Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas 2014.gada datu izvērtējums un analīze

Reģ Nr. 1-08/20/2016

Projekta mērķis

Sagatavot izvērtējumu un analīzi par 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1294 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par videi kaitīgām precēm” 3.pielikuma “Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli” pārskatu un 2009.gada 3.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr.1293 “Kārtība, kādā atbrīvo no dabas resursu nodokļa samaksas par iepakojumu un vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem” 4.pielikuma “Pārskats par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu un aprēķināto dabas resursu nodokli” pārskatu iesniegušo uzņēmumu darbību 2014.gadā.

Projekta uzdevumi

1. attiecībā uz izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu atkritumu apsaimniekošanu veikt izvērtējumu un analīzi par iesniegtajos pārskatos ietverto: • apsaimniekošanas sistēmas aprakstu, ieskaitot informāciju par to, kā tika veikta izlietotā iepakojuma savākšana, tai skaitā kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums un informāciju par to, kā tika nodrošināta izlietotā iepakojuma reģenerācija apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī reģenerācijas darbības, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša komersanta veiktās reģenerācijas darbības (ja tās tika veiktas); • pārskata periodā realizēto un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantoto preču un izstrādājumu iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku materiālu veidiem un apjomiem un aprēķināto dabas resursu nodokli; • informāciju par iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un to apsaimniekošanu, iekaitot iesniegtos datus par radīto, savākto un Latvijas Republikas teritorijā pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un par ārpus Latvijas Republikas teritorijas pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem un kopējo pārstrādāto un reģenerēto iepakojumu un vienreiz lietojamiem traukiem; • noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem, kuri savāc izlietoto iepakojumu un vienreiz lietojamos traukus; • noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem, kuri pārstrādā vai reģenerē izlietoto iepakojumu vai vienreiz lietojamos traukus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei vai reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas; • komunikācijas pasākumu plāniem; • informāciju par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr.1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja izlietotais iepakojums vai vienreiz lietojamie trauki tiek izvesti reģenerācijai uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai ārpus Eiropas Savienības; • komersantu (ar kuru noslēgts līgums par izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo trauku savākšanu, pārstrādi vai reģenerāciju) apliecinājumiem par savākto, saņemto un pārstrādāto vai reģenerēto izlietotā iepakojuma vai vienreiz lietojamo trauku apjomu attiecīgajā laikposmā; • dokumentu sarakstiem, kas apliecina izlietotā iepakojuma realizāciju atkārtotai lietošanai. 2. attiecībā uz videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu veikt izvērtējumu un analīzi par iesniegtajos pārskatos ietverto: • pieņemšanas vai savākšanas apsaimniekošanas sistēmas aprakstu, ieskaitot informāciju par to, kā tika veikta videi kaitīgu preču atkritumu savākšana, tai skaitā kā tika nodrošināts savākšanas vietu teritoriālais pārklājums un informāciju par to, kā tika nodrošināta videi kaitīgu preču atkritumu reģenerācija apjomos, kas nav mazāki par vides aizsardzību regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajiem apjomiem, kā arī reģenerācijas darbībām, par kuru veikšanu tika noslēgti līgumi ar komersantiem, un paša komersanta veiktajām reģenerācijas darbībām (ja tās tika veiktas); • pārskata periodā realizētiem un no citām valstīm ievestiem un saimnieciskās darbības nodrošināšanai izmantotiem videi kaitīgu preču veidiem un apjomiem un aprēķināto dabas resursu nodokli; • videi kaitīgu preču atkritumu pieņemšanu vai savākšanu; • informāciju par videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanu, ieskaitot videi kaitīgu preču atkritumu reģenerāciju un videi kaitīgu preču atkritumu atkārtotu izmantošanu vai pārstrādi; • komunikācijas pasākumu plāniem; • noslēgtajiem līgumiem ar komersantiem, kuri pārstrādā un reģenerē videi kaitīgu preču atkritumus vai izved tos no Latvijas Republikas teritorijas pārstrādei un reģenerācijai, un ar komersantiem, kuri veic pārstrādi vai reģenerāciju ārpus Latvijas Republikas teritorijas; • informāciju par dokumentiem, kas attiecas uz atkritumu pārrobežu pārvadājumiem atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 14.jūnija Regulai (EK) Nr. 1013/2006 par atkritumu sūtījumiem vai Bāzeles konvencijai par kontroli pār kaitīgo atkritumu robežšķērsojošo transportēšanu un to aizvākšanu, ja videi kaitīgu preču atkritumi tiek izvesti reģenerācijai citā Eiropas Savienības dalībvalstī vai ārpus Eiropas Savienības; • komersantu apliecinājumiem par savākto, pieņemto un pārstrādāto vai reģenerēto konkrēto videi kaitīgu preču atkritumu apjomu attiecīgajā laikposmā; • dokumentu sarakstiem, kuri apliecina videi kaitīgu preču realizāciju atkārtotai lietošanai. 3. Balstoties uz veikto izvērtējumu un sagatavoto analīzi, sagatavot izvērtējumu par to, kā uzņēmumu darbības 2014.gada pārskati atbilst VVD pieejamai informācijai par uzņēmumu darbību. 4. Sagatavot secinājumus par uzņēmumu darbības rezultātiem un ieteikumus sistēmas optimizēšanai, un iesniegt tos Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.

Projekta rezultāti

Sniegts izvērtējums un sagatavota analīze, uz kuru pamata sagatavoti secinājumi iesniegšanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā turpmākās politikas veidošanai un uzlabojumiem normatīvo aktu regulējumā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.10.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 9 889.53 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 889.53 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 890.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.