• Sākums >
  • Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs

Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs

Reģ Nr. 1-08/195/2013

Projekta mērķis

Jūras stratēģijas pamatdirektīva 2008/56/EK (JSD) un tās izpildi nodrošinošie nacionālie tiesību akti paredz, lai atbilstoši vienpadsmit kvalitatīvajiem raksturlielumiem būtu iespējams konstatēt jūras vides stāvokļa tendences. Viens no kvalitatīvajiem raksturlielumiem ir “Barības ķēdes”, kurš raksturo gan ekosistēmas daudzveidību, gan funkcionēšanu, gan ekosistēmas preču (resursu) kvalitāti. Projekta mērķis ir iegūt trūkstošo informāciju par barības ķēdēm Latvijas jurisdikcijā esošajos jūras ūdeņos – mikrobiālās ķēdes nozīmi, zooplanktona un vicaiņu saistību, organismu izmēru grupu proporcijām dažādos ķēdes posmos, barības ķēdes efektivitāti. Tas iespējams, veicot atbilstošus pētījumus un analīzi, kā arī izmantojot modelēšanas iespējas. Barības ķēdes ir ir patērētāju un to barības objektu savstarpējās mijiedarbības tīkls gan uz sauszemes, gan jūras ūdeņos. Baltijas jūrā tās atšķiras no t.s. klasiskajām okeāna barības ķēdēm ar sarežģītāku struktūru un mikroskopisko izmēru organismu lomu.

Projekta uzdevumi

Veicot paredzētos pētījumus, projekts risina informācijas ieguves problēmu jūras vides un vides politikas jomā, lai tā darbības rezultātā būtu iespējams izveidot indikatorus jūras vides novērtēšanai barības ķēžu funkcionēšanas aspektā un sagatavot konceptu barības ķēžu monitoringa programmai. Projekta uzdevumos ietilpst: 1) lauka pētījumu plānošana, realizēšana, lauka materiāla un datu apstrāde; 2) iegūto un vēsturisko (esošo) datu analīze, iespējamo indikatoru definēšana; 3) laba vides stāvokļa pamatojuma izstrādāšana; 4) priekšlikumu izstrādāšana barības ķēžu monitoringa programmai. Projekta aktivitātes: 1) lauka pētījumi - jūras vides parametru (temperatūra, sāļums, skābekļa saturs, hlorofila a, barības vielu un suspendēto vielu koncentrācija ūdenī) un planktona un bentosa organismu ievākšanai tiks izmantotas atbilstošās akreditētās paraugu ievākšanas un testēšanas metodes, pētījumu biežums – 8-10 x periodā no aprīļa līdz oktobrim (veģetācijas sezonā) 15-20 m izobātas rajonā Rīgas līcī un Baltijas jūrā, peldlīdzeklis – LHEI kuteris; 2) esošo datu materiāla – LHEI datu bāzes, BIOR dati par zivju barošanos, publicēto datu - analīze; 3) statistiskā datu analīze barības ķēžu indikatoru izstrādei, izmantojot korelācijas analīzi, regresijas modeļus, GAM modeļus; 4) priekšlikumu izstrāde monitoringa programmas konceptam.

Projekta rezultāti

Projekta laikā iegūtās zināšanas un informācija būs pamats vairāku jūras vides stāvokļa raksturošanai nepieciešamu elementu izveidei, tādējādi nodrošinot nepieciešamo Latvijas rīcību, izpildot EK prasības JSD kontekstā. Pašu elementu lietošana neprasa papildus izdevumus un tos varēs izmantot kārtējā jūras vides stāvokļa novērtējuma sagatavošanā (2017.-2018.g.). Projekta izpildes sagaidāmie rezultāti: 1) jaunu zināšanu bāze par barības ķēdēm un to efektivitāti enerģijas pārnesē Latvijas jurisdikcijas jūras ūdeņos, kas tiks izmantota, sagatavojot vismaz 1 zinātnisku SCI publikāciju un vismaz 1 populārzinātnisku publikāciju (“Ilustrētā Zinātne”, “Vides Vēstis”); 2) Ieteikumi KR “Barības ķēdes” indikatoriem – 4 – 6 indikatori, ziņojums VARAM VAD. 3) Rekomendācijas laba vides stāvokļa rādītāju vērtībām, ziņojums VARAM VAD. 4) Izstrādāts barības ķēžu monitoringa programmas koncepts kā kopējās jūras vides monitoringa programas sastāvdaļa – parametri, metodes, iegūstamā informācija, saskaņotās darbības ar citām programmas daļām, ziņojums VARAM VAD, Eiropas Komisijai atbilstoši ziņošanas grafikam.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Rīga, Daugavgrīvas 8, LV-1048
Projekta kopējās izmaksas 22 063.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 22 063.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.