Ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana iepriekš noteiktās 15 mērķteritorijās

Reģ Nr. 1-08/13/2016

Projekta mērķis

Projekta mērķis ir apsekot 15 mērķteritorijas, ievākt datus - aizpildot teritorijas novērtējuma anketu, aptaujājot pašvaldības darbiniekus un vietējos iedzīvotājus, - identificēt tās 3 ĪADT, kas būtu prioritāri izvirzāmas ilgtspējīga tūrisma principu ieviešanai, un šīm teritorijām izstrādāt ilgtspējīga tūrisma vadlīnijas, kas kalpotu par pamatu ilgtspējīga tūrisma stratēģijas un rīcības plāna izstrādāšanai un ieviešanai ĪADT.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenās aktivitātes: 1) ilgtspējīga tūrisma principu ieviešana; 2) projekta publicitāte; 3) projekta vadība. Darba uzdevumi: 1. 15 ĪADT dabas aizsardzības plānu tūrisma sadaļu analīze un nepieciešamības gadījumā teritoriju apmeklēšana; 2. jaunu datu ievākšana, aptaujājot mērķauditoriju gan elektroniski, gan apmeklējot uz vietas; 3. ievākto datu analīze un ilgtspējīga tūrisma vadlīniju sagatavošana 3 teritorijām; 4. projekta vadība; 5. 6 preses relīžu sagatavošana par ilgtspējīga tūrisma principiem; 6. publicitātes materiālu izdošana; 7. publicitātes semināru organizēšana. Lai ieviestu ilgtspējīga tūrisma principu, tiks apmeklēta konkrētā teritorija un ievākti dati, aizpildot speciāli sagatavotu anketu, analizējot un vērtējot rādītājus - vai teritorijā ir piemērota infrastruktūra, vai ir iespēja tuvumā nakšņot, kādas atpūtas un veselības uzlabošanas iespējas tiek piedāvātas tuvumā vai sniedz konkrētā teritorija. Tiks apmeklēti arī vietējie tūrisma informācijas centri (turpmāk – TIC), aptaujāti TIC darbinieki, pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas speciālisti un vietējie iedzīvotāji. Aptaujas anketu veidā tiks ievākta informācija par teritorijas dabas aizsardzības, veselības, sociālekonomiskajiem, kultūrvēsturi, atpūtu un rekreāciju raksturojošiem rādītājiem. Sadarbojoties ar pašvaldībām un informējot sabiedrību, iedzīvotāji tiks aicināti piedalīties aptaujās. Sagatavotās aptaujas anketas tiks ievietotas gan pašvaldību mājaslapās un atbildes varēs iesniegt elektroniski, gan tiks apmeklēta konkrētā pašvaldība un aptaujāta ĪADT mērķauditorija: pašvaldības darbinieki un vietējie iedzīvotāji - uzņēmēji, zemes īpašnieki, nevalstisko organizāciju pārstāvji, katrā teritorijā aizpildot un ievācot vismaz 50 aptaujas anketas. Tiek plānots veikt 2 iepirkumus pētījumu veikšanai – 1) teritorijas novērtēšana un aptauju veikšana, 2) datu analīze un vadlīniju sagatavošana. Īpaši pievēršot uzmanību dabas vērtību aizsardzībai un ievērojot ilgtspējīga tūrisma principus ĪADT, tiks padziļināti analizētas Norvēģijas finanšu instrumenta 2009. - 2014. gada perioda programmas „Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” 15 mērķteritorijas, kas raksturīgas ar specifiskām un kompleksām problēmām. Piemēram, mērķteritoriju sarakstā iekļautas ĪADT ar daudziem zemes īpašniekiem un interešu grupām, un/vai lielu rekreācijas slodzi (dabas parks „Abavas senleja” ar tam pieguļošajiem dabas liegumiem „Druviņu tīrelis”, „Pluču tīrelis”, „Nagļu un Ansiņu purvs”, „Maņģenes meži”, aizsargājamo ainavu apvidi „Augšzeme”, „Vecpiebalga”, „Veclaicene”), t.sk. arī piejūras teritorijas ar pieaugošu rekreācijas slodzi (dabas liegums „Ziemupe”, dabas parks „Bernāti”). Tāpat projektā iekļautas arī teritorijas, kurās nepieciešama aktīva apsaimniekošana un konkrētu problēmu risināšana (dabas liegumi ”Ances purvi un meži”, „Pilskalnes Siguldiņa”), kā arī teritorijas ar specifisku potenciālu apdraudējumu no blakus esošajām teritorijām (dabas liegums „Zvārde”). Kā mērķteritorijas izvēlētas ĪADT dažādos Latvijas vēsturiskajos novados: Kurzemē, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā, jo pastāv būtiskas atšķirības dabas vērtību, pašvaldību ekonomiskās attīstības un pašvaldību kapacitātes jomās dažādos Latvijas novados. Dabas parkam „Abavas senleja” ir veikta neliela priekšizpēte, un tā jau šobrīd tiek uzskatīta par potenciālo teritoriju, kurai varētu tikt izstrādātas ilgtspējīga tūrisma vadlīnijas. Projekta publicitātes nodrošināšanai tiks sagatavotas 6 preses relīzes par ilgtspējīga tūrisma principiem un izgatavoti informatīvie materiāli– infografikas par ilgtspējīga tūrisma principiem ĪADT, kā arī iegūtie rezultāti tiks prezentēti noslēguma publicitātes seminārā. Projekta vadītājas pienākumi būs izanalizēt iepriekš izstrādāto 15 ĪADT dabas aizsardzības plānu tūrisma sadaļu, sagatavojot darba uzdevumu un tehniskās specifikācijas plānotajiem iepirkumiem, noslēgt līgumus ar izpildītājiem, plānot un uzraudzīt projekta aktivitāšu ieviešanu, veikt finanšu plūsmas kontroli, kā arī regulāri apmeklēt mērķteritorijas un vietējās pašvaldības, nodrošināt projekta publicitāti, veidot kontaktus ar TIC un Tūrisma attīstības valsts aģentūru, un citām ieinteresētajām pusēm. Kā arī sagatavot kopsavilkumus - skaidrojumus zemes īpašniekiem par apsaimniekošanas pasākumiem 15 ĪADT un priekšlikumus pašvaldībām ilgtspējīga tūrisma attīstības veicināšanai.

Projekta rezultāti

Projekta ilgtspējība tiek vērtēta kā ļoti augsta, projekta galvenās aktivitātes balstītas uz Norvēģijas finanšu instrumenta programmas projekta Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” turpināšanu. Projekta gaitā tiks izvērtētas projektā Nr. 4.3-24/NFI/INP-003 „Latvijas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju integrācija teritorijas plānojumā” izstrādāto 15 ĪADT dabas aizsardzības plānu sadaļas „Aizsargājamās teritorijas sociālās un ekonomiskās situācijas apraksts”, kurās runāts arī par tūrisma attīstību, kā arī tiks papildus ievākta jauna informācija, īpaši pievēršot uzmanību veselības uzlabošanas un rekreācijas iespējām konkrētajās teritorijās. Tiks atkārtoti apmeklētas 15 ĪADT un ievākti nepieciešamie dati - aizpildot teritorijas novērtējuma anketu, aptaujājot pašvaldības darbiniekus un vietējos iedzīvotājus, lai izstrādātu 3 ĪADT ilgtspējīga tūrisma vadlīnijas, kas kalpos par pamatu ilgtspējīga tūrisma stratēģijas un rīcības plāna izstrādāšanai un ieviešanai šajās ĪADT. Ieguvēji no šī projekta būs sabiedrība, tai skaitā, zemes īpašnieki un lietotāji, ĪADT apmeklētāji, komersanti un saimniecisko darbību veicēji, un pašvaldības. Papildus tiks sagatavotas 6 preses relīzes par ilgtspējīga tūrisma principiem un izgatavoti informatīvie materiāli– infografikas par ilgtspējīga tūrisma principiem ĪADT. Un tiks organizēti divi publicitātes semināri – atklāšanas publicitātes seminārs, kurā tiks prezentēti projekta mērķi un uzdevumi, un noslēguma publicitātes seminārs, kurā tiks prezentēti sasniegtie rezultāti.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 30.11.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.