Dzīvo "zaļi"

Reģ Nr. 1-08/123/2015

Projekta mērķis

Veicināt skolas vecuma bērnu izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt aktīvai darbībai vides un dabas aizsardzībā, resursu taupīšanā.

Projekta uzdevumi

Lai Latvijas sabiedrība apzinātos katra tās locekļa ieguldījumu vides un dabas aizsardzībā, resursu taupīšanā, izglītošanas pasākumiem ir jānotiek agrā bērnībā, ģimēnēs, skolā. Pētot un analizējot skolas vecuma bērnu paradumus, var secināt, ka vairumā ģimeņu bērni netiek mācīti un pastāvīgi radināti taupīt un sargāt dabas resursus. Neizprot arī dabas resursu taupīšanas nozīmi ilgtermiņā, kad mainīsies paaudzes. Mācību procesā skolotājiem ne vienmēr ir iespēja veidot integrētas starppriekšmetu stundas, kurās skolēniem spētu pilnvērtīgi attīstīt un veidot daudzveidīgas un lietderīgas dabas resursu taupīšanas zināšanas, prasmes un iemaņas. Skolotājiem, pirmkārt, ir jāspēj nodrošināt priekšmetos paredzēto standartu apguvi, kur ne visu priekšmetu mācību līdzekļos ir integrēta informācija zināšanu un prasmju veidošanai par dabas resursu aizsardzību. Tā vairāk ir pašu skolotāju individuālā atbildība - pielāgot un prast izmantot viņiem pieejamos resursus – mācību grāmatas, darba burtnīcas, filmas u.c. materiālus priekšmeta mērķu sasniegšanai un zināšanu veidošanai par vides aizsardzību, dabas resursu taupīšanu. Skolā paredzētās projektu nedēļas ir pārāk īss laiks, lai skolotāji pagūtu to izmantot īpaši lietderīgi – mudinot skolēniem apskatīt projektu tēmas, kas veidotu patiesu, nevis virspusēju interesi un izpratni par vides aizsardzību. Taču ne tikai skolā var likt būtiskus pamatus bērnu izglītošanā vides aizsardzības jautājumos, bet, pirmkārt, jau ģimenē. Taču šeit bieži vērojamas lielākās problēmas, kuras arī rada pamatu nepareizai izpratnei par dabas resursu taupīšanu, īpaši ilgtermiņā, ko skolā labot ir grūti, bieži - pat neiespējami. Gimeņu sociālais un izglītības līmenis ir visai dažāds, bet Latgalē, Daugavpilī ir liels to ģimeņu skaits, kas ir maznodrošinātas. Tādēļ ļoti bieži bērni, kaut arī nāk no maznodrošinātām ģimenēm, nesaprot, ko nozīmē vispār taupīt dabas resursus, kāds tam sakars ar viņiem personīgi, neredz savas darbības sekas ilgtermiņā. Bet arī to ģimeņu atvases, kas aug labi nodrošinātās un pārtikušās ģimenēs, skolā bieži demonstrē dažādus ģimenes paradumus un pauž viedokļus, kas nav savienojami ar vides aizsardzību, dabas resursu taupīšanu. Tādēļ projektā tiek plānots iesaistīt skolas vecuma bērnus – 3., 4., 5. klašu audzēkņus, kas, mūsuprāt, vislabāk tieši šajā vecumā ir spējīgi uztvert un pareizi apgūt zināšanas par vides aizsardzību, dabas resursu taupīšanu. Īpašs jāakcentē tas, ka nometnes laikā bērnu iegūtās zināšanas un prasmes ir cieši saistītas ar praktiskiem piemēriem, to reālo izmantojamību dzīvē, ikkatra bērna ģimenē. Pastarpināti zināšanas no bērniem tiks nodotas to vecākiem ģimenēs. Tāpēc projekta galvenais uzdevums ir organizēt diena nometni bērniem (3., 4., 5. klašu audzēkņiem) ar mērķi ieinteresēt bērnus izpētīt dabas resursu taupīšanas problēmas un saistīt to ar saviem paradumiem, paradumiem ģimenē, palīdzēt atrast labākos risinājumus resursu taupīšanai. Projektā izglītojot bērnus, tiks veicināta ietekme arī uz bērnu ģimenēm. Tādējādi projekts aptvers ne vien savu tiešo mērķauditoriju, bet arī netiešo – bērnu vecākus, kam ir ļoti būtiska ietekme, vairojot projekta mērķu sasniegšanu plašākai sabiedrības daļai ilgtermiņā.

Projekta rezultāti

Katrā nometnē tiks iesaistīti un apmācīti 20 (3., 4., 5. klašu) bērni.Bērni būs apmeklējuši 10 nometnes dienas un iesaistījušies nometnes darbā. Bērni būs apguvuši 10 dienu nodarbību terorētiskās un praktiskās iemaņas attiecīgi nometnes dienu tematikai: - Kas ir “zaļā” domāšana? - Zaļais iepirkumu grozs - Dzīvais ūdens - Veselīgs uzturs - “Zaļa” atpūta - Dabas resursi - Ikdiena (atkritumu šķirošana) - Taupīšanana un drošība - Mana labsajūta - “Zaļi” domājoša ģimene Nometnes laikā bērni izveidos: vairākus radošus darbus „Manas pašvērtības deklarācija” (prezentāciju); nometnes emblēmas un karogu; kolāžu „Aktīvs dzīvesveids”; plakātu „Nemēslo mežā!”; izveidojuši un izspēlējuši spēli “Šķiro atkritumus”; piedalījušies 4 mācību izziņas ekskursijās (Daugavpils ūdens attīrīšanas staciju; uz Daugavpils Tirdzniecības profesionālo vidusskolu; uz uzņēmumu Axon Cable”; ekskursija uz eko z/s “Kurmīši”.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 31.08.2015
Īstenotājs Izglītības un inovāciju attīstības centrs
Daugavpils, Grodņas iela 15 - 9, LV-5404
Projekta kopējās izmaksas 4 017.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 3 000.00 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.