Zināt, saprast, rīkoties, lai saglabātu!

Reģ Nr. 1-08/246/2016

Projekta mērķis

Projekta aktivitāšu mērķis ir stiprināt Latvijas sabiedrības piederības sajūtu, nacionālo identitāti un mīlestību pret savu zemi, floru un faunu, dažādu iedzīvotāju grupu savstarpējo sadarbību, sadarbību ar pašvaldību un pilsonisko aktivitāti dabas aizsardzībā, izveidojot paliekošus, ilgtspējīgus vides objektus (ar simbola lomu), kā arī īstenojot praktiskus informatīvus un izglītojošus pasākumus, kas veicina sabiedrības, īpaši - jaunās paaudzes (kā arī Latvijas ģimeņu) tūlītēju vai potenciālu vides apziņas veidošanu par Latvijas dabas vērtību saglabāšanas nepieciešamību.

Projekta uzdevumi

Šo mērķi projekta ietvaros plānots sasniegt, īstenojot sekojošus uzdevumus: 1. Cildināt Latvijas dabas skaistumu un daudzveidību, izveidojot kopumā 20 vides objektus (paliekošas vērtības un simbolus) par četrām būtiskām vietējo dabas resursu tēmām - reljefs, ūdens resursi, dižkoki un aizsargājamie augi, kā arī dzīvnieki. Vides objekti tiks izvietoti piecās pašvaldībās Latvijas reģionos, tādā veidā apverot visu valsti. Vides objekti tostarp apliecina katras pašvaldības dabas vērtības un sabiedrības ieguldījumu vērtību saglabāšanā. Vides objekti un simboli sekmē valstiskuma apziņu un tiem ir sistēmiska ietekme nacionālā mērogā un Latvijas simtgades kontekstā. 2. Sekmēt spēju saskatīt dabas daudzveidību visapkārt un izprast norises dabā, tādējādi palielinot motivāciju pašorganizēties dabas aizsardzībai, izrādīt pašiniciatīvu, sadarbojoties ar dažādām institūcijām, organizācijām, citu grupu un paaudžu cilvēkiem, kā arī veidojot “zaļo” pieeju dzīvei, kā ilgtermiņa uzvedību gan savas dzīves organizēšanā, gan arī kā sabiedrisku aktivitāti. Šo uzdevumu īsteno, 5 “zaļās” nometnes bērniem un jauniešiem, kā arī zināšanas par konkrētiem Latvijas dabas resursiem, izstrādājot un izplatot izzinošu puzles (spēle) par dabas resursiem. Lai apzinātu nepieciešamību aizsargāt mantojumā saņemtos Latvijas dabas resursus, vispirms par tiem jāuzzina (projekta ietvaros šī uzdevuma izpildi nodrošina vides objekti, izzinošā spēle un “zaļajās” nometnēs sniegtā informācija), tad tie jāiepazīst dabā, izjūtot, pārdzīvojot dabas daudzveidību un unikalitāti. Tā rezultātā cilvēkā rodas motivācija, vēlēšanās un gatavība šīs unikālās dabas vērtības aizsargāt, īstenot praktisku uzvedību dabas aizsardzībai, lai nepieļautu dabas daudzveidības samazināšanos (projekta ietvaros šī uzdevuma izpildi nodrošina “zaļās” nometnes, kur plānots iepazīstināt ar praktiskām ikdienā īstenojamām darbībām (uzvedības) vides saglabāšanas sekmēšanai). 3. Informēt sabiedrību par vietējā pašvaldībā īstenotiem pasākumiem vides saglabāšanai un cilvēkiem, kuri aktīvi iesaistās vides saglabāšanas praktiskā īstenošanā un sabiedrības līdzdalības sekmēšanā (valsts iestādēs, NVO u.c.). Šī uzdevuma veikšanai kalpos pie vides objektiem izvietotā informācija, kā arī vides resursu izzinošā puzle (spēle) un interneta portālā ievietotā informācija. Nacionāla līmeņa aktivitātes un, to lomu dabas aizsardzībā, plānots skaidrot “zaļajās” nometnēs. Šī uzdevuma risināšana pašos pamatos ir saistīta ar Latvijas simtgades mērķiem, vēstures apzināšanu, kā arī valstiskuma apziņas veidošanu. Savukārt, izzinošajā puzlē (spēlē), iestrādāt iespēju aktualizēt/parādīt/demonstrēt novada vēstures faktus un vietējo personību ieguldījumu vēstures aktuālos notikumus, kas risinās uz mūsu dabas “skatuves”. 4. Palielināt Latvijas dabas resursu un dabas daudzveidības izpratnes transformēšanos konkrētā rīcībā un ikdienas uzvedībā – spējā mainīt ikdienas uzvedību, lai nodrošinātu dabas resursu saglabāšanu un līdzdarboties dabas resursu aizsargāšanā savā novadā. Uzdevuma veikšanai kalpos 5 “zaļās” nometnes.

Projekta rezultāti

Izveidot 20 vides objektus Latvijas reģionos, 200 dabas resursu izzinošas puzles (spēles) un 5 “zaļās” nometnes, kas veicinātu sabiedrības un īpaši – bērnu un jauniešu informētību, līdzdalību un ilgtermiņa atbildību par dabas resursiem un apkārtējo vidi.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.09.2017
Īstenotājs Mārtiņa Fonds
Rīga, Merķeļa iela 13, LV-1050
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.