• Sākums >
  • Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā

Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā

Reģ Nr. 1-08/205/2013

Projekta mērķis

Nodrošināt sabiedrības iesaisti Latvijas politikas veidošanā klimata pārmaiņu samazināšanai un oglekļa mazietilpīgas attīstībai, kā arī veicināt starpsektoru un dažādu interešu grupu un pārvaldības līmeņu sadarbību.

Projekta uzdevumi

Prognozes liecina, ka bez papildus pasākumiem Latvija neizpildīs savus starptautiski noteiktos siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisijas samazināšanas mērķus 2014.-2020.gadam. Ikgadējo mērķu neizpildes gadījumā Latvijai būs no citām valstīm jāpērk emisijas samazinājuma vienības, lai gan alternatīvi tā būtu varējusi finansējumu ieguldīt Latvijā, tādējādi nodrošinot ne vien ilgtspējīgu SEG emisiju samazināšanu, bet gan arī Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas uzlabošanos. Latvijas SEG emisijām ir pieaugoša tendence jau kopš 2001. gada. 2011. gadā valsts kopējās SEG emisijas bija 11 545 Gg CO2 ekv., un lielāko daļu no tām radīja enerģētikas (43%), transporta (27%) un lauksaimniecības (19%) nozares. Papildus potenciālajām problēmām ikgadējo mērķu izpildei 2014.-2020.gadā, ļoti problemātiska šobrīd šķiet arī 2050.gadam noteiktā mērķa izpilde, proti, SEG emisiju samazināšana par 80-95% salīdzinot ar 1990.gada līmeni. Latvijai līdz 2015. gada 9. janvārim ir jāsagatavo un jāiesniedz Eiropas Komisijai sava oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija un regulāri jāinformē Eiropas Komisija par tās ieviešanas gaitu. Līdzšinējā Latvijas Klimata pārmaiņu samazināšanas programma bija formulēta 2005.-2010.gadam. Ņemot vērā to, ka šobrīd apspirināšanas stadijā esošās Vides politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam nevar nodrošināt nepieciešamo detalizācijas pakāpi SEG emisiju samazināšanas pasākumiem līdz 2020.gadam, kā arī nenosaka stratēģiju SEG samazināšanai līdz 2050.gadam, 2014.gadā tiks izstrādāti divi jauni politikas plānošanas dokumenti (turpmāk – jaunie Latvijas klimata politikas dokumenti): 1. Klimata pārmaiņu samazināšanas programma 2014.-2020.gadam; 2. Oglekļa mazietilpīgas attīstības stratēģija 2050.gadam. Lai kvalitatīvi izstrādātu un vēlāk ieviestu jaunos Latvijas klimata politikas dokumentus, nepieciešamas plašas un vispusīgas sabiedrības diskusijas par iespējām samazināt valsts SEG emisijas, šajās aktivitātēs iesaistot visas nozares un sabiedrības grupas, kā arī visus pārvaldības līmeņus. Sabiedrības daudzšķautņainais raksturs un interešu dažādība ietekmē veidu, kā tiek uztverti izaicinājumi klimata jomā un kā uz tiem tiek reaģēts. Sabiedrība šī projekta kontekstā tiek uztverta kā interešu grupas (nevalstiskās, akadēmiskās, uzņēmējdarbības utt.) un pārvaldības līmeņi (nacionālais, starpministriju, reģionālais un pašvaldību). Sabiedrība ir jāinformē par oglekļa mazietilpīgas attīstības iespējām. Lai nodrošinātu klimata politikas mērķu integrāciju sektorālajās politikās un vietējā pārvaldības līmenī, ir nepieciešams mainīt stereotipisko domāšanu par klimata mērķiem kā attīstību ierobežojošiem faktoriem. Nepieciešams iesaistīt un informēt sabiedrību par Eiropas Savienības un dažādu tās dalībvalstu, kā arī Latvijas klimata politiku, izglītot par SEG emisiju prognozēm un to samazinājumu izaicinājumiem, kā arī skaidrot starpsektorālo klimata politikas raksturu. Projekta galvenie uzdevumi: 1) Noorganizēt un īstenot 2 publisko konsultāciju seminārus klimata pārmaiņu samazināšanas programmas 2014.-2020.gadam izstrādei (pirmais programmas sagatavošanas sākumā, bet otrais – programmas sagatavošanas noslēgumā); 2) Noorganizēt un īstenot interaktīvu 5 semināru ciklu Latvijas reģionos (potenciāli – Rīgā, Valmierā, Daugavpilī, Liepājā, Ventspilī) par klimata pārmaiņu samazināšanu un oglekļa mazietilpīgu attīstību līdz 2050.gadam; 3) Noorganizēt publisku diskusiju par Latvijas nepieciešamību un iespējām virzībai uz oglekļa mazietilpīgu attīstību.

Projekta rezultāti

1) Noorganizētas 2 publiskās konsultācijas Klimata pārmaiņu samazināšanas programmas 2014.-2020.gadam izstrādei, tādējādi nodrošinot kvalitatīvu ieguldījumu programmas saturā un veicinot sabiedrības atbalstu programmas īstenošanai. Publiskajās konsultācijās uzklausīts un ņemts vērā dažādu interešu grupu viedoklis. 2) Noorganizēti 5 interaktīvi semināri par klimata pārmaiņu samazināšanu un oglekļa mazietilpīgu attīstību līdz 2050.gadam, tādējādi Latvijas klimata politikas veidošanā aktīvi iesaistot visus Latvijas reģionus. 3) Noorganizēta publiska diskusija par Latvijas nepieciešamību un iespējām virzībai uz oglekļa mazietilpīgu attīstību, tādējādi akcentējot oglekļa mazietilpīgas attīstības nepieciešamību un veicinot sabiedrības vispārējo atbalstu šādas attīstības īstenošanai.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 31.05.2014
Īstenotājs VARAM
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 5 508.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 5 508.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.