• Sākums >
  • Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”

Ilgāja ezera krasta tīrīšana un labiekārtošana Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene”

Reģ Nr. 1-08/111/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: 1. Uzlabot ūdenstilpnes ekoloģisko stāvokli, veicot niedru pļaušanu un izvākšanu no Ilgāja ezera DA krasta. 2. Veicināt tūrisma infrastruktūras attīstību, izbūvējot jaunu laipu, tā attīstot aktīvās atpūtas un dabas izziņas tūrismu. Ilgtermiņa: 1. Veicināt publisko ūdeņu vides pieejamību un dabas vērtību aizsardzību Aizsargājamo ainavu apvidū “Veclaicene” (turpmāk tekstā – AAA “Veclaicene”), sekmējot ūdens kvalitātes uzlabošanos, vizuālo koptēlu un tūrisma nozares infrastruktūras attīstību Ilgāja ezera DA krastā.

Projekta uzdevumi

1. Pakalp. līguma noslēgšana koka laipas tehniskās dokumentācijas izstrādei un autoruzraudzībai. 2. A 3 - Koka laipas tehniskās dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība. (Aktivitāšu saskaņošana ar Dabas aizsardzības pārvaldi, Valsts vides dienesta Madonas reģionālo vides pārvaldi, tehniskās dok. saskaņošana Alūksnes nov. būvvaldē) 3. Tirgus izpētes veikšana niedru pļaušanas, izvākšanas pakalpojumam, objekta adrese: “Ilgāja ezers”, Veclaicenes pag. Alūksnes nov., kad. apz. 36880020055 (īpašnieks: Alūksnes novada pašvaldība) 4. Tirgus izpētes veikšana koka laipas izbūvei, objekta adrese: “Ilgāja ezers”, Veclaicenes pag. Alūksnes nov., kad. apz. 36880020055 (īpašnieks: Alūksnes novada pašvaldība) 5. Niedru pļaušanas un izvākšanas pakalpojuma līguma slēgšana 6. Koka laipas izbūves līguma slēgšana 7. A 1 - Niedru pļaušana un izvākšana, objekta adrese: “Ilgāja ezers”, Veclaicenes pag. Alūksnes nov., kad. apz. 36880020055 (īpašnieks: Alūksnes novada pašvaldība) 8. A 2 – Koka laipas izbūve, objekta adrese: “Ilgāja ezers”, Veclaicenes pag. Alūksnes nov., kad. apz. 36880020055 (īpašnieks: Alūksnes novada pašvaldība) 9. Noslēguma pārskata sagatavošana un projekta rezultātu izvērtēšana 10. Iegūto datu nodošana DAP.

Projekta rezultāti

Pakalpojuma līgums 1 tehniskais dokuments “Koka laipas izbūve Ilgāja ezera krastā”, objekta adrese: “Ilgāja ezers”, Veclaicenes pag. Alūksnes nov., kad. apz. 36880020055 (īpašnieks: Alūksnes novada pašvaldība) Pakalpojuma līgums Būvdarbu līgums Ilgāja ezera DA krastā nopļautas un izvāktas niedres 0,4 ha platībā Izbūvēta 37,5 m2 liela koka laipa Ilgāja ezera DA krastā Iesniegts pārskats Projekta rezultātā īstenoto darbību ģeotelpiskie dati par īstenotajiem apsaimniekošanas un būvniecības pasākumiem iesniegti DAP, atbilstoši Datu bāzes projektējumam

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.11.2018
Īstenotājs Alūksnes novada pašvaldības Veclaicenes pagasta pārvalde
Korneti, Veclaicenes pag., "Vaiņagi", LV-4335
Projekta kopējās izmaksas 19 250.35 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 16 932.25 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 13 864.00 €
Lēmums Piešķirt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.