• Sākums >
  • Dabas aizsardzības plāna ieviešana aizsargājamā jūras teritorijā “Rīgas līča rietumu piekraste” (akronīms - EKOJŪRA)

Dabas aizsardzības plāna ieviešana aizsargājamā jūras teritorijā “Rīgas līča rietumu piekraste” (akronīms - EKOJŪRA)

Reģ Nr. 1-08/270/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Veikt pētījumu par kuģniecības un piekrastes ietekmi un izstrādāt rekomendācijas videi draudzīgai saimnieciskajai darbībai AJT “Rīgas līča rietumu piekraste” (vienā no septiņām Natura 2000 aizsargājamām jūras teritorijām Latvijā), kurai ir spēkā esošs Dabas aizsardzības plāns. Projekta rezultāti izmantojami Dabas aizsardzības pārvaldei, ATJ piegulošajām Rojas, Mērsraga, Engures novadu pašvaldībām, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijai, Kurzemes plānošanas reģionam, LIAA Tūrisma departamentam, Valsts Vides dienestam, pētniecības institūtiem, vides aizsardzības un tūrisma uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, vides izglītības programmām, plašai sabiedrības pieejai. Ilgtermiņa: Projekta mērķis ir izstrādāt AJT ilgtspējīgu saimnieciskās darbības pārvaldības modeli, integrējot tajā ANO ietvaros izstrādātos Zaļās un Zilās izaugsmes (Green Growth and Blue Growth) principus, ilgtspējīgā jūras un piekrastes tūrisma formu. Izstrādātais modelis kā pilotprojekts kalpos pārējo sešu Latvijas Republikā esošo Aizsargājamo jūras teritoriju Dabas aizsardzības plānu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī kalpot starptautiskajai sadarbībai Baltijas jūras reģionā un palielināt videi draudzīgo jahtu tūrisma pieaugumu Rojas, Mērsraga, Engures mazajās ostās.

Projekta uzdevumi

A1. (3.4. pasākums. DAP 7.2. Apsaimniekošanas pasākumu apraksts) Izstrādāt vadlīnijas saimniecisko darbību ietekmes uz vidi novērtējumam (turpmāk – IVN) A2. (5.1. pasākums. DAP 7.2. Apsaimniekošanas pasākumu apraksts) Sagatavot pētījumu par ilgtspējīga tūrisma-rekreācijas attīstības iespējām AJT un tai pieguļošajās piekrastes teritorijās A3.Sagatavot informatīvs materiāls par AJT kultūrvēsturiskajām vērtībām. A4. Sagatavot priekšlikumus maršrutam zemūdens tūrismam ar rifu un kuģu vraku apmeklēšanu un drošai jahtu navigācijai AJT A5. Prezentēt projekta rezultātus sabiedrībai informējot valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas, plašsaziņas līdzekļus, organizējot AJT piegulošajā pašvaldībā Engures novadā semināru pašvaldību darbiniekiem un citiem interesentiem A6. Izveidojot projekta “EKOJŪRA” interneta vietni sociālajos mēdijos (Facebook, Instagram) projekta izstrādāto materiālu publiskai pieejamībai tiešsaistē

Projekta rezultāti

Projekta rezultāti ir novitāte. Tos izstrādājot, tiek likti pamati ilgtspējīgā jūras un piekrastes tūrisma attīstībā, kas veicinās videi draudzīgu pārvaldību turpmākajos piecos gados, radot iespēju pilnveidot vietējo ilgtspējīgu aizsargājamo jūras teritoriju attīstības modeli. Projekta rezultāti izstrādāti izmantojot Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts Vides dienesta, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datu bāzes esošo informācijas sistēmu, kā arī padarot projekta rezultātus pieejamus zinātnisko institūtu pētniecības interesēm, ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstībai un sabiedrībai kopumā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs EKOJŪRA
Rīga, Artilērijas ielā 3-37, LV-1001
Projekta kopējās izmaksas 78 000.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 70 200.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.