• Sākums >
  • Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu inventarizācija

Aizsargājamo dendroloģisko stādījumu inventarizācija

Reģ Nr. 1-08/156/2016

Projekta mērķis

Lai sagatavotu ieteikumus Ministru kabineta noteikumu Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem" grozījumiem, paredzēts veikt 10 īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu novērtēšanu, iekļaujot stādījumos esošo koku inventarizāciju, dabas vērtību izpēti (LR sertificēta sugu un biotopu jomas eksperta atzinums), sagatavot zinātniski pamatotus ieteikumus dendroloģisko stādījumu robežu precizēšanai, kā arī izstrādāt vadlīnijas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projekta izveidošanai un aprobēt šo metodiku, izstrādājot rekonstrukcijas projektus 3 īpaši aizsargājamajiem dendroloģiskajiem stādījumiem, kuru sakārtošanā ir ieinteresētas vietējās pašvaldības un zemju īpašnieki.

Projekta uzdevumi

1. Konsultējoties ar Dabas aizsardzības pārvaldi (turpmāk tekstā - DAP) , veikt 10 īpaši aizsargājamo dendroloģisko stādījumu, kas minēti Ministru kabineta noteikumos Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem" izvēli inventarizācijas un izpētes veikšanai; 2. Konsultējoties ar DAP un attiecīgajām pašvaldībām, izvēlēties 3 aizsargājamos dendroloģiskos stādījumus, kuriem tiks izstrādāti rekonstrukcijas projekti (rekonstrucijas projekti tiks izstrādāti trīs stādījumiem no iepriekš 10 apsekotajiem). 3. Izvēlētajos dendroloģiskajos stādījumos veikt koku inventarizāciju, kas ietver dendroloģiski un ainaviski nozīmīgāko koku numurēšanu dabā, taksonu noteikšanu, koku vispārīgā (stumbra apkārtmērs, garums, vainaga platums, vecumposms, vitalitāte, fiziskais stāvoklis) un ainaviskā stāvokļa novērtējumu, kā arī koka saglabāšanai nepieciešamo kopšanas darbu aprakstu un prioritāti. Koku inventarizācijas rezulātā par katru no teritorijām tiks sagatavots sējums ar koku inventarizācijas tabulām, kā arī plāns, kurā atzīmētas koku vainagu projekcijas, kas, atbilstoši koku inventarzācijas metodikai, iekrāsotas krāsās, kas raksturo koku vērtību šādā gradācijā: izcils, ļoti vērtīgs, vērtīgs, mazvērtīgs, nevērtīgs. Ar īpaši atzīmi invenatrizācijas plānā un tabulās tiks atzīmēti koki ar izteiktu ainavisku vērtību, dendroloģisku vērtību, valsts nozīmes dižkoki, kā arī ekoloģiski nozīmīgi koki. 4. Izvēlētajos dendroloģiskajos stādījumos veikt īpaši aizsargājamo dzīvo organismu sugu izpēti un par katru no teritorijām sagatavot LR sertificēta sugu un biotopu jomas (organismu grupām: sūnas, ķērpji, bezmugurkaulnieki, putni, vaskulārie augi) eksperta atzinumu, kā arī kartorgāfisko materiālu par īpaši aizsargājamo sugu atradnēm. 5. Ņemot vērā koku inventarizācijā un īpaši aizsargājamo sugu izpētē iegūtos datus, izvēlētajiem dendroloģiskajos stādījumiem sagatavot zinātniski pamatotus robežu precizējumus, ja tādi nepieciešami, par to sagatavojot kartogrāfisko materiālu. 6. Ņemot vērā koku inventarizācijā un īpaši aizsargājamo sugu izpētē iegūtos datus, kā arī izvērtējot dendroloģisko stādījumu izveidošanas vēsturiskos aspektus, likumisko regulējumu, īpašumtiesības, ainaviskās un ekosistēmu pakalpojumu vērtības, sociālekonomiskos apstākļus, konkrētā Latvijas reģiona specifiku, izstrādāt vadlīnijas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas projektu izveidei. Vadlīniju izstrādes mērķis būs rosināt pārdomāti sabalansēt dabas aizsardzības un sociālekonomiskās vajadzības, lai dendroloģiskajos stādījumos esošajām dabas vērtībām, jo īpaši - retām kokaugu sugām un dažādībām, tiktu nodrošināts labvēlīgs aizsardzības statuss, vienlaikus, nodrošinot šo teritoriju pieejamību sabiedrībai un rosinot vides izglītību. 7. Aprobēt izstrādāto rekonstrukcijas projektu izveides vadlīnijas, izstrādājot rekonstrukcijas plānu trijos no projektā izvēlētajiem dendroloģiskajiem stādījumiem ( šo pilotteritoriju uzvēli saskaņojot ar DAP).

Projekta rezultāti

1. Sagatavotas koku inventarizācijas tabulas un plāni par 10 dendroloģiskajiem stādījumiem (projekta teritorijām). Nodevums: drukāti sējumi un elektroniski faili PDF un DWG (AutoCad) formātos; 2. Veikta īpaši aizsargājamo sugu un biotopu izpēte projekta teritorijās, sagatavoti 10 sugu un biotopu jomas eksperta atzinumi par šīm teritorijām. Nodevums: drukāti, parakstīti atzinumi, elektroniskas ģeodatubāzes dabas vērtībām. 3. Sagatavots kartogrāfiskais materiāls ar nepieciešamajiem robežu precizējumiem 10 projekta teritorijām. Nodevums: digitāli slāņi apveidfailu (.shp) formātā, kas iesniegti DAP. 4. Izstrādātas vadlīnijas dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas plānu izstrādei. Nodevums: elektroniski faili PDF formātā, kas iesniegti DAP. 5. Aprobēta vadlīnijās aprakstītā dendroloģisko stādījumu rekonstrukcijas plāna izstrādes metodika un izstrādāti rekonstrukciju plāni trijām no projekta teritorijām. Nodevums: drukāti sējumi un elektroniski faili PDF un DWG formātos, kas iesniegti DAP un attiecīgajām pašvaldībām.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.03.2017
Īstenotājs Annas koku skolas biedrība
Babītes novads, „Gaitiņi”, Klīves, Babītes pagasts, LV-2107
Projekta kopējās izmaksas 39 460.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 39 460.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.