Pāces HES darbības ietekmes izvērtēšana dabas liegumos "Pāces pļavas” un “Raķupes ieleja”

Reģ Nr. 1-08/14/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir novērtēt Pāces HES darbības iespējamo ietekmi uz dabas liegumiem “Pāces pļavas” un „Raķupes ieleja”, kuru teritoriju šķērso Pāces upe, un noteikt pasākumus iespējamās ietekmes mazināšanai. Jau gadiem notiek diskusijas par Pāces HES ietekmi uz Pāces upes ekosistēmu, tomēr līdz šim nav iegūti dati par to, cik būtiska ir šī ietekme un vai ietekmes rezultātā netiek apdraudētas dabas aizsardzības vērtības dabas liegumos, kā rezultātā nav iespējams nodrošināt šo teritoriju aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Projekta darba uzdevums ir - veikt Pāces HES ietekmes izvērtējumu uz Natura 2000 teritorijām dabas liegumiem “Pāces pļavas” un „Raķupes ieleja”. Veicamās aktivitātes: - veikt upes hidroloģijas, ihtiofaunas, bezmugurkaulnieku un mugurkaulnieku faunas, biotopu un ainavu izpēti; - iegūto datu analīze (tostarp laboratoriski); - hidroloģijas datu modelēšana; - ekspertu ieteikumu sagatavošana dabas aizsardzības vērtību saglabāšanai, kā arī Pāces HES turpmākajai darbībai.

Projekta rezultāti

Projekta laikā veiktās inventarizācijas un izpētes darbības, laboratoriskie rezultāti parādīs vai HES darbības ietekmei ir vai nav būtiska ietekme uz Pāces upi un kopumā uz Natura 2000 teritorijām. Izvērtējumā tiks iekļauti atzinumi par turpmākajām rīcībām, lai nodrošinātu dabas aizsardzības vērtību saglabāšanu. Tā kā dabas lieguma „Pāces pļavas” dabas aizsardzības problēmas galvenokārt saistās ar Pāces upes hidroloģisko režīmu, tad pēc šāda izpētes darba, kāds būs novērtējums, un pēc ekspertu atzinumiem, iespējams, dabas liegumam nebūs nepieciešams izstrādāt dabas aizsardzības plānu. Novēršot izvērtējumā norādītos problēmu cēloņus, varēs uzlabot Unio crassus un upes nēģa dzīvotņu stāvokli un biotopu kvalitāti.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 15.11.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.