Valsts vides dienesta reģionālo vides pārvalžu piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības darbam ar olfaktometru

Reģ Nr. 1-08/18/2016

Projekta mērķis

Valsts vides dienests (turpmāk VVD) īsteno valsts vides aizsardzības politiku, veicot gan plānotas pārbaudes, gan sūdzību pārbaudes. Viens no sūdzību veidiem ir sūdzības par nepatīkamām smakām. 2015.gadā saņemtas ~160 šādas sūdzības. 2015.gadā VVD iegādājās 8 olfaktometrus Scentroid SM10 – iekārtas smaku intensitātes mērīšanai, kas kalpos kā rīks sūdzību pamatotības noteikšanai. Ieviešot jaunas tehnoloģijas, VVD tiek izvirzītas augstas prasības darbinieku kvalifikācijai un profesionālajai darbībai ar jaunu, līdz šim inspektoru darbā neizmatotu mēraparatūru, tādēļ ir nepieciešama darbinieku apmācība. Sūdzības par smakām tiek saņemtas visās VVD reģionālajās pārvaldēs. Sabiedrība regulāri ziņo par nepatīkamām smakām, kas nereti mēdz būt subjektīvas, jo balstītas uz emocijām, tāpēc inspektoriem ir nepieciešama patstāvīga profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, kas dod iespēju objektīvi novērtēt saņemto sūdzību pamatotību, izmantojot katras pārvaldes rīcībā esošo aparatūru - olfaktometru Scentroid SM10. Apmācīts un zinošs speciālists būs spējīgs pieņemt pamatotus lēmumus, kas balstīti uz objektīviem mērījumiem, tādējādi tiks sekmēta vides nozares popularizēšana, veicināta sabiedrības vides apziņa un pozitīvāka attieksme pret vides aizsardzību kopumā.

Projekta uzdevumi

Veikt katras reģionālās vides pārvaldes 3 piesārņojuma kontroles inspektoru teorētiskās un praktiskās apmācības un sagatavot metodisko mācību materiālu. Paredzētas 4 teorētiskās apmācības, katrā teorētiskajā apmācībā vienlaicīgi paredzēts apmācīt 6 inspektorus, kuri apmācībās lieto līdzpaņemtos reģionālo vides pārvalžu rīcībā esošos olfaktometrus Scentroid SM10. Tiek veikta 1 praktiskā apmācība vienlaikus visiem 24 inspektoriem ar izbraukumu uz piesārņojošās darbības objektu, kura darbībā rodas smakas. Tiek veikta praktiskās apmācības laikā veikto mērījumu rezultātu apstrāde. Tiks izstrādāts metodiskais materiāls darbam (mērījumu veikšanai) ar olfaktometru Scentroid SM10. Metodiskais materiāls paredzēts lietot visiem VVD inspektoriem, gan tiem, kuri tikuši apmācīti šī projekta ietvaros, gan tiem, kuri apmācību nebūs veikuši, bet izmantojot metodisko materiālu varēs patstāvīgi apgūt darbu ar olfaktometrus Scentroid SM10.

Projekta rezultāti

Apmācīti 24 inspektori, kuri iegūs praktisko pieredzi tādā līmenī, lai objektīvi izvērtētu par smakām saņemto sūdzību pamatotību un iegūt (izmērīt) datus, kas kalpotu par pamatu tālāku lēmumu pieņemšanai atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada noteikumos Nr. 724 "Noteikumi par piesārņojošas darbības izraisīto smaku noteikšanas metodēm, kā arī kārtību, kādā ierobežo šo smaku izplatīšanos" noteiktajam. Minētie lēmumi attiecināmi uz operatoram izvirzāmajām prasībām: - veikt smakas koncentrācijas mērījumus smakas emisijas avotā un smakas koncentrācijas izkliedes modelēšanu; - pasākumu plānu sagatavošanu smaku traucējumu samazināšanai; - paskaidrojumu sniegšanu par konstatētām traucējošām smakām. Apmācītie inspektori spēj patstāvīgi apmācīt citus speciālistus darbam ar olfaktometru. Izstrādātais metodiskais materiāls ir izmantojams konkrētajai aparatūrai visā tās kalpošanas laikā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.12.2016
Īstenotājs Valsts vides dienests
Rīga, Rūpniecības iela 23, LV-1045
Projekta kopējās izmaksas 2 070.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 070.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 2 070.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.