• Sākums >
  • Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana

Budžeta apakšprogrammas 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās” nodrošināšana

Reģ Nr. 1-08/140/2009

Projekta mērķis

Nodrošināt Latvijas Republikas dalībvalsts iemaksas starptautiskām vides un dabas aizsardzības organizācijām un līgumiem.

Projekta uzdevumi

Veikt iemaksas šādām starptautiskām vides un dabas aizsardzības organizācijām un līgumiem: 1) Monreālas protokols par ozona slāni noārdošām vielām 2) ANO konvencija par klimata pārmaiņām 3) Ženēvas konvencija "Par robežšķērsojošo gaisa piesārņošanu lielos attālumos 4) Līgums par sikspārņu aizsardzību Eiropā (Eirobat) 5) Vašingtonas konvencija par tirdzniecību ar apdraudētām sugām (CITES) 6) Riodežaneiro konvencija par bioloģisko daudzveidību 7) Ramsāres konvencija par mitrainēm 8) Bonnas konvencija par migrējošo savvaļas dzīvnieku aizsardzību 9) ANO Konvencija cīņai pret tuksnešu paplašināšanos 10) Bāzeles konvencija par bīstamo atkritumu pārvietošanu 11) Orhūsas konvencija par pieeju informācijai, sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vides jautājumiem 12) Baltijas jūras reģiona dienaskārtība 21.gs 13) Roterdamas konvencija par procedūru, saskaņā ar kuru starptautiskajā tirdzniecībā dodama iepriekš norunāta piekrišana attiecībā uz dažām bīstamām ķīmiskām vielām un pesticīdiem 14) ANO Vides programmas Āfrikas-Eirāzijas ūdensputnu trasta fonds 15) Stokholmas konvencija par noturīgajiem organiskajiem piesārņotājiem 16) Ziemeļrietumatlantijas Zvejniecības organizācija (NAFO) (iemaksu veic Valsts vides dienests) 17) ES vides institūciju asociācija(IMPEL) (iemaksu veic Valsts vides dienests 18) Starptautiskā atomenerģijas aģentūra (SAEA) (iemaksu veic Valsts vides dienests) 19) Eiropas meteoroloģisko satelītu izmantošanas organizācija (EUMETSAT) (iemaksu veic LVĢMC) 20) Helsinku konvencijas sekretariāts (iemaksu veic LVĢMC) 21) Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centrs (ECMWF) (iemaksu veic LVĢMC) 22) Vispasaules meteoroloģijas organizācija (WMO) (iemaksu veic LVĢMC)

Projekta rezultāti

Veiktas dalībvalsts iemaksas 22 starptautiskajai organizācijai un līgumiem.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.12.2010
Īstenotājs Vides ministrija
Rīga, Peldu iela 25, LV-1494
Projekta kopējās izmaksas 890 330.73 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 890 330.73 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 810 038.07 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.