Antropogenās slodzes mazināšana Lielupes krastā

Reģ Nr. 1-08/121/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Uzlabot Lielupes pie Mežotnes pilskalna publisko ūdeņu kvalitāti un pieejamību Rundāles novada iedzīvotājiem un tūristiem. Ilgtermiņa: Nodrošināt dabas vērtību saglabāšanu un popularizēšanu sabiedrībai, nenodarot pāri videi, ievērojot vides aizsardzības prasības, bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu un ekosistēmu aizsardzību.

Projekta uzdevumi

Projekta galvenais uzdevums ir mazināt Lielupes krasta antropogenās slodzi: 1. Stiprināta zālāja laukuma ierīkošana Lielupes kreisajā krastā starp ceļu “Mazmežotne – Saulītes - Senči” un Lielupi pie gājēju tiltiņa 250 m2 platībā. 2. Labiekārtošanas darbi Lielupes kreisajā krastā pie Mežotnes pilskalna (Publisko ūdeņu vides pieejamības nodrošināšana un antropogenās slodzes mazināšana) 2.1. Gājēju celiņa gar Zemgaļu ostu labiekārtošana 150 m2 platībā 2.2. Esošās caurtekas demontāža un jaunas iebūve; 2.3. Grunts vaļņa izveidošana gar Zemgaļu ostu 250 m3; 2.4. Krūmu izciršana un teritorijas sakārtošana (attīrīšana no nevērtīgā apauguma, saknēm un sakopšana).

Projekta rezultāti

Pēc projekta realizācijas Rundāles novada dome nodrošinās projekta rezultātā izveidotā gājēju celiņa un laukuma pie gājēju tiltiņa pāri Lielupei uzturēšanu kārtībā un nepieciešamo finansējumu vismaz 5 (piecus) turpmākos gadus. Finansējums katru gadu tiks ieplānots Rundāles novada pašvaldības budžeta Labiekārtošanas sadaļā. Paredzamās darbības gājēju celiņa un laukuma uzkopšana, caurtekas iztīrīšana no sanesumiem, teritorijas uzturēšana, nepieciešamības gadījumā bojājumu novēršana un atjaunošana. Par projekta rezultātu uzturēšanu atbildīgais būs Rundāles novada domes Izpilddirektors, kura pienākumos jau ir Mežotnes pilskalna uzturēšanas un kopšanas darbu organizēšana. Kopā celiņa un laukuma uzkopšanas, pieguļošās teritorijas appļaušanas darbus veiks labiekārtošanas strādnieki, kuru minimālā alga mēnesī ir 430 EUR, darbi notiks vismaz 4 reizes tūrisma sezonas laikā pa 3 stundām katrā reizē. Finansējums katru gadu pašvaldības budžetā uzturēšanas darbiem tiks paredzēts 90 EUR.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.09.2018
Īstenotājs Rundāles novada dome
Pilsrundāle, Pilsrundāle 1, LV-3921
Projekta kopējās izmaksas 16 056.89 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 14 451.30 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 11 240.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.