„Visdārgākajam cenas nav!” (J.Baltvilks)

Reģ Nr. 1-08/110/2015

Projekta mērķis

Veicināt nometnes dalībnieku izpratni par vidi un dabu, tās problēmām un motivēt bērnus aktīvai darbībai vides aizsardzībā, izpētot ezera, purva, pļavas, meža un upes ekosistēmas, nodrošināt mērķtiecīgu audzināšanas vidi bērnu radošuma un pozitīvās komunikācijas prasmju attīstībai sociālajā, emocionālajā un izziņas darbībā.

Projekta uzdevumi

1. Veikt upes ūdens kvalitātes noteikšanu pēc dzīvniekiem, ūdens kvalitātes noteikšanu pēc ūdensaugiem, gaisa tīrības noteikšanu pēc ķērpjiem atpūtas bāzes “Zolva” apkaimē, ziņas iesniegt Riebiņu novada vadībai. 2. Attīstīt dalībnieku sociālās prasmes , organizējot darbu individuāli, pāros un grupā, saglabājot iecietību, atbildību, draudzīgumu, nodrošinot psiholoģisko un emocionālo atbalstu un izmantojot vides izzināšanas iemaņas un prasmes. 3. Organizēt darbu upes, meža, ezera, pļavas un purva izpētē tā, lai veidotu labvēlīgu atmosfēru un veicinātu veselīga dzīves veidu, kas veicina dalībnieku pašattīstību un pašrealizāciju, izmantojot vides izpētes un aizsardzības iemaņas un prasmes. 4. Attīstīt dalībnieku prasmi izteikt savas domas un veikt secinājumus gan mutiski, gan rakstveidā, veicot pierakstus savā nometnes pētnieciskajā dienasgrāmatā „Visdārgākajam cenas nav!” (J. Baltvilks). 5. Izveidot herbāriju Naujenes pamatskolas bioloģijas kabinetam un videi draudzīgus uzrakstus, kas katram garāmgājējem liks padomāt par savu attieksmi pret vidi (izvietot tos atpūtas bāzes „Zolva” un Naujenes pamatskolas teritorijā). 6. Izveidot metodiskās norādes un darba lapas Daugavpils novada skolām par vides pētīšanu un dabas aizsardzību.

Projekta rezultāti

1. Nometnes laikā tiks novadītas ar vidi un dabas aizsardzību saistītas 16 izglītojošas nodarbības, 25 praktiskas nodarbības, 14 sporta, kustību un atpūtas nodarbības. 2. Dalībnieki nometnes ekskursijās iepazīs Latgales novada 7 vides aizsardzības un ievērojamas vietas. 3. Nometnes dalībnieki iegūs zināšanas, prasmes un iemaņas, attīstīs patstāvīgā un grupu darba iemaņas. Apgūs sava darba objektīvas pašizvērtēšanas metodes. 4. Bērni nometnes laikā mācīsies un apgūs prasmi veikt novērojumu protokolus, izdarīt secinājumus. 5. Iegūtās prasmes, zināšanas un iemaņas dalībniekiem palīdzēs veikt vides novērtēšanas mērījumus arī turpmāk. 6. Monitoringu rezultāti tiks izmantoti, lai novērtētu Zolvas ezera un Rušonīcas ūdens, gan apkārtnes gaisa tīrību, to apdraudējumus un pieņemtu attiecīgus lēmumus.Visus pētījumus nodosim Riebiņu novadam, kura vadība pēc tam to varēs izmantot, plānojot savu turpmāko darbību šajā teritorijā. 7. Pēc šī projekta izveidotajiem materiāliem katra Daugavpils novada skola varēs veikt šāda veida pētījumus savas skolas apkaimē. 8. Skolā būs herbārijs ar Latvijas ezeros, upēs, pļavās un mežos bieži sastopamiem augiem. 9. Katrs nometnes dalībnieks regulāri veiks ierakstus nometnes dienasgrāmatā „Visdārgākajam cenas nav!” (J. Baltvilks). 10. Novērojumos iegūtos rādītājus un secinājumus projekta dalībnieki pēc projekta prezentēs savā mācību iestādē. 11. Atpūtas bāzes „Zolva” un Naujenes pamatskolas teritorijā būs videi draudzīgi, atraktīvi uzraksti, kas aicinās katru te esošo cilvēku aizdomāties par savu attieksmi pret vidi. 12. Nometnes darba rezultātu apkopojums prezentācijā. Tajā būs atspoguļotas iegūtās darba prasmes un zināšanas vides izglītībā un projekta realizēšanā, mācīšanās soļi, patstāvīgi organizējot savu darbu un prasmes darbā pāros un komandā. 13. Informācija par projektu un iegūtie rezultāti tiks ievietoti masu saziņas līdzekļos – avīzē un interneta vietnēs.

Vadlīnija Vides izglītība un audzināšana; Atbildīgs dzīvesveids
Realizācijas laiks 11.07.2015
Īstenotājs Naujenes pamatskola
Naujenes ciems, Stacija iela 8,
Projekta kopējās izmaksas 8 167.00 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 125.00 €
Piešķirtais finansējums no Vides aizsardzības fonda 6 152.00 €
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.