• Sākums >
  • Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

Dabas parka “Daugavas loki” Adamovas dabas takas daudzveidības saglabāšana un aizsardzība, īstenojot teritorijas apsaimniekošanas pasākumus

Reģ Nr. 1-08/261/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa mērķis: turpināt īstenot Adamovas dabas takas apsaimniekošanas aktivitātes 2010. - 2022. gadam, dabas daudzveidības aizsardzībai un dabas takas saglabāšanai, kas noteikti dabas parka “Daugavas loki” dabas aizsardzības plānā 2010. - 2022. gadam, veicot Adamovas dabas takas infrastruktūras sakārtošanu, ainavas saglabāšanu un informatīvo pasākumu organizēšanu par dabas vērtībām. Ilgtermiņa mērķis: aizsargāt Adamovas dabas takas dabas un bioloģisko daudzveidību dabas parkā “Daugavas loki”, saglabāt ainavisko vērtību aizsargājamo ainavu apvidū “Augšdaugava”, kā arī informēt vietējos iedzīvotājus par ĪADT nozīmību dabas aizsardzībā.

Projekta uzdevumi

1. Iesniegt LVAFA vienošanās (līgumus) ar nekustamā īpašuma īpašniekiem par projekta aktivitāšu īstenošanu nekustamajā īpašumā, iepriekš līguma uzmetumus saskaņojot tos ar LVAFA 2. Adamovas dabas takas infrastruktūras atjaunošana un uzlabošana 2.1. Iegādāties aprīkojumu dabas takas apmeklētāju monitoringam 2.2. Veikt Adamovas dabas takas topogrāfisko uzmērīšanu 2.3. Izstrādāt tehnisko dokumentāciju ar autoruzraudzības pakalpojumu 2.4. Veikt dabas takas infrastruktūras atjaunošanas darbus 2.5. Būvdarbu veikšana 2.6. Darbu veikšanas vietu un objektu kartogrāfiskā materiāla iesniegšana Dabas aizsardzības pārvaldei (DAP) ievietošanai sistēmā “Ozols” 3. Aktivitāte “Apmācības gidiem” 3.1. Noslēgt līgumu par 8 stundu apmācībām 3.2 Noorganizēt apmācības “Vides gids un tūrisms ĪADT” 4. Rezultātu kopsavilkuma sagatavošana publicēšanai LVAF interneta vietnē

Projekta rezultāti

Projekta īstenošanas rezultātā atjaunotā infrastruktūra tiks uzturēta ar Krāslavas novada domes finansiālu atbalstu, vismaz turpmākos 5 gadus. Ja projekta pēcuzraudzības laikā (5 gadus) projekta ietvaros uzstādītā infrastruktūra tiks ļaunprātīgi, laika apstākļu vai dabas stihiju ietekmē bojāta, tā tiks atjaunota, izmantojot Krāslavas novada domes finansējumu un pamatojoties uz tehniskajā projektā izstrādāto koncepciju. Izdotie informatīvie materiāli (to maketi) tiks saglabāti elektroniskā versijā un atkārtoti izdoti pēc izdales materiālu izbeigšanās. Apmācību ietvaros saņemtās zināšanas dalībnieki varēs pielietot tūrisma jomā, kā arī veiksmīgi nodibinātie kontakti kursu laikā, nodrošinās turpmāku sadarbību starp pašvaldību un vietējiem “tūrisma” cilvēkiem. Izveidotā animācijas filmiņa būs pieejama Krāslavas novada skolām mācību materiālam, kā arī tiks ievietota pašvaldības mājas lapā un raidīta Krāslavas novada TIC reklāmas stendā.

Vadlīnija Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība
Realizācijas laiks 04.10.2019
Īstenotājs Krāslavas novada dome
Krāslava, Rīgas iela 51, LV-5601
Projekta kopējās izmaksas 44 550.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 40 095.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 567.60 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.