Vides stāvokļa uzlabošana un potenciālā vides apdraudējuma riska novēršana Rubas pagastā

Reģ Nr. 1-08/298/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Uzlabot esošo vides stāvokli, novērst potenciālo vides apdraudējumu, novēršot nepietiekami attīrīto notekūdeņu ieplūšanu Vadakstes upē, veicot jauna NAI būvniecību. 2. Novērst potenciālo vides piesārņojuma risku, veicot 2 esošo kanalizācijas sistēmu apvienošanu vienā un apvienotās sistēmas pieslēgšanu pie jaunizbūvētā NAI. 3. Novērst esošo un potenciālo vides piesārņojuma risku, veicot 2 esošo septiķu iztīrīšanu un aizbēršanu. 4. Iesaistīt vietējos iedzīvotājus praktiskās darbībās, novēršot turpmākā piesārņojuma draudus un uzlabojot esošo vidi, veicot esošo notekgrāvju un to apkārtnes attīrīšanu no piesārņojuma. 5. Iesaistot vietējos iedzīvotājus, apkopot priekšlikumus perspektīvai parka – upes krasta teritorijas attīstībai, iesniedzot tos tālāk virzībai Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē. 6. Veicināt vietējās sabiedrības iniciatīvu, atbildību un izpratni pret apkārt esošo vidi. Ilgtermiņa: 1. Uzlabot esošo vides stāvokli un novērst potenciālo vides stāvokļa apdraudējuma risku Rubas pagastā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt sabiedrības informēšanas un projekta publicitātes pasākumus projekta īstenošanas laikā. 2. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju, kas nepieciešama plānoto aktivitāšu realizācijai. 3. Ar praktiskām darbībām, projekta īstenošanas laikā, iesaistīt vietējo sabiedrību un vietējās pašvaldības institūcijas. 4. Veikt esošā vides stāvokļa uzlabošanas un vides apdraudējuma risku novēršanas pasākumus Rubas pagastā. 5. Veikt kvalitatīvu projekta vadību, sasniegt projektā izvirzītos īstermiņa un ilgtermiņa mērķus.

Projekta rezultāti

1. Veikti sabiedrības informēšanas un projekta publicitātes pasākumi projekta īstenošanas laikā (A1 aktivitāte): 1.1. Izgatavotas un publiskās vietās Rubas pagastā izvietotas 10 A3 afišas ar uzaicinājumu piedalīties talkā. 1.2. Izvietota informācija Saldus novada pašvaldības mājaslapā www.saldus.lv, projekta īstenošanas laikā vismaz 6 reizes. 1.3. Publicēta informācija Saldus novada pašvaldības informatīvajā izdevumā par sasniegtajiem rezultātiem, projekta ieguvumiem, finansējuma devēju un sabiedrības iesaistīšanos, 1 reizi projekta noslēgumā. Fotofiksāža. 1.4. Būvniecības procesa laikā, atbilstoši spēkā esošiem būvnormatīviem, būvobjektā izvietots informatīvais stends/ būvtāfele, 1 gab. Ne mazāks par 1500 x 1000 mm. 1.5. Atbilstoši izvirzītājām publicitātes prasībām, pie jaunizbūvētā NAI izvietota informatīvā plāksne, 1 gab./A4 izmērs. 1.6. Saldus novada pašvaldībai ir izveidota informatīvā lapa portālā http://www.facebook.lv/. Projekta noslēgumā šajā lapā tiks ievietota informācija un fotofiksāža par projekta norisi un veiktajām aktivitātēm, sasniegtajiem mērķiem, rezultātiem, finansējumu. 2. Izstrādāta tehniskā dokumentācija plānotajiem būvniecības darbiem projektā (A2 aktivitāte), saņemti nepieciešamie saskaņojumi 1 kompl. Lai īstenotu projektā plānotās aktivitātes un novērstu esošo un potenciālo videi nodarīto kaitējumu ir nepieciešams izstrādāt tehnisko dokumentāciju (topogrāfija, ģeotehniskā izpēte, būvprojekta izstrāde, ekonomikas daļa) un saņemt nepieciešamos saskaņojumus, tehniskos noteikumus no Vides dienesta un AS Latvenergo. Bez tehniskās dokumentācijas nav iespējams īstenot plānotos pasākumus un novērst esošos un potenciālos vides apdraudējuma riskus. Tehniskās dokumentācijas izstrādes laikā, projekta vadītājs konsultēties ar projektā piesaistīto “Saldus komunālserviss” ekspertu, lai izvēlētos pēc iespējas efektīvāko risinājumu, risku novēršanai un vides stāvokļa uzlabošanai. Projektēšanas uzdevums, plānoto darbu tāme ir pievienoti pielikumā. 3. Projekta īstenošanā, ar praktiskām darbībām, iesaistīti vietējie iedzīvotāji un vietējās pašvaldības institūcijas (A3 aktivitāte): 3.1. Ar vietējās sabiedrības līdzdalību noorganizēta “Prāta vētra” un izstrādāti priekšlikumi (apraksta veidā) perspektīvai parka un upes malas teritorijas attīstībai, 1 kompl. 3.2. Iegādātas aktivitātes “Prāta vētra” nodrošināšanai nepieciešamās kancelejas preces 1 kompl. 3.3. Izstrādātie priekšlikumi teritorijas attīstībai iesniegti Apvienotajā Jaunauces un Rubas pagastu pārvaldē, 1 kompl. 3.4. Iesaistot iedzīvotājus talkā, veikta 2 esošo notekgrāvju un to apkārtnes attīrīšana no piesārņojuma 1 kompl. 3.5. Iesaistot vietējos iedzīvotājus praktiskās projekta aktivitātēs, tiek veicināta vietējās sabiedrības atbildība un izpratne par videi nodarīto kaitējumu. 4. Veikti esošās vides uzlabošanas un vides risku novēršanas pasākumi Rubas pagastā (A4 aktivitāte): 4.1. Uzlabots vides stāvoklis, novērsts potenciālais vides apdraudējums, novēršot nepietiekoši attīrīto notekūdeņu ieplūšanu Vadakstes upē, veicot normatīviem atbilstoša jauna NAI izbūvi 15 m3/diennaktī. 4.2. Novērsts potenciālais vides piesārņojuma risks, veicot 2 kanalizācijas sistēmu apvienošanu vienā (apm.170 m) un sistēmas pieslēgšana pie jaunizbūvētā NAI. 4.3. Novērsts esošais un potenciālais vides piesārņojuma risks, veicot esošo septiķu iztīrīšanu un aizbēršanu 2 gab. 4.4. Veikta projekta autoruzraudzība 1 gab. Bez autoruzraudzības nav iespējams veikt plānotos būvniecības darbus jo autoruzraugs nodrošina būvprojekta autora tiesības īstenot būvprojekta autentisku realizāciju dabā, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētā būvprojekta, kā arī saistošo normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu laikā. 4.5. Veikta projekta būvuzraudzība 1 gab. Būvuzraudzība tiks veikta atbilstoši būvnormatīviem un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 4.6. Uzlabota pazemes un virszemes ūdeņu kvalitāte, novērsta to tālāka piesārņošana. 4.7. Novērsti turpmākā piesārņojuma draudi un uzlabota esošā vide, veicot 2 esošo notekgrāvju un to apkārtnes attīrīšanu no piesārņojuma. 4.8. Iegādāts talkai nepieciešamai aprīkojums, kas nepieciešams plānotās aktivitātes nodrošināšanai 1 kompl. 5. Veikta projekta vadība, sasniegti projektā izvirzītie mērķi: 5.1. Veikta projektu rezultātu izvērtēšana, to publicēšana, 1 kompl. 5.2. Novadīts 1 projekts, sasniegti projektā izvirzītie mērķi, 1 kompl.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Saldus novada pašvaldība
Saldus, Striķu iela 3, LV-3801
Projekta kopējās izmaksas 51 858.18 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.