EmEx Latvijai

Reģ Nr. 1-08/150/2016

Projekta mērķis

Projekta ”EmEx Latvijai” („Vides piesārņojošo vielu emisiju nacionālo faktoru noteikšana kurināmā cietā biokurināmā sadedzināšanas iekārtām”) vispārīgais mērķis ir iegūt, apstrādāt un analizēt vides aizsardzības sistēmai aktuālo informāciju par nacionālo emisijas faktoru noteikšanu piesārņojošām vielām dažādiem koksnes kurināmā veidiem (malka, šķelda, granulas, briketes) dažādu tipu koksnes kurināmā mazo jaudu un vidējo jaudu sadedzināšanas iekārtām, lai nodrošinātu efektīvu vides politiku plānošanu un ieviešanu.

Projekta uzdevumi

1. Veikt esošo likumdošanas aktu, politikas dokumentu un vadlīniju, kā arī zinātnisko pētījumu analīzi par starptautisko pieredzi vides piesārņojošo vielu emisiju faktoru noteikšanu kurināmā sadedzināšanas iekārtām: a. mazo jaudu diapazonā – līdz no 0.2 MW; b. vidējo jaudu diapazonā – no 1 līdz 50 MW; 2. Apkopot statistisko informāciju par koksnes kurināmā sadedzināšanas iekārtām no 1 MW Latvijā. 3. Veikt apkopojumu par Latvijā izmantojamiem koksnes kurināmā veidiem sadedzināšanas iekārtās jaudu diapazonā līdz 0.2 MW un no 1 līdz 50 MW. 4. Veikt rūpniecisko eksperimentālo izpēti atbilstoši nacionāliem un starptautiskiem standartiem, nosakot: a. piesārņojošo vielu (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn un S) koncentrācijas dažādu tipu mazo jaudu (līdz 0.2 MW) sadedzināšanas iekārtās Latvijā izmantojamo koksnes kurināmā veidiem (malka, šķelda, granulas, briketes). Eksperimentā jāiekļauj vismaz 5 paraugu izlases šķeldai, granulām, skaidām, mizām; izlases veidošana ietver reģionālo principu ievērošanu - lai aptvertu visu piecus valsts reģionus. b. piesārņojošo vielu emisiju (SO2, NOx, CO un cietās daļiņas) koncentrācijas dažādu tipu vidējo jaudu (no 1 MW līdz 50 MW) sadedzināšanas iekārtās Latvijā izmantojamo koksnes kurināmā veidiem (malka, šķelda, granulas, briketes). Eksperimentā jāiekļauj vismaz 5 paraugu izlases šķeldai, granulām, skaidām, mizām; izlases veidošana ietver reģionālo principu ievērošanu - lai aptvertu visu piecus valsts reģionus. c. Latvijā izmantojamo koksnes kurināmā sadedzināšanas iekārtu (10 konstruktīvie risinājumi 2 jaudu grupas (līdz 0.2 MW un no 1-50 MW)) ietekmi uz piesārņojošo vielu rašanos. 5. Matemātiskās modelēšanas ietvaros, veikt eksperimentālo datu apstrādi, lai noteiktu: a. nacionālos emisiju faktorus piesārņojošām vielām (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn un S) no koksnes kurināmā mazo jaudu (līdz 0.2 MW) sadedzināšanas iekārtām. Veikt noteikto emisiju faktoru validēšanu. b. nacionālos emisiju faktorus piesārņojošām vielām (SO2, NOx, CO un cietās daļiņas) no koksnes kurināmā vidējo jaudu (1-50 MW) sadedzināšanas iekārtām. Veikt noteikto emisiju faktoru validēšanu. 6. Izstrādāt metodiku nacionālo emisijas faktoru noteikšanai definētajām piesārņojošām vielām. 7. Prezentēt pētījuma rezultātus VARAM Vides aizsardzības departamenta darbiniekiem.

Projekta rezultāti

1. Izstrādāts ziņojums par esošo likumdošanas aktu, vadlīniju un zinātnisko pētījumu analīzi par starptautisko pieredzi emisijas faktoru noteikšanai piesārņojošām vielām no kurināmā sadedzināšanas iekārtām: a. mazo jaudu diapazonā – līdz no 0.2 MW; b. vidējo jaudu diapazonā – no 1 līdz 50 MW; 2. Izstrādāts ziņojums par Latvijā izmantojamām (balstoties uz statistikas datu analīzi) koksnes kurināmā sadedzināšanas iekārtām jaudu diapazonos līdz 0.2 MW un no 1-50 MW un tajos izmantojamiem koksnes kurināmā veidiem. 3. Eksperimentāli noteikti Latvijā izmantojamo koksnes kurināmā veidu (vismaz 5 paraugu izlases šķeldai, briketēm, granulām, skaidām, mizām; izlases veidošana ietver reģionālo principu ievērošanu - lai aptvertu visu piecus valsts reģionus) piesārņojošo vielu koncentrācijas un sadedzināšanas iekārtu konstruktīvo risinājumu ietekmi uz koncentrācijām. 4. Noteikti un validēti nacionālie emisiju faktori piesārņojošām vielām (As, Cd, Hg, Cu, Cr, Pb, Ni, Zn un S) no koksnes kurināmā mazo jaudu (līdz 0.2 MW) sadedzināšanas iekārtām un nacionālie emisiju faktori piesārņojošām vielām (SO2, NOx, CO un cietās daļiņas) no koksnes kurināmā vidējo jaudu (1-50 MW) sadedzināšanas iekārtām. 5. Izstrādāta metodika nacionālo emisijas faktoru noteikšanai definētajām piesārņojošām vielām no koksnes kurināmo sadedzināšanas iekārtām. 6. Pētījuma rezultāti prezentēti VARAM Vides aizsardzības departamenta darbiniekiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 01.03.2017
Īstenotājs Rīgas Tehniskā universitāte
Rīga, Kaļķu iela 1, LV-1050
Projekta kopējās izmaksas 35 603.02 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 30 378.22 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.