• Sākums >
  • Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana

Latvijas ūdeņu monitoringa programmas īstenošana

Reģ Nr. 1-08/2/2010

Projekta mērķis

Iegūt aktuālu informāciju par virszemes ūdeņu stāvokli un kvalitāti Latvijā 2010. gadā atbilstoši ar MK 2009.gada 3.novembra rīkojumu Nr.187 atbalstītajās Vides monitoringa programmas pamatnostādnēs 2009.-2012.gadam noteiktajām prasībām. Nodrošināt monitoringa datus Eiropas Parlamenta un Padomes 2000.gada 23.oktobra Direktīvas 2000/60/EK, ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā (Ūdens struktūrdirektīva), Ūdens apsaimniekošanas likuma un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2008/56/EK (2008. gada 17. jūnijs), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai jūras vides politikas jomā (Jūras stratēģijas pamatdirektīva) sekmīgai ieviešanai. Iegūt nepieciešamo informāciju jūras ūdeņu vides stāvokļa sākotnējā novērtējuma, tai skaitā cilvēka darbības ietekmes uz jūras vidi novērtējuma veikšanai atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas prasībām.

Projekta uzdevumi

Galvenie projekta uzdevumi: 1. Veikt lauka novērojumus jūras ūdeņos hidroloģiskajiem (temperatūra, sāļums, skābekļa koncentrācija, pH, caurspīdība), hidroķīmiskajiem (neorganiskie slāpekļa, fosfora, silīcija savienojumi, kopējais slāpeklis un fosfors), hidrobioloģiskajiem (fitoplanktons, hlorofila a koncentrācija, zooplanktons, makrozoobentoss) parametriem 44 novērojumu punktos maijā, sadarbībā ar NBS JS Krasta apsardzes dienestu, un līdz 19 punktos augustā, sadarbībā ar Somijas Vides institūtu (SYKE). Veikt ievāktā materiāla apstrādi un analīzi. Sagatavot operatīvās atskaites. 2. Veikt lauka novērojumus virszemes saldūdeņos 45 uzraudzības monitoringa stacijās upēs un ezeros fizikāli-ķīmiskajiem 4 reizes un hidrobioloģiskajiem parametriem 1-2 reizes gadā. Veikt ievāktā materiāla apstrādi un analīzi. 3. Veikt radioaktīvo parametru monitoringu saldūdeņos 4 reizes gadā, jūrā – vienu reizi gadā, nosakot cēzija, tritija, alfa (a) un beta (b) kopējo radioaktivitāti. 4. Nodrošināt Latvijas līdzdalību ES Ūdens struktūrdirektīvas ieviešanas vienotās stratēģijas izstrādē un Piedalīties Baltijas jūras ģeogrāfiskās interkalibrācijas grupu (Baltic GIGs) darbā fitoplanktona un makrozoobentosa indikatoru izstrādei.

Projekta rezultāti

1. Iegūts datu materiāls par vides stāvokli jūrā intensīvākajā veģetācijas sezonas posmā, nodrošināta parametru (datu) rindu minimāla saglabāšana svarīgākajiem jūras vides kvalitātes indikatoriem. 2. Iegūta informācija par vides kvalitāti virszemes saldūdeņu uzraudzības monitoringa stacijās 2010.gadā, nodrošināta parametru (datu) rindu nepārtrauktība kvalitātes indikatoriem un Latvijas saistību izpilde datu ziņošanā EVA un citām starptautiskajām institūcijām. 3. Iegūta informācija par radioaktīvā piesārņojuma līmeni Latvijas ūdeņos. 4. Nodrošināta Latvijas līdzdalība Baltic GIG darbā.

Vadlīnija Vides monitorings
Realizācijas laiks 15.12.2010
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 99 601.03 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 99 601.03 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 127 864.95 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.