• Sākums >
  • Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei

Inteliģentas lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmas integrētai klimata politikas izstrādei

Reģ Nr. 1-08/10/2010

Projekta mērķis

- Izveidot lēmuma pieņemšanas atbalsta sistēmu klimata politikas veidošanai ar plašu datorizētu modeļu un metožu analīzes izmantošanu; - Izstrādāt vadlīnijas un praktiskas rekomendācijas klimata politikas instrumentu pilnveidošanai un jaunu instrumentu ieviešanai Latvijā; - Pārbaudīt (testēt, novērtēt) izstrādāto klimata politikas instrumentu darbības efektivitāti atbilstoši izvēlētiem klimata politikas indikatoriem (SEG emisiju samazinājums, SEG/LVL u.c indikatori) - iesaistīt galvenās mērķa grupas politikas instrumentu novērtēšanā, politikas vadlīniju izstrādē un priekšlikumu testēšanā - veicināt sabiedrības izpratni par klimata politikas jautājumiem un kapacitāti iesaistīties lēmumu pieņemšanā par klimata jautājumiem

Projekta uzdevumi

1.Klimata politikas pasākumu ietekmes novērtējuma platformas pilnveidošana. Jauni un pilnveidoti metodoloģiskie līdzekļi SEG emisiju prognozēšanai un klimata politikas pasākumu ekonomiskās un sociālās ietekmes novērtēšanai, novērtējuma veikšanas secīgo soļu shēmu izstrāde un algoritmu pilnveidošana. Latvijas esošo SEG emisiju uzskaites datu bāzu harmonizācija un savietojamības interfeisa izveidošana lēmuma pieņemšanas procesa pilnveidošanai. SEG emisiju prognozēšanai nepieciešamās tehniski ekonomiskās datu bāzes izveidošana. Izstrādāto novērtējuma metožu un modeļu testēšana, prognozējot konkrētu klimata pasākumu ieguldījumu nākotnē. ETS sistēmas Latvijā darbības detāls izvērtējums. 2. Klimata politikas veidošana un pielietoto instrumentu nākotnes ietekmes novērtējums. Novērtētas klimata politikas instrumentu grupas un izstrādātas rekomendācijas to pielietošanas pilnveidošanai: nodokļi, atjaunojamo resursu politikas instrumenti, sektoru politikas pasākumi, tehnoloģiju attīstība. Vides, sociāli ekonomiskās ietekmes vērtējumā analizēta klimata politikas instrumentu pielietojuma ietekme uz SEG emisiju samazināšanu, kā arī nozares/sektora un SEG emisiju operatoru konkurētspēju, gala enerģijas izmaksām mājsaimniecībām, u.c. Izstrādātas rekomendācijas klimata politikas pilnveidošanai Latvijā. 3. Klimata politikas instrumentu testēšana un demonstrācija. Lai pārliecinātos par izstrādāto un ieteikto instrumentu piemērotību un efektivitāti Latvijā, tiks veikta atsevišķu dažādu politikas instrumentu grupu testēšana un demonstrācija valsts, pašvaldības vai uzņēmuma līmenī. 4. Zināšanu un spēju paaugstināšana, rezultātu izplatīšana un ieviešana. Lai nodrošinātu klimata politikas instrumentu sekmīgu ieviešanu, ir nepieciešams šajā procesā iesaistīt visas iesaistītās mērķgrupas. Tā nodrošināšanai projektā ir paredzēts veikt plašu un daudzveidīgu projekta rezultātu izplatīšanu. Galvenās izvēlētās mērķgrupas būs valdības institūcijas, biznesa pārstāvji, pašvaldības, pētniecības un zinātnes pārstāvji un NVO. Projekta gaitā ir paredzētas 2 lielas konferences, vairāki apmācības un diskusiju semināri, diskusiju platforma projekta mājas lapā, vairāki par projekta gaitu un galvenajiem rezultātiem informējoši bukleti, kā arī raksti zinātniskos un specializētos izglītojošos žurnālos.

Projekta rezultāti

- Latvijas klimata politikas pasākumu ex-post un ex-ante kompleksi novērtējumi, - multidisciplināra metodoloģija, integrējot vides, ekonomiskos un sociālos faktorus vienotā klimata politikas novērtējuma sistēmalgoritmā Latvijai, - Rekomendācijas klimata politikas instrumentu konkrētu grupu pielietošanai (skat. aktiv.Nr.3 apraksts) - Demonstrētas praksē atsevišķas metodoloģijas komponentes un mijiedarbības klimata politikas instrumentu ieviešanā ETS un ne-ETS sektoros Latvijā. - Pilnveidota lēmumu pieņēmēju un sabiedrības grupu kapacitāte klimata politikas jautājumos

Vadlīnija Atbildīgs dzīvesveids; Vides izglītība un audzināšana
Realizācijas laiks 31.12.2014
Īstenotājs Fizikālās enerģētikas institūts
Rīga, Aizkraukles iela 21, LV-1006
Projekta kopējās izmaksas 922 020.93 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 230 505.23 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.