• Sākums >
  • Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāna ieviešana

Reģ Nr. 1-08/279/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Viens no galvenajiem īstermiņa (12 gadu) mērķiem - īpaši aizsargājamās dabas teritorijas Raunas Staburags dabas aizsardzības plāna ieviešana. No tā izrietoši - realizēt dabas aizsardzības plānā noteiktos biotopu un sugu apsaimniekošanas pasākumus: veikt Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēti; papildināt un uzturēt tūrisma infrastruktūru; nodrošināt sabiedrības informēšanu un izglītošanu par dabas vērtībām un kultūrvēsturisko mantojumu dabas lieguma teritorijā. Ilgtermiņa: Saglabāt Raunas Staburagu nākamajām paaudzēm kā unikālu dzīvotni dažādām augu un dzīvnieku sugām, kā arī daudzveidīgu dabas tūrisma objektu. Nodrošināt dabas, ainavas resursu un kultūras vērtību ilgtspējīgu un racionālu apsaimniekošanu.

Projekta uzdevumi

1. Organizēt un īstenot Raunas Staburaga teritorijā esošo avotu ūdens plūsmas izmaiņu cēloņu izpēti 2. Apsaimniekošanas pasākumu efektivitātes monitoringa metodikas izstrādāšana un daļēja (1 gadu) monitoringa veikšana 3. Tūrisma ietekmju monitorings 4. Īstenot jaunu tūrisma infrastruktūras objektu ierīkošanu – 1. automatizēta apmeklētāju skaitītāja uzstādīšanu 5. Esošās tūrisma infrastruktūras uzturēšana, atjaunošana un uzlabošana 6. Krūmu apauguma novākšana no Raunas Staburaga atseguma un koku sagāzumu izvākšana 7. Nodrošināt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus

Projekta rezultāti

Tā kā projekta tiešā mērķauditorija ir pašvaldības un dažādu iestāžu speciālisti, zemes īpašnieki, kuru īpašumi robežojas ar Staburagu, vietējie iedzīvotāji, kuriem ir svarīgi kādā vidē dzīvo, tad projekta rezultātus uzturēt nebūtu problēmas. Mums ir savs dabas lieguma ,,Raunas Staburags” dabas aizsardzības plāns, kas vismaz 12 gadus nodrošinās atbilstošu aizsardzību un apsaimniekošanu teritorijas dabas vērtībām, veicinot sabiedrības izglītošanu, saskaņojot vietējās sabiedrības, zemes īpašnieku un tūrisma attīstības intereses ar dabas aizsardzības interesēm Ilgtermiņa rezultāts – nākamajām paaudzēm saglabātas unikālas dabas vērtības, neizslēdzot aktīvo tūrismu, labvēlīga aizsardzības statusa nodrošināšana tām īpaši aizsargājamām sugām un īpaši aizsargājamiem biotopiem, kuru aizsardzības nolūkā ,, Raunas Staburaga” dabas aizsardzības plāns tika sagatavots.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Raunas novada dome
Rauna, Vidzemes iela 2, LV-4131
Projekta kopējās izmaksas 44 682.88 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 196.59 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.