• Sākums >
  • Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai

Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai

Reģ Nr. 1-08/158/2013

Projekta mērķis

Latvijā retās orhidejas iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca (Wüstnei ex Boll) P.F. Hunt et Summerh.) atradņu inventarizācija un sugas bioloģijas, t.sk. ģenētiskā izpēte, metodoloģisko vadlīniju izstrāde taksona saglabāšanai un aizsardzības nodrošināšanai.

Projekta uzdevumi

1) Pirms veģetācijas sezonas veikt D. incarnata subsp. ochroleuca herbārija materiāla izpēti. 2) Ievākt informāciju par līdz šim apzinātām atradnēm, sastādot ekspedīciju maršrutus. Tā kā pētāmās pasugas ekotops ir kaļķainie zemie purvi, purvainas un palieņu pļavas, apzināt potenciāli apsekojamas atradnes. 3) Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes ziedēšanas laikā jūnijā veikt ekspedīcijas biotopu apsekošanai, datu un paraugu (augsnes analīzes, lapu fragmenti ģenētiskām analīzēm, herbāriju materiāls) ievākšanai. Biotopu kartēšana. 4) Augāja aprakstu veidošana biotopos ar D. incarnata subsp. ochroleuca. 5) Augsnes analīzes. 6) Aprobēt metodiku ģenētiskajām analīzēm. Uzsākt ģenētiskās analīzes. 7) Izstrādāt ieteikumus taksona aizsardzībai, iekļaujot iespēju diferencēt D. incarnata un D. incarnata subsp. chroleuca normatīvajos dokumentos. 8) Populārzinātniska materiāla sagatavošana plašākai sabiedrības informēšanai. Brīvprātīgo dalībnieku iesaistīšana datu ievākšanā, veidojot anketu VZI APP “Nacionālais botāniskais dārzs” (NBD) interneta vietnē un izsūtot skolām aicinājumu iesaistīties atradņu apzināšanā. 9) D. incarnata subsp. ochroleuca ģenētiski daudzveidīgas kolekcijas veidošanas uzsākšana NBD in vitro no dažādām Latvijas populācijām. 10) Iegūto datu apkopošana un to zinātniskā interpretācija. 11) Informācijas par taksonu publicēšana NBD interneta vietnē. 12) Priekšlikumu izstrāde izmaiņām normatīvajos dokumentos. Iespējams, ka D. Incarnata subsp. Ochroleuca ir nepieciešams stingrāks aizsardzības režīms ar nepieciešamību veidot tās biotopu mikroliegumus nekā relatīvi bieži sastopamajai D. Incarnata.

Projekta rezultāti

Sabiedrības līdzdarbība: anketas izveidošana sabiedrības iesaistīšanai datu ievākšani par D. incarnata subsp. ochroleuca atradnēm Latvijā. Projekta ilgtspējība: ja inventarizācijas rezultāti apstiprinās biotopu ar D. incarnata subsp. ochroleuca mikroliegumu veidošanas nepieciešamību, tā pastāvēšana dotu ilgtermiņa ieguldījumu taksona un tā atbilstošā biotopa saglabāšanai in situ. D. incarnata subsp. ochroleuca saglabāšanai in vitro ar sekojošiem reintrodukcijas izmēģinājumiem Nacionālā botāniskā dārza teritorijā paredzētas projekta izpildītāju aktivitātes, bet nav plānots finansējums no LVAF. Sagaidāmie rezultāti: 1) Inventarizācijas rezultātā tiks izveidotas D. incarnata subsp. ochroleuca atradņu kartes ar īpatņu skaitu populācijās. 2) Tiks sastādīti biotopu apraksti. 3) Tiks iegūti augsnes analīžu dati par D. incarnata subsp. ochroleuca atradnēm. 4) Tiks ievākts herbāriju materiāls. 5) Tiks izstrādāta ģenētiskās izpētes metodika un iegūti sākotnējie rezultāti. 6) Tiks apkopoti un analizēti dati zinātniskā raksta manuskriptam un informācijai Dabas aizsardzības pārvaldei. 7) Sabiedrība tiks informēta par Latvijas reto orhideju taksonu, publicējot informāciju par to NBD interneta vietnē, un iesaistīta tā atradņu meklēšanā un saglabāšanā, ievācot datus ar izplatītas anketas palīdzību. 8) Tiks izstrādāti ieteikumi par biotopu mikroliegumu izveidošanu. 9) Tiks izstrādātas rekomendācijas par D. incarnata subsp. ochroleuca īpašu aizsardzības statusu atšķirībā no pamatsugas D. incarnata, kura ir salīdzinoši bieži izplatīta.

Vadlīnija Vides un dabas resursu izpēte, novērtēšana un atjaunošana
Realizācijas laiks 30.12.2014
Īstenotājs Nacionālais botāniskais dārzs
Salaspils, Miera iela 1, LV-2169
Projekta kopējās izmaksas 19 194.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 348.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.