Priekšlikumi zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas, kritēriju un novērtēšanas kārtības izstrādei

Reģ Nr. 1-08/26/2016

Projekta mērķis

Sekmēt zemes un augsnes aizsardzību un novērst jaunu degradēto teritoriju rašanos.

Projekta uzdevumi

Zemes pārvaldības likuma (ZPL) 13.panta pirmās daļas 6.punkts uzdod Ministru kabinetam izstrādāt noteikumus par zemes un augsnes degradācijas kritērijiem, kā arī par kārtību, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju un tās iespējamību, nosaka zemes un augsnes degradācijas novēršanas pasākumus un uzrauga to īstenošanu. Noteikumu izstrādes termiņš ir 2017.gada 31.decembris. Ņemot vērā minēto, nepieciešams izstrādāt zinātniski pamatotus priekšlikumus zemes un augsnes degradācijas klasifikācijai un degradācijas procesu novērtēšanas kārtībai Latvijā. Minētā ietvaros ir nepieciešams apkopot informāciju par zemes un augsnes degradācijas veidiem un zemes degradācijas pazīmēm, kā arī izstrādāt zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas sistēmu. Tāpat nepieciešams apzināt informācijas ieguves avotus par degradētajām teritorijām un izstrādāt priekšlikumus kārtībai, kādā konstatē un novērtē zemes un augsnes degradāciju. Augsnes degradācijas turpmākai ierobežošanai ir izstrādājami priekšlikumi tās ierobežošanai un novēršanai atbilstoši konstatētajam augsnes degradācijas veidam. Priekšlikumu izstrādē veicamas šādas aktivitātes: - apkopot informāciju par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem augsnes aizsardzībā un veikt to analīzi; - iegūt un apkopot informāciju par pētījumiem Latvijā un citās valstīs par zemes un augsnes degradācijas jautājumiem un veikt šo pētījumu analītisku apstrādi; - sagatavot priekšlikumus zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas sistēmas izveidei un degradācijas novērtēšanas kritērijiem un kārtībai; - izstrādāt priekšlikumus (ieteikumus) normatīvajam regulējumam augsnes degradācijas klasifikācijas sistēmas izveidei un degradācijas novērtēšanas kārtībai; - noorganizēt diskusiju semināru ar pašvaldību, NVO, augstskolu un zinātnieku piedalīšanos par sagatavotajiem priekšlikumiem zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas un novērtēšanas kārtībai.

Projekta rezultāti

Sagatavots konceptuāls dokuments, kurā ir ietverti: - pārskats par spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem augsnes aizsardzībā; - analītisks pārskats par veiktajiem pētījumiem zemes un augsnes degradācijā Latvijā un citās valstīs; - priekšlikumi zemes degradācijas klasifikācijas izveidei, zemes degradācijas pakāpju noteikšanai un to noteikšanas kritērijiem; - priekšlikumi informācijas iegūšanai, lai identificētu degradētās teritorijas, tai skaitā izstrādāts pārskats par esošajām informācijas sistēmām datu iegūšanai; - priekšlikumi augsnes degradācijas klasifikācijas izveidei, risinājumi augsnes degradācijas pakāpes un degradācijas riska noteikšanai vai novērtēšanai; - priekšlikumi informācijas uzturēšanas kārtībai; - priekšlikumi zemes turpmākai izmantošanai atbilstoši noteiktajam augsnes degradācijas veidam. Projekta rezultāti tiks izmantoti zemes un augsnes degradācijas klasifikācijas sistēmas izveidei un kā pamats Zemes pārvaldības likumā noteikto Ministru kabineta noteikumu izstrādei, kā arī projekta rezultāti tiks izmantoti degradēto zemju noteikšanai, informācijas uzkrāšanai un aktualizēšanai.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2016
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 16 530.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 530.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 530.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.