• Sākums >
  • Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana

Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana

Reģ Nr. 1-08/175/2013

Projekta mērķis

Dabas liegumā „Šepka”, Šepkas upē 2,8 km garā posmā atjaunot straujteces un uzlabot to kvalitāti, likvidējot koku sagāzumus, sanesumus un bebru dambjus.

Projekta uzdevumi

Šepkas upe atrodas īpaši aizsargājamā dabas teritorijā dabas liegumā „Šepka”, kas iekļauta arī Eiropas aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura2000. Teritorijas izveides mērķis ir aizsargāt īpaši aizsargājamu gliemeņu sugu – ziemeļu upespērlenes Margaritifera margaritifera un biezās perlamutrenes Unio crassus atradnes. Cilvēka saimnieciskās darbības, bebru darbības un klimatisko apstākļu mainības ietekmē Šepkas upes straujteces, kas ir īpaši aizsargājams Eiropas un Latvijas nozīmes biotops (kods 3260), ir degradējušās, kas negatīvi ietekmē arī minēto gliemeņu populāciju. Straujteces ir nosprostotas ar ūdenī iekritušiem vai bebru nogāztiem kokiem, bebru dambjiem, kas nosprosto upes plūdumu, augšpus sprostam uzkrājot upes nestās sedimenta, detrīta daļas un nogulsnējot tās uz grunts. Aizsargājamo gliemeņu sugu pastāvēšanai ir nepieciešama lašveidīgo zivju – strauta foreļu, alatu klātbūtne. Produktīvam foreļu nārstam ir nepieciešamas attīrītas straujteces, kā arī lai izdzīvotu ziemas periodā - brīvam migrācijas ceļam uz ezeru. Projekta uzdevums – attīrīt Šepkas upes 2,8 km garu posmu (no mājām „Dišleri” līdz ietekai Rauzas dzirnavu ezerā) no atsevišķiem iekritušiem kokiem, koku sanesumiem un bebru dambjiem. Kopējais izņemamās mirušās koksnes daudzums ir ap 150 kubikmetriem, kas jāizceļ krastā virs palu līmeņa, lai novērstu atkārtotu koku ieskalošanu upē. Tikai atsevišķās vietās ir pieļaujama koksnes izņemšana ar hidromanipulatora palīdzību, lielākajā projekta teritorijas daļā darbs jāveic ar rokām, ievērojot īpašu saudzību pret upē esošajām gliemeņu kolonijām.

Projekta rezultāti

Projekta ilgtspējība galvenokārt ir atkarīga no bebru darbības, kā arī no dabiskas koku iegāšanās upē. Kā sagaidāms rezultāts jau rudenī pēc atjaunošanas darbu beigām ir sekmīgs strauta foreļu nārsts un nārsta vietu skaita pieaugums. Nākamajā gadā pēc projekta iespējams lašveidīgo zivju populācijas palielināšanās. Īpaši aizsargājama biotopa upju straujteces platības palielināšanās, kā arī aizsargājamo gliemeņu sugu dzīves vides kvalitātes uzlabošanās.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 28.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 3 990.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 990.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.