• Sākums >
  • Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums

Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums

Reģ Nr. 1-08/170/2013

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir noteikt Ķemeru un Rāznas nacionālo parku, kā arī aizsargājamo ainavu apvidus „Augšdaugava” apmeklētāju fiskālo ietekmi uz minētajās teritorijās ietilpstošo vietējo pašvaldību ekonomiku.

Projekta uzdevumi

Katrā valstī aizsargājamās dabas teritorijas un it īpaši nacionālie parki ir gan vietējo iedzīvotāju iecienīti tūrisma objekti, gan ārvalstu tūristu galamērķi. Dabas teritorijas piesaista apmeklētājus ne tikai ar dabas daudzveidību, bet arī kultūrvēsturisko mantojumu, ainavām un citām estētiskām vērtībām. Turklāt nacionālie parki un citas dabas teritorijas parasti asociējas ar augstas kvalitātes tūrisma produktiem, infrastruktūru un citiem pakalpojumiem. Tomēr noturēt un attīstīt izvirzītos augstos standartus ir finansiāli dārgi un lielā mērā šī nasta gulstas uz lielākajiem teritorijas apsaimniekotājiem, piemēram, Dabas aizsardzības pārvaldi. Lai gan tūrisma produktu radīšanā un infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā ir laba sadarbība ar vietējām pašvaldībām, tomēr ir vērojama pašvaldību un tajā darbojošos uzņēmēju pasivitāte investēt šajā jomā. Bieži vien tas skaidrojams ar to, ka nav zināms, kāda būs ieguldīto līdzekļu atdeve, t.i., vai veiktās investīcijas zināmā laika periodā atmaksāsies. Lai iesaistītu vietējās pašvaldības aizsargājamo dabas teritoriju apsaimniekošanā un tūrisma pakalpojumu sniegšanā, ir nepieciešams izpētīt dabas teritoriju apmeklētāju izdevumu paražas – cik daudz, par kādiem pakalpojumiem apmeklētāji maksā, cik apmierināti ar saņemtajiem pakalpojumiem apmeklētāji ir, kāda veida pakalpojumi pietrūkst u.c. Iegūtos datus nepieciešams analizēt pašvaldību griezumā, kas ļautu katrai pašvaldībai uzzināt kādi ir ienākumi no apmeklētāju vizītēm dabas teritorijās, un kādi tie var būt perspektīvā, kas savukārt ieinteresētu pašvaldības un uzņēmējus veikt investīcijas pakalpojumu nodrošināšanā, uzlabojot pakalpojumu kvantitāti un kvalitāti kopumā. Turklāt, šāda pašvaldību un uzņēmēju iesaistīšanās teritorijas apsaimniekošanā ļautu Dabas aizsardzības pārvaldei atvieglot, piemēram, infrastruktūras apsaimniekošanas slogu, nododot to apsaimniekošanā privātpersonām un iesaistot vietējās pašvaldības kopējos projektos gan apmeklētāju centru veidošanā un uzturēšanā, gan tūrisma un cita veida infrastruktūras veidošanā un uzturēšanā. Līdz ar to ir nepieciešams veikt sekojošas aktivitātes: 1) izstrādāt apmeklētāju aptaujas anketu, anketēšanas programmu (norādot anketēšanas vietas, laiku, metodes, respondentu atlasi u.c.) un anketu aizpildīšanas vadlīnijas; 2) veikt vismaz 750 personu anketēšanu (tiešās intervijas) visās trīs teritorijās kopā, atbilstoši anketēšanas programmai; 3) veikt anketēšanas rezultātu analīzi, sagatavojot attiecīgo dabas teritoriju tūrisma sociāli ekonomisko novērtējumu pa pašvaldībām; 4) noorganizēt vismaz 4 informatīvos seminārus anketēšanas rezultātu prezentēšanai pašvaldībām, uzņēmējiem un citiem interesentiem.

Projekta rezultāti

Dabas aizsardzības nodrošināšana valstī, tai skaitā augstas kvalitātes apmeklētāju vajadzībām radītie produkti un pakalpojumi aizsargājamās dabas teritorijās, ir, iespējami tikai iesaistot citus partnerus, it īpaši vietējās pašvaldības. Šādas partnerības ilgtspējības pamats ir dažāda veida ilgtermiņa sadarbības līgumi kopēju mērķu sasniegšanai. Savukārt uz sadarbības līgumu pamata ir iespējas piesaistīt pašvaldību un uzņēmēju finanšu līdzekļus, nodalīt riskus, atbildību un pienākumus. Šā projekta rezultāti ir: izstrādāta apmeklētāju aptaujas anketa, veikta vismaz 750 personu anketēšana noteiktās vietās un laika periodos katrā teritorijā un iegūts vismaz 750 respondentu atbildes uz anketas jautājumiem, kā arī uz anketēšanas rezultātiem balstīti aprēķini aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju izdevumu paražām un attiecīgi ekonomisko pienesumu konkrētās pašvaldībās. Par projekta rezultātiem plānots organizēt 4 informatīvus seminārus un publicēt informāciju www.daba.gov.lv, kā arī vietējos plašsaziņas līdzekļos.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 28.11.2014
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 13 731.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 731.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.