• Sākums >
  • Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā

Līdzdalība Eiropas Savienības vides un dabas aizsardzības politikas un normatīvo aktu izstrādes procesā

Reģ Nr. 1-08/24/2011

Projekta mērķis

• Nodrošināt Latvijas interešu pārstāvēšanu, lai tās tiktu ietvertas kā Eiropas Kopienas jaunās vides politikas, stratēģisko dokumentu un normatīvo aktu izstrādāšanas procesā, tā arī ANO Globālajās vai reģionālajās konvencijās vides aizsardzības un ar to robežojošās jomās; • Nodrošināt kvalitatīvu un vispusīgi izvērtētu ziņojumu sagatavošanu un iesniegšanu Eiropas Komisijai par spēkā esošās vides politikas, stratēģisko dokumentu un normatīvo aktu (regulu, direktīvu, lēmumu u.c.) īstenošanu Latvijā tajās jomās, kur ziņojumu sagatavošana prasa starpsektoru ekspertīzi vai papildus izpētes un analīzes darbu veikšanu, iesaistot tajā zinātniskās institūcijas, interešu grupas un NVO; • Piedalīties ar apkopotu Latvijas viedokli Eiropas Savienības starptautiskās vides politikas instrumentu sagatavošanā, kā arī ANO jaunās politikas sagatavošanā, un, atbilstoši deleģējumiem, pārstāvēt Latviju globālajos vai reģionālajos procesos; • Atbalstīt gaisa, jūras un jūrlietu, iekšējo ūdeņu un augsnes aizsardzības, atkritumu apsaimniekošanas un to samazināšanas, rūpnieciskā piesārņojuma kontroles, ķīmisko vielu un ķīmisko produktu un trokšņu emisiju kontroles politikas īstenošanu; • Sniegt atbalstu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk – VARAM) līdzdalībai ES jaunās kaimiņvalstu politikas koordinēšanā attiecībā uz Latvijas starpvalstu līgumiem vides sektora sadaļā ar Kazahstānu, Turkmenistānu un Uzbekistānu, kā arī uz VARAM noslēgtiem sadarbības līgumiem ar Baltijas valstīm, Moldovu, Ukrainu, Azerbaidžānu, Baltkrieviju, Krieviju un Gruziju, kā arī dabas aizsardzības jomā ar Latvijas kaimiņvalstīm; • Veicināt efektīvu sadarbību starp politikas bloku un investīciju bloku Eiropas Kopienas Struktūrfondu efektīvai izmantošanai; • Nodrošināt īpaši aizsargājamo teritoriju un sugu un biotopu aizsardzību un apsaimniekošanu atbilstoši Latvijas un ES tiesību aktiem.

Projekta uzdevumi

• Konsultēt VARAM darbiniekus normatīvo aktu izstrādes jautājumos, kā arī nodrošināt jauno normatīvo aktu ietekmes izvērtēšanu, ņemot vērā zinātniskos, tehniskos, ekonomiskos aspektus, kā arī atbalstot Latvijas uzņēmēju un sabiedrības intereses, gan attiecībā uz Eiropas Kopienas jauno direktīvu un regulu attīstību ES politikas veidošanas procesā, gan jau pieņemto direktīvu prasību pārņemšanu Latvijas likumdošanā ūdens aizsardzības jomā un sniegt priekšlikumus par normatīvo aktu pilnveidošanu ūdens aizsardzības un ūdens resursu apsaimniekošanas jomā; • Organizēt Eiropas Komisijai sagatavoto ziņojumu par Ūdens struktūrdirektīvas, Jūras stratēģijas struktūrdirektīvas, Plūdu direktīvas, Nitrātu direktīvas u.c. citu ūdens sektora direktīvu īstenošanu izvērtēšanu un apspriešanu ar zinātniskajām institūcijām, interešu grupām, pašvaldībām un NVO, pirms to iesniegšanas Eiropas Komisijai, atbilstoši tās pieprasījumam; • Koordinēt upju baseinu apsaimniekošanas plānu īstenošanu, pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma veikt šo plānu precizēšanu vai labošanu; • Koordinēt, atbilstoši Jūras stratēģijas struktūrdirektīvas prasībām, 2012.gadā Latvijai veicamo jūras vides stāvokļa sākotnējo izvērtējumu, kā arī jūras telpiskās plānošanas procesa uzsākšanu, sadarbojoties ar LHEI, kā arī ar HELCOM Baltijas jūras izvērtēšanas projektiem un ES BONUS projektu; • Sadarbībā ar NVO un pašvaldībām koordinēt Zilā karoga kampaņu Latvijā, lai iegūtu atbilstošu Pasaules Zilo karogu organizācijas vērtējumu par Latvijas sagatavotajiem pieteikumiem, pēc karogu saņemšanas kopā ar pašvaldībām nodrošināt stabilu peldsezonas norisi visās Zilo karogu pludmalēs un jahtu ostās, pildot Zilo karogu sekretariāta funkcijas, • Koordinēt starptautisko sadarbību pārrobežu upju baseinu apgabalu apsaimniekošanā un aizsardzībā, tai skaitā atbilstoši sadarbībai ar EK aktualizējot jautājumu par ,,Latvijas, ES, Krievijas un Baltkrievijas nolīguma par sadarbību Daugavas/Zapadnaja Dvina baseina ūdens resursu izmantošanā un aizsardzībā’’ atkārtotu virzīšanu saskaņošanai ar Krievijas Federāciju; • Nodrošināt Ķīmiskās drošības darba grupas darbību, iesaistot Latvijas zinātnes institūcijas un uzņēmējus Eiropas Savienības jauno normatīvo aktu izvērtēšanā un ANO ķīmijas sektora jauno juridiski saistošo iniciatīvu ietekmes izvērtēšanā, tai skaitā arī rūpniecisko avāriju risku novēršanas jomā, kā arī piedalīties Eiropas Savienības institūcijām nepieciešamo instrukciju un pozīciju sagatavošanā ķīmisko vielu un tehnoloģisko risku novēršanas jomā, veicot organizatoriski - tehnisko darbu; • Sadarbībā ar VARAM departamentiem un tās padotībā esošām iestādēm, sagatavot Latvijas pašvaldības un uzņēmējus kvalitatīvu projektu pieteikumu sagatavošanā ES līdzfinansējuma saņemšanai ķīmisko vielu un tehnoloģisko risku novēršanas un ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomās; • Sadarbībā ar ministrijas departamentiem piedalīties ES Baltijas jūras un pārrobežu sadarbības projektu sagatavošanā, izvērtēšanā un atbalstīto projektu koordinācijā ķīmisko vielu un ūdens resursu izmantošanas un apsaimniekošanas jomās, tai skaitā attiecībā uz pārrobežu riskiem un jūras transporta radītajiem piesārņojuma riskiem; • Piedalīties normatīvo aktu un rekomendāciju izstrādē ūdens resursu aizsardzības un apsaimniekošanas jomā, atbilstoši vides aizsardzības politikas dokumentiem, Valdības deklarācijā noteiktajiem uzdevumiem un ministrijas darba plāniem; • Organizēt lietvedību un nodrošināt dokumentu sadali projekta darbiniekiem projekta uzdevumu izpildei; • Piedalīties darba grupās un sanāksmēs, nodrošināt to protokolēšanu, atbilstoši projekta vadības norādījumiem; • Nodrošināt Zaļās sertifikāta un Zaļās atslēgas piešķiršanu tūrisma mītnēm un viesnīcām, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem; • Sagatavot nepieciešamos dokumentus sarakstei ar institūcijām un veikt citus uzdevumus pēc projekta vadības norādījumiem; • Piedalīties ar īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību un apsaimniekošanu saistītu normatīvo aktu rekomendāciju izstrādē; • Sagatavot īpaši aizsargājamo dabas teritoriju kartogrāfiskos materiālus (GIS), lai nodrošinātu īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzību individuālo aizsardzības un apsaimniekošanas noteikumu priekšlikumu sagatavošanu; • Piedalīties dabas aizsardzības plānu izstrādes uzraudzības procesā, lai veicinātu pašvaldību, zemes īpašnieku un Dabas aizsardzības pārvaldes sadarbību un ilgtspējīgus saimnieciskās darbības risinājumus īpaši aizsargājamās dabas teritorijās; • Piedalīties Bioloģiskās daudzveidības pamatnostādņu izstrādē sagatavojot priekšlikumus, organizēt ar pamatnostādņu izstrādi saistītās apspriešanas- seminārus ar zinātniskajām institūcijām, interešu grupām, pašvaldībām un NVO; • Piedalīties Eiropas Komisijas vēstulē norādīto nepilnību novēršanā ES direktīvu pārņemšanā par Natura 2000 teritoriju (starptautisko putniem nozīmīgo vietu) paplašināšanu; • Sadarbībā ar VARAM departamentiem veikt Natura 2000 teritoriju tīkla pilnveidošanu, atbilstoši Eiropas Komisijas norādītajām nepilnībām (Bioģeogrāfisko semināru secinājumi). • Sagatavot priekšlikumus par medņu pavasara medībām saistībā ar iespējamo Eiropas Komisijai pārkāpuma procedūru.

Projekta rezultāti

Projekta ietvaros sagatavotie ekspertu viedokļi kalpos par pamatu Latvijas pozīciju sagatavošanai Eiropas Savienības vides politikas jautājumos, tai skaitā, attiecībā uz sinerģijām starp dažādiem juridiskajiem instrumentiem un izmaksu samazināšanu, ieskaitot starpnozaru jautājumus – vide un lauksaimniecība, vide un transports, vide un veselība, klimata pārmaiņu ietekme uz ūdens resursiem-sausumu un ūdens trūkumu u.c., līdzdalībai tematisko stratēģiju sagatavošanā un jauno normatīvo aktu izstrādāšanā un ieviešanā, kā arī ANO globālajos un reģionālajos procesos. Tiks veicināta nacionālo interešu pilnvērtīga pārstāvniecība Eiropas Savienības likumdošanas un konsultatīvajās institūcijās. Tiks sekmēta nevalstisko organizāciju līdzdalība vides politikas veidošanā un ieviešanā. Tiks uzlabota ES Struktūrfondu projektu sagatavošana un izvērtēšana. Iesaistoties sākotnējā nākamo ES prezidentūru darba kārtības izstrādāšanā un sastādīšanā, Latvija iegūs arī politisku kapitālu un lielāku reitingu šo valstu pārstāvju acīs, kā arī varēs sekmīgāk sadarboties ar šīm prezidentūrām nākotnē. Tiks veicināta ES tiesību aktu izpilde dabas aizsardzības jomā (t.sk. aizsargājamo teritoriju, īpaši aizsargājamo sugu un biotopu aizsardzības un apsaimniekošanas nodrošināšanā u.c.), sagatavota jauna bioloģiskās daudzveidība stratēģija.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 85 258.48 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 85 258.48 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 36 539.35 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.