu (tehnisko dokumentāciju tajā skaitā topogrāfija) mākslīgi uzpludinātā dambja (dzirnavezera) tīrīšanai Melnupē pie “Dambja tilta” pašvaldībai piederošajos īpašumā “Melnupes”, kur paredzēta ūdenskrātuves tīrīšana 0,9 – 1,2 ha platībā ar grunts izlīdzināšanu un krasta veidošanu 0,5-0,8 ha platībā un pašvaldības nekustamajā īpašumā “Tērces”, kur paredzēta grunts tīrīšana līdz 0,2 ha platībā ar grunts izlīdzināšanu uz vietas. Būvprojekta izstrāde no 01.08.2018 – 01.12.2018.; 3. Informēt sabiedrību par projekta norisi un aktivitātēm 2018.gadā; 4. Mākslīgi uzpludinātā dambja (dzirnavezera) tīrīšana Melnupē, Alūksnes novada pašvaldības īpašumos “Melnupes” un “Tērces” saskaņā ar izstrādāto būvprojektu. Realizācija paredzēta sākot no 01.07.2019.- 30.09.2019.; 5. Talku organizēšana ar pašvaldības darbinieku un vietējo iedzīvotāju, uzņēmēju iesaistīšanu kritušo koku izvākšanai un bebru aizsprostu likvidēšanai uz Melnupes ne mazāk kā 3x projekta realizācijas laikā. Talkas tiks organizētas sākot no 01.07.2018. – 01.10.2019.; 6. Sākotnējā iecere par Melnupes gultnes tīrīšanu no dūņām un sanesumiem pie caurtekas uz pašvaldības autoceļa “Rožukalns- Ziemeļi” tiek atcelta, jo speciālistu ieteikums ir tāds, ka upes tīrīšana šajā vietā nedos gaidāmo rezultātu un vairāk nepieciešams palielināt darbības zonu mākslīgi uzpludinātā dambī (dzirnavezerā) visā pašvaldības nekustamajā īpašumā “Melnupes”. 7. Informēt sabiedrību par projekta norisi un aktivitātēm 2019.gadā.

Projekta rezultāti

1. Sagatavots eksperta atzinums par dabas vērtībām un darbu apjomiem Melnupes tīrāmajā posmā, pamatojoties uz kura ieteikumiem tiks sagatavots būvprojekts upes tīrīšanai pašvaldības nekustamajos īpašumos “Melnupes” un “Tērces”; 2. Izstrādāts būvprojekts (tehniskā dokumentācija) mākslīgi uzpludinātā dambja (dzirnavezera) tīrīšanai Melnupē pie “Dambja tilta” pašvaldības īpašumos “Melnupes” un “Tērces”; 3. Iztīrīts no dūņām un sanesumiem mākslīgi uzpludinātais dambis (dzirnavezers) Melnupē pirms “Dambja tilta” 0,9 - 1.2 ha platībā, izlīdzinot grunti uz vietas 0,5 - 0,8 ha platībā pašvaldības īpašumā “Melnupes” saskaņā ar būvprojektu, samazinot plūdu apdraudējuma risku. Pašvaldības īpašumā “Tērces” ūdenskrātuve iztīrīta 0,2 ha platībā, izlīdzinot grunti uz vietas, samazinot plūdu apdraudējuma risku.; 4. Attīrīta Melnupe no kritušiem kokiem un bebru aizsprostiem 3km garumā, pamatojoties uz Dabas aizsardzības pārvaldes eksperta atzinumu un darbu apjomiem, palielināta ūdens caurplūde apmēram 3 km garumā posmā no caurtekas uz pašvaldības autoceļa Rožukalns- Ziemeļi līdz slūžām, samazinot plūdu apdraudējuma risku.; 5. Sakopta, regulāri uzturēta infrastruktūra vietējai sabiedrībai nodrošinās atpūtu un dzīvi tīrā, pievilcīgā, sakārtotā vidē un sakoptās ūdenstilpnes krasta josla dos pozitīvu ietekmi dabas resursu aizsardzībā un apsaimniekošanā.; 6. Informācija par projekta norisi un aktivitātēm atspoguļota interneta vietnē www.aluksne.lv un laikrakstos “Alūksnes novada vēstis”, “Alūksnes ziņas”.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2019
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldība
Alūksne, Dārza iela 11, LV-4301
Projekta kopējās izmaksas 55 834.62 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 084.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 084.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.