• Sākums >
  • Vide - manai drošībai, veselībai un laimei

Vide - manai drošībai, veselībai un laimei

Reģ Nr. 1-08/286/2014

Projekta mērķis

Izmatojot uz holistisku pieeju balstītas metodes, veicinā ttādu nometnes dalībnieku izpratni par vidi, kas atbilst mūsdienu sabiedrības vērtībām un pieejai, tādējādi sekmējot bērnu un jauniešu invalīdu iekļaušanu sabiedrībā un līdzdalību dažādās sabiedriskās dzīves norisēs, kas saistītas ar „zaļo” domāšanu, dzīvesveidu, ekoloģisko uzvedību un patēriņu, kā arī vides kā resursa izmantošanu veselības saglabāšanā,labizjūtas paaugstināšanā un drošumspējas sekmēšanā.

Projekta uzdevumi

Nometnes dalībniekiem jāsniedz pamatzināšanas par vidi, jāveido ekoloģisku izpratni un uzvedību, kas palīdz saglabāt dabas resursus (piemēram, izvairīties no sadzīves ķīmijas pielietošanas, šķirot atkritumus), apvienojot šo mūsdienu sabiedrībai raksturīgas izpratnes apguvi ar iespēju praktiski pārliecināties, ka daba un vide ir nozīmīgs veselības un labizjūtas (well-being) avots, kā arī pamats cilvēka un sabiedrības drošumspējai.

Projekta rezultāti

Zināšanas • Faktori, kas sekmē sadzīves atkritumu daudzuma pieaugumu; • „Zaļā” pieeja atkritumu problēmai; • Zināšanas par bioloģisko daudzveidību; • Zināšanas par atjaunojamiem energoresursiem, to ieguvi un izmantošanu; • Zināšanas par tīru ūdeni un tā resursiem; • Zināšanas par faktoriem, kas sekmē fizisko un garīgo veselību, kā arī spēju ikdienā pārvarēt ar hronisku slimību un invaliditāti saistītās negatīvās sekas (optimisms; dzīvesspēks; veselīgs dzīvesveids, pozitīva domāšana, vērtības, dzīves jēga). Prasmes • Atkritumu šķirošanas prasmes; • Prasme samazināt iepirkuma maisiņu patēriņu ikdienā; • Prasme atpūsties dabā, nepiesārņojot to; • Prasme saskatīt bioloģisko daudzveidību savā dzīves vietā un to aprakstīt; • Prasme veikt dabas novērojumu; • Prasmes/vienkārši paņēmieni/vingrinājumi ikdienas stresa pārvarēšanai; • Prasmes/vienkārši paņēmieni/vingrinājumi, kā rūpēties par savu veselību, īstenot veselīgu dzīvesveidu, pozitīvo domāšanu. Uzvedība pēc nometnes: • Atkritumu šķirošana ikdienā. • Vairākkārt lietojamo iepirkuma maisiņu lietošana; • PET pudeļu un citu sadzīves atkritumu daudzuma samazināšana; • Dabas nepiesārņošana, atpūšoties dabā. • Nometnes dalībnieks īsteno tos veselīga dzīvesveida mērķus, ko ir kopā ar pedagogu sev noteicis nometnē. • Nometnes dalībnieks ikdienā veic vingrinājumus, īsteno paņēmienus pozitīvas domāšanas, optimisma palielināšanai. • Pēc nometnes bērnam/jaunietim ar invaliditāti ir pieaugusi psiholoģiskā labklājība un dzīves kvalitāte. • Nometnes dalībnieks iesaistījies sabiedriskās aktivitātēs, kas saistītas ar ekoloģisko domāšanu, piemēram, sociālajos tīklos, talkās, vides NVO darbībā, tā pierādot nometnes iekļaušanas funkcijas/mērķa īstenošanu. Anketēšanu, lai gūtu priekšstatu par projekta rezultātiem, plānots veikt nometnes pēdējā dienā un divus mēnešus pēc nometnes (oktobrī). Nometnes ietekmi ilgtermiņā nosaka sekojoši faktori: • Individuālā pieeja, ņemot vērā bērna vai jaunieša invaliditātes cēloni; • Tas, ka zaļās domāšanas apguve apvienota ar personisko ieguvumu (skat. Iepriekš); • Zināšanu un uzvedības saiknes nodrošināšana; • Zināšanu un prasmju apguve vienaudžu vidē, ar neformālu pieeju un atraktīviem/spēles paņēmieniem; • Iespēja, ka nometnes dalībnieki jaunās zināšanas/uzvedību/zaļo domāšanu tālāk īsteno savās ģimenēs, paplašinot nometnes iedarbību caur savu tuvāko sociālo kontaktu loku. Viss minētais ievērojami palielina projekta ietekmi un ilgtspēju.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.11.2014
Īstenotājs Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 5 730.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 506.19 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 4 506.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.