Vides pārraudzības valsts biroja kā apelācijas institūcijas kapacitātes palielināšana.

Reģ Nr. 1-08/23/2011

Projekta mērķis

Samazināt administratīvo slogu vides jomā gan uzņēmējiem, gan vides institūcijām, gan sabiedrībai savlaicīgi un kompetenti nodrošinot kvalificētu juridisko palīdzību administratīvo lietu izvērtēšanā un vides sistēmas interešu pārstāvību administratīvajās tiesās.

Projekta uzdevumi

Nodrošināt augsti profesionālu juristu pakalpojumu saņemšanu vides aizsardzības jomā, t.sk. ietekmes novērtējuma piesārņojuma novērtēšanas un kontroles, rūpniecisko avāriju riska novērtēšanas, atkritumu, ūdens resursu un ķīmisko vielu apsaimniekošanas jomā, īpaši aizsargājamo teritoriju apsaimniekošanas un teritoriju plānošanas jomā u.c., izvērtējot administratīvos aktus un sagatavojot rakstveida paskaidrojumus pirmās instances administratīvajās tiesās, apelācijas un kasācijas sūdzību iesniegšanas laikā administratīvajās tiesās, tādējādi stiprinot Vides pārraudzības valsts biroja veiktspēju. Nodrošināt augsti profesionālu juristu pakalpojumu saņemšanu vides aizsardzības jautājumos Vides pārraudzības valsts biroja interešu pārstāvībai administratīvajās rajona tiesās (Jelgavā, Liepājā, Rīgā, Rēzeknē, un Valmierā), Administratīvajā apgabaltiesā un Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta tiesu sēdēs lietu izskatīšanas laikā, tādējādi būtiski uzlabojot vides institūciju veiktspēju un veidojot vienotu pieeju vides aizsardzības jautājumu risināšanā.

Projekta rezultāti

a) Tiesiskuma un vienotas pieejas nodrošināšana vides aizsardzības jautājumu risināšanā administratīvajā procesā. b) Vides aizsardzības sistēmas ilgtspējīgas attīstības nodrošināšana, līdzsvarojot uzņēmējdarbības un sabiedrības interešu nodrošināšanu vides aizsardzības jomā. c) Latvijas starptautisko saistību nodrošināšana un vides sistēmas autoritātes nostiprināšana. d) Profesionāla Vides pārraudzības valsts biroja un vides aizsardzības sistēmas interešu pārstāvniecība administratīvajās tiesās.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2012
Īstenotājs Vides pārraudzības valsts birojs
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 27 319.14 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 319.14 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 27 319.14 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.