• Sākums >
  • Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”

Dabas parka “Bernāti” dabas aizsardzības plāna apsaimniekošanas pasākumu ieviešana”

Reģ Nr. 1-08/281/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Bernātu dabas parka atpūtas vietas "Tālais stāvlaukums" atjaunošana un jaunas labiekārtojuma infrastruktūras izveide, lai samazinātu cilvēku postošo ietekmi uz kāpu biotopiem. Īstermiņa mērķis paredz ierīkot jaunu, antropogēno slodzi mazinošu un gājēju plūsmu virzošu koka laipu, kura virzīs pludmales apmeklētājus cauri mežainajām piejūras kāpām un embrionālajām kāpām. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot arī piknika vietas un ierīkot skatu platformu, lai nodrošinātu biotopu un teritorijas labvēlīgu aizsardzību. Ilgtermiņa: Ņemot vērā Bernātu dabas parka novietojumu un atpūtas tūrisma attīstības tendences, paredzams, ka kopējā rekreācijas slodze projekta īstenošanas vietā turpmāko gadu laikā tikai palielināsies, tāpēc šī projekta ilgtermiņa mērķis ir radīt priekšnoteikumus “Tālā stāvlaukuma” ilgtspējīgai teritorijas izmantošanai. Lai nākotnē šajā atpūtas zonā būtu iespējams sniegt sabalansētus ar tūrismu un rekreāciju saistītus pakalpojumus, kuriem ir augsta pievienotā vērtība un lai apmeklētāju plūsmas pieaugums sniegtu arī ekonomisku pienesumu vietējai kopienai, ne tikai papildus slodzi ĪADT, infrastruktūrai un atkritumu apsaimniekošanai. Par ilgtermiņa mērķi izvirzāma arī “Tālā stāvlaukuma” labiekārtošana atbilstoši “Zilā karoga” pludmaļu prasībām.

Projekta uzdevumi

1. Izstrādāt būvprojektu, izpildot visus tehniskos noteikumus, tai skaitā, saņemot Dabas aizsardzības pārvaldes saskaņojumu par konkrētā būvprojekta ieviešanu. 2. Veikt būvdarbu iepirkumu Publiskā iepirkumu likuma 9. panta kārtībā. 3. Veikt cenu izpēti būvuzraudzībai saskaņā ar Nīcas novada domes priekšsēdētāja rīkojumu “Kārtība, kādā slēdzami līgumi, kuru līgumcenas ir zem “Publisko iepirkumu likumā” regulēto procedūru sliekšņiem”. 4. Būvdarbu norise. Īpašuma kadastra nr. 6478 008 0368 (īpašnieks – Nīcas novada pašvaldība)

Projekta rezultāti

Projekta rezultātā labiekārtota Bernātu dabas parka atpūtas vieta “Tālais stāvlaukums” jeb ierīkota jauna tūrisma infrastruktūra. Par jaunās tūrisma infrastruktūras uzturēšanu pēc projekta pabeigšanas rūpēsies Nīcas novada pašvaldības Komunālā pārvalde tiktāl, cik tas nebūs attiecināms uz būvdarbu garantijas laika garantiju. Pēcuzruadzības periodā nepieciešamās darbības koordinē projekta vadītāja. Rezultātu uzturēšanai nepieciešamie līdzekļi tiks katru gadu savlaicīgi paredzēti pašvaldības budžetā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Nīcas novada dome
Nīca, Bārtas iela 6, LV-3473
Projekta kopējās izmaksas 91 533.68 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 82 380.31 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 000.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.