• Sākums >
  • Veselības takas un laipas izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā, Liepājā

Veselības takas un laipas izbūve dabas lieguma “Liepājas ezers” Zirgu salā, Liepājā

Reģ Nr. 1-08/265/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Dabas lieguma “Liepājas ezers” ainaviski degradētas teritorijas labiekārtošana dabas vērtību turpmākas aizsardzības nodrošināšanai un rekreācijas iespēju veicināšanai. Ilgtermiņa: Mazināt antropogēnās slodzes, tajā skaitā, tūrisma, eitrofikācijas un vides piesārņojuma ietekmi uz īpaši aizsargājamiem biotopiem un sugām dabas liegumā “Liepājas ezers”, izveidojot dabas pastaigu maršrutu Liepājas ezera Zirgu salā, tai pat laikā sabalansējot rekreatīvo resursu izmantošanu ar dabas vērtību aizsardzību.

Projekta uzdevumi

1.veikt būvprojekta “Veselības takas un laipas konstrukciju izbūve” būvdarbu iepirkumu (viens iepirkums); 2.veikt būvuzraudzības iepirkumu (viens iepirkums); 3. izveidot šķembotu dabas/ veselības pastaigu taku (519 m gara, 2,5 m plata) ar atpūtas vietām (trīs atpūtas vietas); 4. izvedot koka laipu ar margām (80 m gara, 2,5 m plata); 5. ainavas sakopšana, tai skaitā zāliena ierīkošana, (19200 m2); 6. izveidot labiekārtojumu un aprīkojumu (3 soliņi, 3 atkritumu urnas, 3 katedras tipa informācijas stendi; 3 āra trenažieri, 2 informācijas norāžu zīmes); 7. nodrošināt sabiedrības informēšanu par projektu, tā mērķi, aktivitātēm, rezultātiem, to saistību ar īpaši aizsargājamās dabas teritorijas aizsardzības mērķu nodrošināšanu saskaņā ar Vadlīnijām Latvijas vides aizsardzības fonda publicitātes pasākumu nodrošināšanai (trīs relīzes).

Projekta rezultāti

Liepājas pilsētas pašvaldība kā projekta īstenotājs nodrošinās projekta sasniegto rezultātu – izveidotās pastaigu takas, atpūtas vietu un labiekārtojuma elementu - ilgtspēju un uzturēšanu no pašvaldības līdzekļiem. Izveidotās infrastruktūras plānotais kalpošanas laiks tiks paredzēts vismaz 5 (piecus) gadus pēc noslēguma maksājuma veikšanas. Teritorijas kopšanas darbus veiks Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Komunālā pārvalde”, regulāri nodrošinot atkritumu urnu izvešanu, teritorijas sakopšanu un, nepieciešamības gadījumā, labiekārtojuma elementu remontu vai nomaiņu, kā arī tiks uzstādīta biotualete.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 30.10.2019
Īstenotājs Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Liepāja, Rožu iela 6, LV-3401
Projekta kopējās izmaksas 187 098.60 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 159 033.81 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.