• Sākums >
  • Pirmo vienota parauga mācību nodrošināšana tūrismā iesaistītajām pusēm Latvijas ĪADT

Pirmo vienota parauga mācību nodrošināšana tūrismā iesaistītajām pusēm Latvijas ĪADT

Reģ Nr. 1-08/22/2019

Projekta mērķis

veicināt Latvijas ĪADT tūrismā iesaistīto pušu izpratni par dabas vērtībām un saudzīgām to izmantošanas iespējām, tādējādi stiprinot sabiedrības izglītošanas kapacitāti un veicinot dabas vērtību saglabāšanu ilgtermiņā, vienlaikus nodrošinot to potenciāla pilnvērtīgu izmantošanu vietējās ekonomikas stiprināšanā. Tūrismā iesaistītās puses šī projekta izpratnē ir visi, kuri tiešā vei netiešā veidā saskaras ar tūrismu ĪADT – vietējie esošie un topošie uzņēmēji (naktsmītnes, aktīvā atpūta, ekskursijas, gidi, dažāda aprīkojuma nomas punkti u.c.), pašvaldību pārstāvji, kuru pārziņā ir jaunu apskates objektu veidošana un popularizēšana (tūrisma informācijas centri u.c.), NVO, u.c.. Uz mācībām iecerēts aicināt arī tūrisma (firmu) gidus, kuri šobrīd vada ekskursijas ĪADT, bet par kuru zināšanu līmeni bieži vien nav nekādas informācijas, vai arī tā ir pretrunīga.

Projekta uzdevumi

Projekta laikā plānots noorganizēt: 1) apmācības tūrismā iesaistītajām pusēm, ietverot šādus tematus: - dabas vērtības ĪADT, iespējas un ierobežojumi to izmantošanai tūrismā; - ilgtspējīgu, dabai draudzīgu tūrisma piedāvājumu veidošana (dabas izglītības elementu (spēļu, dabas skolas nodarbību un uzdevumu u.tml.) izmantošana tūrisma piedāvājumu veidošanā; biotopu kopšana/apsaimniekošana (www.darulabudabai.lv) kā atraktīvs tūrisma piedāvājums ar lielu pievienoto vērtību, u.tml.); - interpretācijas pamati atbilstoši Vides gidu asociācijas izstrādātajai metodikai (http://www.videsgidi.lv/lv/videsinterpretacija/index.html). Pavisam plānoti seši (6) apmācību cikli – pa diviem (2) cikliem Vidzemes un Latgales reģionos to lielās ģeogrāfiskās platības un uzņēmēju skaita dēļ; pa vienam Pierīgas un Kurzemes reģionos. Katrs apmācību cikls sastāv no sešām (6) mācību dienām, kas sakārtotas trijos divu dienu semināros. Vienā mācību ciklā plānots apmācīt 20 tūrismā iesaistīto pušu pārstāvjus. Mācību beigās to dalībnieki saņems apliecību par noklausīšanos. 2) seminārus par Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas paspārnē izveidotās un uzturētās nacionālās vides kvalitātes zīmes "Zaļais sertifikāts" (http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/pad/zs/?doc=4327) sniegtajām iespējām ilgtspējīgai saimniekošanai. Kopā plānots noorganizēt četrus seminārus - pa vienam Latgales, Kurzemes, Vidzemes un Pierīgas reģionos, katrā seminārā plānoti 20 dalībnieki.

Projekta rezultāti

1.Mācību būtiskākie ieguvumi: - pirmo reizi visas Latvijas mērogā un pēc vienotas metodikas tiktu noorganizētas mācības specifiskai auditorijai – tūrismā iesaistītajām pusēm Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Tūrisms bieži vien ir galvenā saimnieciskās darbības forma ĪADT, kam turklāt ir milzīgs potenciāls radīt piedāvājumus ar ļoti augstu pievienoto vērtību. Tomēr, lai šo potenciālu izmantotu pilnvērtīgi un tai pat laikā saprātīgi, ir nepieciešamas zināšanas par dabas vērtībām, to izmantošanas iespējām, būtiskākajiem ierobežojumiem un alternatīvām. Šīs mācības dotu iespēju pirmo reizi nacionālā mērogā pulcināt kopā ĪADT tūrismā iesaistīto pušu pārstāvjus, veicinot gan zināšanu apmaiņu ar DAP un dabas speciālistiem, gan tūrismā iesaistītajām pusēm savā starpā; - kapacitātes palielinājums DAP dabas izglītības centru nodrošinātajai sabiedrības izglītošanas funkcijai, ar kvalitatīvu un nepastarpinātu apmācību palīdzību iesaistot tās īstenošanā arī citus pārstāvjus, kuru darbība ir cieši saistīta ar ĪADT un to apmeklētāju uzņemšanu. Izglītotas tūrismā iesaistītās puses spēs veidot ilgtspējīgākus un dabai saudzīgākus tūrisma piedāvājumus, turklāt, būs vairāk ieinteresētas dabas vērtību saglabāšanā, lai to potenciālu varētu izmantot ilgtermiņā. 2. Seminārus plānots organizēt sadarbībā ar esošajām “Zaļā sertifikāta” saimniecībām reģionos un asociāciju “Lauku Ceļotājs”, sniedzot praktisku ieskatu semināra dalībniekiem dažādu ar videi draudzīgu saimniekošanu saistītu aspektu realizēšanā. Semināru mērķis ir veicināt “Zaļā sertifikāta” saimniecību skaita pieaugumu Latvijā, tādējādi veicinot veselu virkni ar vides aizsardzību un dabas resursu saudzīgu izmantošanu saistītu mērķu īstenošanu.

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2019
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 52 593.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 52 593.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.