• Sākums >
  • Vides un dabas aizsardzības radoši izglītojošo darbnīcu organizēšana Dvietē

Vides un dabas aizsardzības radoši izglītojošo darbnīcu organizēšana Dvietē

Reģ Nr. 1-08/299/2014

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka 100 gadu jubilejas pasākumu Dvietē ietvaros organizēt amatnieku radoši izglītojošās darbnīcas, lai vietējos iedzīvotājus un viesus atraktīvā veidā izglītotu problēmjautājumu risināšanā vides un dabas aizsardzībā, klimata pārmaiņu jomā un sekmētu sociāli atbildīgu saimniekošanu kā ikdienas sadzīvē, tā arī saimnieciskajā darbībā. Vispārējais mērķis ir nodrošināt vietējo dabas daudzveidību ne tikai Dabas parka "Dvietes paliene" teritorijā, bet arī visā Latvijā, kā arī racionāli, saudzīgi izmantot vietējos izejmateriālus (māls, augi, koksne), samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu, atkritumu un kaitīgo izmešu daudzumu.

Projekta uzdevumi

A. Amatnieku radoši izglītojošo darbnīcu programmas jāpapildina ar visjaunāko (2014.g.) informāciju ekoloģijas, dabas un vides aizsardzības, klimatu pārmaiņu jomās. B. Jāsagatavo amatnieku radoši izglītojošo darbnīcu programmām atbilstoši prezentācijas un izdales materiāli. C. Atraktīvi, saistoši jānovada izglītojošās/ radošās darbnīcas tā, lai tiktu sasniegts projekta mērķis par problēmjautājumu risināšanu ekoloģijas jautājumos un sekmētu ekoloģisko domāšanu, uzvedību. D. Jānodrošina izglītošanas multiplikatīvais efekts un projekta rezultātu uzturēšana. E. Jāveic projekta izpildes kontrole, jāsagatavo projekta atskaites. Pēc projekta aktivitāšu pabeigšanas jāturpina audzināšanas un izglītošanas darbs vides jautājumos.

Projekta rezultāti

A. Izstrādātas 5 (piecas) amatnieku radoši izglītojošās programmas - floristikā, kokapstrādē, krāšņu un kamīnu mūrēšana, keramikā, metālapstrādē (t.sk. kalēja darbnīca). B. Sagatavota programma pasākumam Dvietē, izstrādāti prezentācijas un izdales materiāli (500 gab.) C. Ilūkstes novada Dvietes pagasta “Apsītēs”, kas ir Dvietes Dabas parka teritorij''a, vīnogu selekcionāra Paula Sukatnieka 100 gadu jubilejas pasākumu ietvaros Daugavpils amatnieku biedrības amatnieki novada piecas radošās darbnīcas – floristikā, krāšņu un kamīnu mūrēšanā, mālu apstrādē un metālapstrādē (t.sk. kalēja darbnīca). Pirmajā dienā 22.augustā pasākuma dalībniekiem (ne mazāk kā 400 cilv.) atraktīvā veidā tiek izskaidrots par vides problēmām ne tikai Dvietes īpaši aizsargājamajā teritorijā, bet arī Latvijā un pasaulē kopumā. Kopīgi tiek atrasti risinājumi dabas resursu patēriņa un atkritumu samazināšanai, oglekļa dioksīda izmešu samazināšanai. Pasākuma otrajā dienā 23.augustā vides jautājumi tiek risināti praktiskā darbībā, ne mazāk kā 70 cilvēkus iesaistot piecās radošās darbnīcās. D. Tiek nodrošināts izglītošanas, audzināšanas darba multiplikatīvais efekts. Amatnieki pasniedzēji (3 meistari) projekta materiālus izmanto audzināšanas darbā savās arodskolā, meistari veic informatīvi izglītojošo darbu kolēģu, klientu vidū. E. Biedrības valdes priekšsēdētāja Vija Zviedrāne nodrošinā projekta uzraudzību un kontroli.Visas aktivitātes tiek izpildītas pilnā apjomā, tiek veikta grāmatvedības uzskaite, sagatvaota un LVAF iesniegta atskaite. Projekta rezultāti ietekmē mājsaimniecības un saimnieciskās darbības veicējus būt personīgi atbildīgiem vides problēmu risināšanā , resursu praktiskā pārvaldībā. Gala rezultātā  tiks saudzēta daba, it īpaši aizsargājamajā Dvietes Dabas parka t(Natura 2000 teritorijā),  mājsaimniecības un uzņēmēji taupīgāk izmantos resursus – ūdens, elektroenerģija, māli, koks u.c.,  samazināsies oglekļa dioksīda un kaitīgo vielu emisija, atkritumu daudzums,  no vairākām alternatīvām centīsies izvēlēties atjaunojamos energoresursus, siltuma noturīgas mājas.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 04.11.2014
Īstenotājs Daugavpils amatnieku biedrība
Daugavpils, Cietokšņa iela 84-1, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 9 381.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 970.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.