Starptautiskā Jauno Reindžeru nedēļa / pieredzes apmaiņa Latvijas ĪADT

Reģ Nr. 1-08/12/2016

Projekta mērķis

Jauno reindžeru kustība ir starptautiska un tās aizsākumi meklējami 2002. gadā, kad Eiropas dabas un nacionālo parku jeb Eiroparku federācija (Europarc Federation) izstrādāja tāda paša nosaukuma programmu, kuras galvenais mērķis - caur praktiskām aktivitātēm un neformālo izglītību, veicināt jauniešu izpratni un ieinteresētību dabas izzināšanā, dabas aizsardzībā, kā arī kultūrvēsturisko objektu saudzēšanā. Jau kopš 2004. gada Gaujas Nacionālajā parkā (turpmāk tekstā – Gaujas NP) pastāv jauno reindžeru kustība, kurā darbojas aktīvi jaunieši, kas iesaistās Īpaši aizsargājamas dabas teritorijas (turpmāk tekstā – ĪADT) un Gaujas NP darbībā, attīstībā un aizsardzībā – brīvprātīgi piedaloties talkās un palīdzot darbiniekiem dažādos pienākumos. Tie ir jaunie dabas pētnieki, kuri cenšas izprast dabas likumus un vēro dabas brīnumus, kas vairumam no mums paslīd garām nepamanīti. Jaunie reindžeri dod savu ieguldījumu arī ĪADT apmeklētāju izglītošanā. Projekta ietvaros plānots noorganizēt Starptautisku Jauno reindžeru vienas nedēļas pasākumu Latvijā, Gaujas Nacionālajā parkā, kura mērķi ir: - popularizēt pasākuma dalībvalstu un Latvijas ĪADT dabas, kultūras, kā arī sociālās un ekonomiskās vērtības, - iesaistīt Jaunos reindžerus kopīgu mērķu sasniegšanā Eiropas ĪADT, - izveidot jauniešu tīklu, kas līdzdarbojas dabas aizsardzībā un atbalsta savu ĪADT, - veicināt jauniešu vidū sadarbību, draudzību un grupas ētiku. Šādā starptautiskā pieredzes apmaiņā jaunieši varēs mācīties par dabas aizsardzību citviet un nest savas aizsargājamās dabas teritorijas vārdu pasaulē. Jaunajiem reindžeriem tiek dotas iespējas iepazīt līdzīgi domājošus jauniešus no Eiropas īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, jo ik gadu kāda ĪADT sadarbībā ar Eiroparku federāciju organizē starptautisku pasākumu, kurā tiekas jaunieši un viņu vadītāji. Pasākumā tiek plānota jauno reindžeru kustības attīstība, veikts ieguldījums kādā no Eiropas aizsargājamām teritorijām un iegūts atbalsts no citiem dabas aizsardzības jaunajiem entuziastiem. Latvija pārstāvēta šādos pasākumos jau kopš 2008.gada.

Projekta uzdevumi

Noorganizēt pirmo reizi starptautisko Jauno reindžeru pasākumu Latvijā no 2016.gada 10.jūlija līdz 16.jūlijam: • sagatavot detalizētu pasākuma programmu, kas paredzēta gan jauniešiem, gan pavadošajiem mentoriem (reindžeriem/inspektoriem), saskaņojot to ar EUROPARC federāciju; • administrēt finanšu plūsmu, apdrošināt starptautisko pasākumu; sagatavot metodiskos materiālus un aprīkojumu nodarbībām un praktiskajām aktivitātēm, atbilstoši pasākuma programmai; • izstrādāt komunikācijas plānu, kas realizējams gatavojoties pasākumam, pasākuma laikā un atskaites sagatavošanas periodā; • izplānot un nodrošināt pasākuma programmai atbilstošu dalībnieku loģistiku, arī uz un no lidostas; • nodrošināt plašu pasākuma norises atspoguļojumu masu mēdijos un veikt pasākuma detalizētu izvērtējumu, sagatavot atskaites; • popularizēt Latvijas ĪADT, pasākuma ietvaros dalībniekus iepazīstināt ar kultūrvēsturiskām un dabas vērtībām; • saplānot un paveikt praktisku un lietderīgu darbu ĪADT attīstībai, aktīvā darbībā iesaistoties jauniešiem; • realizēt neformālās izglītības aktivitātes, kas veicina gan savstarpēju jauniešu iepazīšanu, gan komandas darbu, sadarbību, draudzību un grupas ētiku; • iesaistīt pieredzējušos, bijušos Latvijas Jaunos reindžerus, kas iepriekš piedalījušies līdzīgos starptautiskos pasākumos, kā brīvprātīgos pasākuma organizēšanā, veicinot viņu līdzdalību un atbildības sajūtu; • dot iespēju Gaujas NP Jauno reindžeru kustības vairākiem dalībniekiem piedalīties starptautiskā pasākuma atsevišķās aktivitātēs, lai iegūtu pieredzi un motivāciju turpmākai darbībai.

Projekta rezultāti

Starptautiskais Jauno reindžeru pasākums Latvijā notiks pirmo reizi, tas būs unikāls pasākums. Pasākumā piedalīsies Jaunie reindžeri ar saviem mentoriem no 14 Eiropas ĪADT un Eiroparku federācijas pārstāvji, kā arī pasākuma organizatoru darba grupa. Diviem Gaujas NP Jaunajiem reindžeriem un vienam mentoram būs iespēja piedalīties pasākumā un oficiāli pārstāvēt Latviju. Savukārt daļai no Gaujas NP Jauno reindžeru kustības dalībniekiem būs iespēja piedalīties atsevišķās starptautiskā pasākuma aktivitātēs, iegūstot pieredzi un motivāciju turpmākai darbībai. Iesaistot vietējos jauniešus šajā pasākumā, aicinot viņus līdzdarboties, tiks panāktas attieksmes un rīcības izmaiņas. Latvijas Jauno reindžeru atbildības līmenis būs augstāks, viņi savu pieredzi un zināšanas izplatīs gan savu vienaudžu vidū, gan arī savās ģimenēs un pārējā sabiedrībā. Tiks popularizētas Latvijas ĪADT un to vērtības visu dalībvalstu dalībnieku vidū. Tiks aktualizēta Jauno reindžeru kustības nozīme Eiropas mērogā un veicināta Latvijas Jauno reindžeru kustības attīstība. Pasākuma laikā starp pavadošajiem mentoriem (reindžeriem / inspektoriem) tiks organizēta diskusija par iespējām un ieguvumiem darbā ar Jauniem reindžeriem. Rezultātā plānots izveidot Jauno reindžeru programmas attīstības plānu Latvijas ĪADT. Tiks sagatavoti metodiskie materiāli angļu valodā dabas vērtību izzināšanai, saskaņā ar pasākuma programmu. Jaunieši tiks motivēti profesionālai izaugsmei dabas un vides aizsardzības jomā, kā arī stiprināta Jauno reindžeru grupa, kas līdzdarbojas dabas aizsardzībā ĪADT.

Vadlīnija Multisektoriālie projekti
Realizācijas laiks 31.08.2016
Īstenotājs Dabas aizsardzības pārvalde
Sigulda, Baznīcas iela 7, LV-2150
Projekta kopējās izmaksas 11 843.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 843.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 843.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.