• Sākums >
  • Efektīva vides politikas kontrole uzņēmumos

Efektīva vides politikas kontrole uzņēmumos

Reģ Nr. 1-08/152/2016

Projekta mērķis

Projekta vispārīgais mērķis ir iegūt, apstrādāt un analizēt vides aizsardzības sistēmai aktuālo informāciju par vides monitoringa prasību kontroli uzņēmumos ar mērķi mazināt radīto negatīvo ietekmi un nodrošinātu efektīvu vides politiku ieviešanu. Projekta specifiskais mērķis ir paaugstināt Valsts vides dienesta (VVD) darbinieku profesionālo zināšanu kapacitāti aktuālos vides aizsardzības un ietekmes klimata pārmaiņām mazināšanas virzienos.

Projekta uzdevumi

1. Sagatavot interaktīvās apmācību moduļu materiālus par: a. 1. modulis: tīrāku ražošanu uzņēmumos (t.sk. BAT un BREF izmantošanas iespēju analīzi, emisiju samazināšanas iespēju vērtēšanu), biogāzes ražotnēm, sadedzināšanas iekārtām un koģenerācijas iekārtām. b. 2. modulis: sadedzināšanas iekārtām, normatīvajiem aktiem, gaisu piesārņojošām vielām, par to kā gaisa piesārņojumu ietekmē kurināmā veidi, katlu mājas vizuālo kontroli, emisijas limitu projektiem un monitoringa sistēmām. 2. Īstenot interaktīvas apmācības (lekcijas, praktiskie darbi) VVD darbiniekiem par: a. tīrāku ražošanu uzņēmumos (t.sk. BAT un BREF izmantošanas iespēju analīzi, emisiju samazināšanas iespēju vērtēšanu), biogāzes ražotnēm, sadedzināšanas iekārtām un koģenerācijas iekārtām (apmācību ilgums – 15 akadēmiskās stundas teorija un 7 akadēmiskās stundas praktiskais darbs) b. sadedzināšanas iekārtām, normatīvajiem aktiem, gaisu piesārņojošām vielām, par to kā gaisa piesārņojumu ietekmē kurināmā veidi, katlu mājas vizuālo kontroli, emisijas limitu projektiem un monitoringa sistēmām (apmācību ilgums – 20 akadēmiskās stundas teorija un 10 akadēmiskās stundas praktiskais darbs) 3. Veikt dalībnieku abu programmu apguves novērtējumu. 4. Kopā ar VVD darbiniekiem veikt viena ražošanas uzņēmuma darbības analīzi un emisiju samazināšanas iespēju vērtēšanu. 5. Nodrošināt diskusiju ar VVD darbiniekiem par aktuālajām problēmām un to risinājumu alternatīvām.

Projekta rezultāti

1. Sagatavoti apmācības materiāli par diviem mācību moduļiem: a. 1. modulis: tīrāku ražošanu uzņēmumos (t.sk. BAT un BREF izmantošanas iespēju analīzi, emisiju samazināšanas iespēju vērtēšanu), biogāzes ražotnēm, sadedzināšanas iekārtām un koģenerācijas iekārtām (auditējamā vērtība – mācību materiāli). b. 2. modulis: sadedzināšanas iekārtām, normatīvajiem aktiem, gaisu piesārņojošām vielām, par to kā gaisa piesārņojumu ietekmē kurināmā veidi, katlu mājas vizuālo kontroli, emisijas limitu projektiem un monitoringa sistēmām (auditējamā vērtība – mācību materiāli). 2. Organizētas apmācības VVD darbiniekiem atbilstoši divu apmācību moduļu ietvaram, iesk. lekcijas, praktiskos darbus un darbu uzņēmumā, un apmācīti 30 VVD darbinieki (auditējamā vērtība – reģistrācijas lapas, fotogrāfijas). 3. Novērtēta dalībnieku apmācību moduļu apguves kvalitāte (auditējamā vērtība – novērtējuma lapas). 4. Kopā ar VVD darbiniekiem veikta viena ražošanas uzņēmuma darbības analīzi un emisiju samazināšanas iespēju vērtēšana, tādejādi, demonstrējot apgūtās zināšanas praksē (auditējamā vērtība – apmeklējuma lapas, fotogrāfijas). 5. Nodrošinātas diskusijas ar VVD darbiniekiem par aktuālajām problēmām un to risinājumu alternatīvām (auditējamā vērtība – protokols).

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 17 287.41 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 687.41 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.