Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju un bioloģiskās daudzveidības saglabāšana un aizsardzība Kubeseles dabas takā

Reģ Nr. 1-08/278/2018

Projekta mērķis

Projekta ilgtermiņa mērķis saskan ar Gaujas nacionālā parka Dabas aizsardzības plāna ilgtermiņa uzturēšanas mērķi: nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu un atjaunošanu, samazinot antropogēno ietekmi uz dabiskajām ekosistēmām - Gaujas nacionālā parka Kubeseles dabas takā. Īstermiņa mērķis saskan ar Gaujas nacionālā parka mērķiem: 1. nodrošināt izziņas tūrisma un atpūtas iespējas, nenoplicinot dabas, kultūrvēsturiskās, ainaviskās, garīgās un estētiskās vērtības – pilnveidot un atjaunot Kubeseles dabas takas infrastruktūru. 2. nodrošināt informāciju un izglītošanu par dabas un kultūrvēsturiskajām vērtībām, kā arī veicināt dabas procesu un kultūrvēsturiskā mantojuma izpēti.

Projekta uzdevumi

Kubeseles dabas takas infrastruktūras izveidei un atjaunošanai, informācijas par dabas vērtībām izstrādei un popularizēšanai ieviešot mūsdienīgas tehnoloģijas realizācijas uzdevumi: 1. būvprojekta izstrāde atbilstoši Labiekārtošanas darbu iecerei, Krimuldas novada būvvaldes prasībām, izstrādāta 1 būvprojekts Dabas takas infrastruktūras atjaunošanai; 2. sakārtot, labiekārtot un atjaunot gājēju tiltiņu, taku, laipu infrastruktūru, uzstādīt 3 tualetes mājas (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā); 3. bīstamo koku, kas apdraud apmeklētājus, izzāģēšana, vismaz 2 sakopšanas talku organizēšana, saskaņā ar Dabas aizsardzības pārvaldes un Valsts meža dienesta noteikumiem. Izzāģēti 10 koki; 4. Informācijas apkopošana par dabas takā esošajām vērtībām, mājas lapas www.krimulda.lv WEB sadaļas izstrāde un informācijas ievietošana, informatīvo stendu un plāksnīšu izstrāde. Izstrādāta sadaļa internetvietnē www.krimulda.lv Tūrisms – Kubeseles dabas taka. Ieprogrammēta QR kodu sistēma, sagatavoti un ievietoti apraksti par dabas un kultūrvēsturiskiem objektiem (darbu daudzumus un kontroltāmi skatīt projekta iesnieguma pielikumā - Ieceres dokumentācija (sadaļa info punktu izveide izņemta, jo šie darbi iekļauti takas infrastruktūras atjaunošanas darbos); 5. Sabiedrības informēšana par projektā sasniegtajiem rezultātiem un dabas vērtībām (aprakstu skatīt projekta iesnieguma 10. sadaļā); Lai nodrošinātu normatīvajiem aktiem atbilstošu augstākminēto uzdevumu īstenošanu plānots: 6. ekspertu darbs dabas teritorijā informatīvo materiālu izstrādei. Augstākminētie uzdevumi ir saskaņā ar Nacionālā parka Dabas aizsardzības plānu.

Projekta rezultāti

Projektā sasniegto rezultātu uzturēšanu nodrošinās Krimuldas evaņģēliski luteriskā draudze, Dabas aizsardzības pārvalde un Krimuldas novada dome no tās budžeta līdzekļiem, par uzturēšanu turpmākos 5 gadus pēc projekta īstenošanas apliecina vienošanās, kas pievienotas pavaddokumentos. Krimuldas novada domei ir pietiekama finansiālā un administratīvā kapacitāte, lai nodrošinātu projektā sasniegto rezultātu pienācīgu uzturēšanu un pakāpenisku tālāku attīstību savā īpašumā un sadarbībā ar citu zemju īpašniekiem 5 turpmākos un vairāk gadus. Kubeseles dabas takas kā tūrisma vides novadā attīstība un loma iestrādāta arī Krimuldas novada attīstības dokumentos – Krimuldas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā 2013. – 2038. gadam, Krimuldas novada Attīstības programmā 2015. – 20121. gadam, Krimuldas novada teritorijas plānojumā no 2016. gada (dokumenti pieejami Krimuldas novada domes mājaslapā www.krimulda.lv sadaļā „Normatīvie akti”. Projekta ietvaros veicamās darbības ir saskaņā ar augstākminētajiem dokumentiem

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.08.2019
Īstenotājs Krimuldas novada dome
Parka iela 1, Ragana, Krimuldas novads, LV-2144
Projekta kopējās izmaksas 42 430.38 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 224.23 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 32 146.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.