• Sākums >
  • Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā

Praktisko aktivitāšu īstenošana publisko ūdeņu pārvaldībai Krāslavas novadā

Reģ Nr. 1-08/29/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: - Dubnas upes posma Krāslavas novada administratīvajā teritorijā no Ārdavas ezera līdz Lejas ezeram attīrīšana un atpūtas vietas ierīkošana pie Cārmaņa ezera. Ilgtermiņa: - Veicināt publisko ūdeņu piekrastes teritoriju labiekārtošanu, atpūtas vietu izveidi un rekreācijas objektu attīstību publisko ūdeņu tuvumā, kā arī saglabāt un atjaunot ekosistēmu un to dabiskās struktūras; - Nodrošināt bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, aizsargājot un apsaimniekojot dabiskās dzīvotnes, savvaļas floru un faunu atblīstoši normatīvo aktu prasībām. - Laivošanas maršruta Sīvers – Višķi attīstība, tūristu piesaistei Krāslavas novadā.

Projekta uzdevumi

1. Sertificēta eksperta atzinuma un tehnisko noteikumu saņemšana par plānotiem Dubnas posma attīrīšanas darbiem un atpūtas vietas labiekārtošanu pie Cārmaņa ezera atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 13.jūnija noteikumu Nr.475 „Virszemes ūdensobjektu un ostu akvatoriju tīrīšanas un padziļināšanas kārtība” prasībām. 2. Iepirkuma veikšana projektā paredzētām aktivitātēm (1 gab.); 3. Dubnas upes posma kompleksie attīrīšanas darbi: - upē iekritušo koku izvākšana (~ 50 gab., 5 m3); - bebru aizsprostu un graustu sanesumu likvidēšana (~ 6 vietās, 7.5 m3); - bīstamo un nokaltušo koku izvākšana (~ 40 gab., 5m3); - baltalkšņa apaugumu likvidēšana (4 m3); - niedru pļaušana, savākšana (40 m2). Tiek paredzēts, ka attīrīšanas darbi tiks veikti augustā – oktobrī pēc zivju nārsta beigām. Šie darbi tiks veikti ar rokām, motorzāģi, minimāli piesaistot mehanizētus transportlīdzekļiem, lai nenodarītu kaitējumu dabai un biotopam. 4. Atpūtas vietas izveide un krasta labiekārtošana pie Cārmaņa ezera: - niedru pļaušana gar krastu, savākšana un izvešana (1200 m2); - baltalkšņa apauguma likvidēšana, koku retināšana (6 m3); - automašīnu stāvlaukuma izveidošana (grunts izvākšana un aizvešana - 25 m3; drupinātas grants atvešana, izlīdzināšana un blietēšana – 50 m3); - laivu piestātnes ierīkošana – 1 gab.; - lapenes (5 x 5 m) izbūve – 1 gab.; - soliņu ierīkošana – 3 gab.; - koka tualetes (ar cieto pamatni) ierīkošana – 1 gab., - atkritumu tvertņu ierīkošana – 2 gab.

Projekta rezultāti

Tiek paredzēts, ka pēc Dubnas upes posma attīrīšanas, pašvaldība veiks to regulāru apsekošanu arī turpmāk, piesaistot galvenokārt pašu darbiniekus nepieciešamiem sakopšanas darbiem. Ar privāto zemju īpašniekiem tiks vestas pārrunas par baltalkšņu puduru un saaugumu, kā arī krūmu saaugumu likvidēšanu gar upes posmu, kas veicinās atbilstošu noēnojumu. Atpūtas vieta pie Cārmaņa ezera tiks regulāri apsekota, izvedot radušos atkritumus, veicot citus darbus projekta rezultātu uzturēšanai. Tiek paredzēts, ka nepieciešamie izdevumi tiks segti no pašvaldības budžeta līdzekļiem, pēc iespējas piesaistot arī ES vai valsts atbalsta projektu finansējumu.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Krāslavas novada dome
Krāslava, Rīgas iela 51, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 15 715.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 143.51 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 590.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.