VVD dalības nodrošināšana ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un starptautiskās sadarbības aktivitātēs 2012.gadā

Reģ Nr. 1-08/25/2011

Projekta mērķis

Nodrošināt Valsts vides dienesta - nacionālā koordinatora, dalību ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un ar VVD pamatdarbību saistītajās starptautiskās sadarbības aktivitātēs.

Projekta uzdevumi

Vides speciālistu sadarbība IMPEL (Eiropas Savienības sadarbības tīkls vides aizsardzības reglamentējošo likumu ieviešanai un īstenošanai) ietvaros tika uzsākta 1992.gadā, bet Latvija piedalās IMPEL no 1998.gada. Šobrīd IMPEL vides institūciju asociācijā ir 45 dalībnieki, kuri pārstāv 32 valstis - visas Eiropas Savienības dalībvalstis, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas republika, Horvātija, Turcija, Islande un Norvēģija. IMPEL ieguva asociācijas statusu 2008.gadā. 2009.gadā starp IMPEL un Eiropas Komisiju tika parakstīts savstarpējās saprašanas memorands. IMPEL darbība ir vērsta uz efektīvu vides likumdošanas īstenošanu. IMPEL darbības pamatjautājumi attiecas uz vides institūciju kapacitātes paaugstināšanu, vides likumdošanas īstenošanas prakses izvērtējumu, informācijas un pieredzes apmaiņas nodrošināšanu, starptautiskas sadarbības attīstību un uz praktiski īstenojamas vides likumdošanas attīstību. Asociācijas aktivitātes tiek īstenotas projektu ietvaros. 2012.gadā Valsts vides dienests projekta ietvaros kā IMPEL dalībvalsts nodrošinās dalības maksu, piedalīsies IMPEL Asamblejās (reizi pusgadā), projektu vadības grupas (Klāsteris I) darba sanāksmēs. Nodrošināt VVD dalību IMPEL TFS Klāstera projektos: • „IMPEL TFS konference 2012” , konference Ikgadējā konferences darba kārtībā iekļauti jautājumi par aktualitātēm atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā, TFS Klāstera projektu īstenošanas gaita un rezultāti, atkritumu pārrobežu sūtījumu jomā iesaistīto organizāciju (DG ENV, Bāzeles konvencija sekretariāts, INTERPOL) sadarbība, atkritumu likumdošanas (Regulas 1013/2006, 740/2008, 1418/2007) prasību īstenošanas pieredzes apmaiņa, sadarbība ar trešajām valstīm, reģioniem. • „IMPEL TFS nacionālo kontaktpersonu tikšanās”, sanāksme Projekta mērķis ir stiprināt sadarbību starp Regulas 1013/2006 „Par atkritumu sūtījumiem” kompetentajām valstu iestādēm. Projekta ietvaros tiks izskatīti jautājumi un nodrošināta pieredzes apmaiņa par Regulas 1013/2006 kompetento iestāžu darba metodēm, attīstības virzieniem atkritumu pārvadātāju nozarē, eksportu ārpus ES (EC/801/2007), Regulas 333/2011 par atkritumu statusa maiņu īstenošanu, konkrētu piemēru analīze. • „Atkritumu pārrobežu sūtījumu kontrole” seminārs Projekta mērķis ir veicināt līdzvērtīgu un harmonizētu pārrobežu atkritumu sūtījumu inspekciju starp vairākām kompetentajām iestādēm (policija, muita). Projekta ietvaros nodrošināts atbalsts saistītajām darbībām – kompetentā iestāde pārbauda atkritumu pārstrādes iekārtu, precizē pārstrādes metodes un atbilstu Regulas 1013/2006 noteiktajām prasībām. Projekta ietvaros tiek nodrošināta pieredzes apmaiņa, balstoties uz vairāku iestāžu kopīgo inspekciju rezultātu analīzi, izstrādāti ieteikumi minimālajām prasībām atkritumu pārrobežu sūtījumu kontrolei • „Pareiza inspekciju nodrošināšana veicot atkritumu pārrobežu sūtījumu kontroli III” seminārs Metodoloģijas „darīt lietas pareizi” (DRT) īstenošanas piemēri praktiskajā inspektoru darbā. Ieteikumi tiks balstīti uz praktiskās DRT metodoloģijas izmantošanas piemēriem 3 IMPEL dalībvalstīs – atkritumu pārrobežu sūtījumu inspekcijas organizēšana, sadarbības institūciju iesaistīšana, inspekcijas veikšana, inspekcijas rezultātu izvērtēšana un rīkojumu izpilde. • „Atkritumu apsaimniekošanas vietas un iekārtas” projekta vadības grupas sanāksmes Atbalsts Direktīvas 20018/98/EC prasību par atkritumu savākšanas, pārvadātāju, starpnieku un bīstamo atkritumu radīšanas iekārtu regulāru pārbaudes īstenošanu dalībvalstīs. Projekta ietvaros tiks analizēts pakārtotās atkritumu plūsmas (pārstrādes iekārtu atkritumu apsaimniekošana) kā viens no veidiem nelegālo atkritumu sūtījumu samazināšanā, izstrādāti atbalsta dokumenti integrētais kontrolei visos atkritumu apsaimniekošanas posmos (savākšana, uzglabāšana, pārstrāde, galīgā apglabāšana). Nodrošināt VVD dalību IMPEL Klāstera I (atļauju izsniegšana un inspekcija) projektos: • „Enerģijas efektivitātes pasākumi atļauju nosacījumos un vides inspekcijā-II” projekta vadības grupa sanāksmes un seminārs Projekts balstīts uz vairākiem dokumentiem – IMPEL 2006.gadā un 2009.gadā īstenoto projektu rezultātiem, IPPC/IED direktīvas un saistītās direktīvas, atjaunotās/pārskatītās BAT dokumentu vadlīnijas, dokuments „BREF kopsavilkums par Enerģijas efektivitāti”, pētījums „Enerģijas efektivitāte Austrijas cementa ražošanas nozarē”, Īrijas EPA vadlīnijas, dokumenta projekts „Atkritumu sadedzināšanas iekārtu pārbaudes lapa”. 2011.gadā projekta ietvaros tika vērtētas esošās iekārtas (IPPC/IED) četrās nozarēs – dzelzs un tērauda ražošana, stikla, cementa, kaļķu un magnija oksīda ražošana), papildus arī atkritumu sadedzināšanas iekārtas. Izvērtēta nozaru ekspertu analīze par EE (enerģijas efektivitāte) atļaujas pieteikumā – ieteicamās sadaļas, informācijas apjoms un kvalitāte nozaru griezumā (atkritumu pārstrādē (sadedzināšana R1), dzelzs un tērauda ražošanā; cementa ražošanā, piena rūpniecībā, stikla ražošanā), sagatavoti ieteikumi atļauju pieteikuma izvērtēšana – EE indikatori, EE pasākumu apraksti, kurināmā raksturojums u.c. 2012.gadā projekta vadības grupas izstrādās ieteikumus nozaru vadlīnijām, lai nodrošinātu nozaru raksturojošo datu iekļaušanu atļaujas EE pieteikumā. EE pieteikums tiks praktiski izmantots vairākās IMPEL dalībvalstīs. • „Kvalitātes paaugstināšana intensīvo cūku audzēšanas iekārtu kontrolē un atļauju sagatavošanā” projekta vadības grupa, seminārs Projekta ietvaros kā galvenie mērķi ir izvirzīta kompetento iestāžu kapacitātes celšana, izmantoto metodoloģiju izvērtējums gan atļauju izsniegšanā, gan inspekcijas veikšanā, izstrādāt patstāvīgu informācijas apmaiņas rīku un atbalsta dokumentu (vadlīnijas, piemēru aprakstu utml.) izveidošana. 2012.gadā tiks turpināts iepriekšējā gadā uzsāktais darbs. Apkopotā informācija, labas prakses piemēru apraksti un citi atbalsta dokumenti tiks ievietoti projekta mājas lapā (IMPEL basecamp) ar mērķi darīt to pieejamu gan atļauju izsniedzējiem, gan inspekciju veicējiem attiecībā uz intensīvo cūku audzēšanas iekārtu darbību. 2012.gadā plānotajā seminārā tiks izvērtēta projekta rezultātu pieejamība un organizēta kopīga inspekcija. • „IMPEL konference 2012.gadā” projekta vadības grupa, sanāksmes IMPEL konference – 2012, konference Konferences IMPEL ietvaros tiek organizētas ik pēc trim gadiem un 5.IMPEL konference “IMPEL Improve and Innovate” notiks 2012.gada 26.-28.septembrī Maltā. Latvija kopā ar Vāciju ir atbildīga un nodrošina konferences sesiju Nr. 5, kas veltīta aktualitātēm Industriālo emisiju direktīvas prasību īstenošanas kontekstā. Konferences sagatavošanas komitejas darba sanāksme plānota 2012.gada sākumā un pirms konferences atklāšanas. VVD plāno nodrošināt Latvijas delegācijas dalību 5.IMPEL konferencē Rīgā. • IED (rūpniecisko emisiju direktīvas) inspekcijas nodrošināšana, seminārs Projekta ietvaros tiks izstrādāti ieteikumi IED (2010/75/EC) 23.panta ieviešanai un ietvers izvērstus piemērus inspekcijas plāna, inspekcijas programmas sagatavošanai, precizēs IED 23.panta terminu „vides risks” praktiski izmantojamu novērtēšanas kritēriju formātā, IMPEL mājas web aplikāciju izmantošanu, inspekcijas pārbaudes ziņojumu sagatavošanu un publicēšanu, plānoto un neplānoto inspekcijas darbību saistību ar citiem normatīvo aktiem, piem., SEVESO. • Atbalsta programma atkritumu poligonu inspekcijas nodrošināšanai, seminārs 2012.gadā tiks turpināts iepriekšējā gadā uzsāktais darbs. Apkopotā informācija, labas prakses piemēru apraksti un citi atbalsta dokumenti tiks ievietoti projekta mājas lapā (IMPEL basecamp) ar mērķi darīt to pieejamu vides institūciju ekspertiem, nodrošināt informācijas apmaiņas platformu, kā arī izstrādāt ieteikumus atkritumu poligonu inspekcijai.

Projekta rezultāti

Projekta realizācijas rezultātā tiek nodrošināta Latvijas pilnvērtīga un aktīva dalība ES vides institūciju asociācijā (IMPEL) un, atbilstoši IMPEL darbības mērķiem, tiks paaugstināta VVD kapacitāte vides atļauju izsniegšanā un vides inspekcijā, nodrošināts informatīvais un praktiskais atbalsts VVD sadarbībai ar citu valstu kompetentajām iestādēm, īpaši atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 7 868.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 7 868.48 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 205.14 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.