Latvijas reto kokaugu izpēte to genofonda saglabāšanai

Reģ Nr. 1-08/167/2016

Projekta mērķis

Latvijas floras izzūdošo un sarūkošo kokaugu populāciju un to biotopu izpēte bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai in situ un ex situ.

Projekta uzdevumi

1. Veikt pundurbērza Betula nana L. (MK noteikumu Nr. 396. 1. pielikuma suga, Latvijas Sarkanās grāmatas 2. kategorijas suga) populāciju un to biotopu izpēti bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai in situ un kritēriju izstrādei bioloģiski daudzveidīgas vietējās floras kokaugu kolekcijas izveidei ex situ: 1.1. veikt 15 populāciju ģenētiskās daudzveidības izpēti (DNS izdalīs izmantojot modificētu CTAB metodi, PCR amplifikācijas produktus analizēs ar Applied Biosystems ģenētisko analizatoru 3130xl, un genotipēs ar programmu GeneMapper 3.5.), 1.2. veikt populāciju vitalitātes novērtējumu, gada cikla un veģetācijas pētījumus 12 atradnēs ar Brauna-Blankē metodi, datu apstrādi veikt ar programmu PC ORD-5, 1.3. turpināt edafisko faktoru ietekmes pētījumus (augšņu agroķīmiskā izpēte laboratorijā un mērījumi in situ ar digitālo pH metru Greisinger GPH 114), 1.4. analizēt iegūtos rezultātus populāciju dzīvotspējas novērtēšanai, 1.5. apkopot un nosūtīt datus par apsekotajām atradnēm un tās apdraudošajiem faktoriem DAP dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols”. 2. Veikt krūmu čužas Pentaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz (MK noteikumu Nr. 396. 1. pielikuma suga, Latvijas Sarkanās grāmatas 1. kategorijas suga) populācijas un biotopu izpēti: 2.1. veikt vienīgo Latvijas atradni veidojošo atšķirīgo biotopu edafisko faktoru izpēti un rezultātu analīzi (augšņu agroķīmiskā izpēte laboratorijā un mērījumi in situ ar digitālo pH metru Greisinger GPH 114), 2.2. veikt iegūto atradnes atšķirīgo biotopu augšņu izpētes rezultātu un populāciju raksturojošo lielumu daudzfaktoru korelācijas analīzi ar datorprogrammu Statgraphics, 2.3. analizēt iegūtos rezultātus populāciju dzīvotspējas novērtēšanai. 3. Izstrādāt un iesniegt DAP zinātniski pamatotus atradņu apsaimniekošanas ieteikumus pundurbērza un krūmu čužas populāciju un biotopu saglabāšanai. 4. Par projektā iegūtajiem rezultātiem ziņot starptautiskā zinātniskā konferencē un publicēt NBD mājaslapā.

Projekta rezultāti

1. Veikta pundurbērza Latvijas populāciju un biotopu izpēte: 1.1. veikta 15 populāciju ģenētiskās daudzveidības izpēte, noskaidrota ģenētiskā daudzveidība starp populācijām un populāciju iekšienē, noskaidrotas ģenētiski daudzveidīgākās populācijas, 1.2. veikts populāciju vitalitātes novērtējums, gada cikla un veģetācijas pētījumi 12 atradnēs, analizēti iegūtie rezultāti, 1.3. iegūti augšņu analīžu rezultāti 5 atradnēm, izveidota apkopojošu datu tabula, ietverot arī iepriekšējā periodā iegūtos datus par 7 atradnēm, 1.4. iegūtie rezultāti izmantoti populāciju dzīvotspējas novērtēšanā, 1.5. dati par apsekotajām atradnēm un tās apdraudošajiem faktoriem nosūtīti DAP dabas datu pārvaldības sistēmai „Ozols”. 2. Veikta krūmu čužas Latvijas populācijas un biotopu izpēte: 2.1. veikta atradnes atšķirīgo biotopu augšņu izpēte un rezultātu analīze, 2.2. veikta sēklu dzīvotspējas, populācijas dzimumstruktūras un augšņu izpētes rezultātu korelācijas analīze, 2.3. iegūti rezultāti, kas raksturo populācijas dzīvotspēju katrā atradnē esošajā biotopā un tā nozīmi populācijas saglabāšanā. 3. Izstrādāti zinātniski pamatoti atradņu apsaimniekošanas ieteikumi pundurbērza un krūmu čužas populāciju un biotopu saglabāšanai un iesniegti DAP. 4. Pētījuma rezultāti prezentēti starptautiskā zinātniskā konferencē un publicēti NBD mājaslapā.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.04.2017
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.