• Sākums >
  • Daugavpils novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde

Daugavpils novada publisko ūdeņu apsaimniekošanas plāna izstrāde

Reģ Nr. 1-08/103/2018

Projekta mērķis

Īstermiņa: Izpētīt daugavpils novada publiskos ezerus, izstrādat apsaimniekošanas noteikumus un plānu Ilgtermiņa: saglabāt un sapratīgi apsaimniekot apzinātās publisko ezeru ekoloģiskās un ekonomiskās vērtības

Projekta uzdevumi

Aktivitātes 1. – 2. veiks projekta iesniedzējs, aktivitātes 3. – 11. veiks piesaistītais plānošanas dokumenta izstrādātājs*. 1. Veikt cenu aptauju par piemērotāko plānošanas dokumentu izstrādātāju. Rezultāts – atrasts viens plānošanas dokumentu izstrādātājs. 2. Noslēgt līgumu ar plānošanas dokumentu izstrādātāju. Rezultāts – noslēgts viens līgums ar plānošanas dokumentu izstrādātāju. 3. Apkopot esošos datus par septiņu pētāmo ezeru ekosistēmām kopumā. Rezultāts – izstrādāts viens pieejamās informācijas apskats. 4. Veikt ūdens kvalitātes izpēti (visos septiņos ezeros), ievācot ūdens paraugus vasaras sezonā, nosakot slāpekļa, fosfora savienojumu koncentrācijas (NO2, NO3, Ntot, PO4, Ptot), skābekļa saturu ūdenī, ūdens pH un temperatūru. Staciju skaits: Baltezerā (1-2), Mazajā Kalupes ezerā (3-4), Kāša ezerā (2-3), Sasaļu ezerā (1-2), Sila ezerā (5-8), Luknas ezerā (10-14), Višķu ezerā (9-13). Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdens kvalitāti. 5. Veikt mikroskopisko aļģu (fitoplanktona) sabiedrības izpēti Baltezerā, Sasaļu un Višķu ezerā. Paraugi tiks ievākti vasarā batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Katrā paraugā tiks noteikts mikroskopisko aļģu sugu sastāvs un biomasa. Staciju skaits: Baltezerā (1-2),Sasaļu ezerā (1-2), Višķu ezerā (3-4). Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par fitoplanktonu. 6. Veikt ūdensaugu sabiedrības izpēti Baltezerā, Sasaļu un Višķu ezerā. Paraugi tiks ievākti vasarā, izmantojot transektu metodi, kuras ietvaros ūdensaugu sabiedrība tiks novērtēta kamerāli iepriekš izvēlētās 20 m platās joslās perpendikulāri ezera krastam. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ūdensaugiem. 7. Veikt ihtiofaunas izpēti: - Sila, Višķu un Luknas ezerā paraugi tiks ievākti vienas pētnieciskās kotrolzvejas laikā jūlija/augusta mēnešos, iegūstot kvalitatīvu informāciju par zivju augšanu un barošanās paradumiem; - Baltezerā, Sasaļu, Mazā Kalupes un Kāša ezerā paraugi tiks ievākti vienas pētnieciskās kotrolzvejas laikā jūlija/augusta mēnešos, iegūstot informāciju par zivju sugu relatīvajām biomasām, augšanu un barošanās paradumiem. Rezultāts – izstrādāta ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ihtiofaunu. 8. Veikt zivju barības bāzes sugu sastāva un biomasu izpēti. Paraugi tiks ievākti vasarā, batimetriski un ekoloģiski atšķirīgās stacijās. Staciju skaits: Baltezerā (2-3), Mazajā Kalupes ezerā (4-6), Kāša ezerā (2-3), Sasaļu ezerā (2-3), Sila ezerā (4-7), Luknas ezerā (4-7), Višķu ezerā (4-7). Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par zivju barības bāzi. 9. Veikt hidroloģisko izpēti. Tās ietvaros jāveic ezera hidroloģiskais raksturojums, ūdens līmeņa regulēšanas būvju raksturojums, hidrotehnisko būvju ekspluatācijas nosacījumu izstrāde, jāizstrādā hidroloģiskais pārskata plāns, kā arī shematisks hidromezgla plāns. Rezultāts – izstrādāta viena ekspluatācijas noteikumu sadaļa par ezera hidroloģiju. 10. Veikt iegūto datu apstrādi un kompleksu analīzi. Dati tiks apkopoti datu bāzēs, kas strukturēti ļaus tos organizēt un analizēt. Tie tiks analizēti izmantojot vispār zināmas statistikas metodes. Rezultāts - veikta iegūto datu apstrāde un kompleksa analīze. 11. Izstrādāt un saskaņot ezera ekspluatācijas noteikumus. Rezultāts – izstrādāti Baltezera, Mazā Kalupes, Kāša, Sasaļu, Sila, Luknas un Višķu ezera ekspluatācijas noteikumi, kas saskaņoti atbildīgajās institūcijās. *Ezeros, par kuriem ir pieejami aktuālie dati par noteiktām organismu grupām, dati vēlreiz netiks ievākti.

Projekta rezultāti

Ilgtermiņā tiek plānots saglabāt un uzlabot Baltezera, Mazā Kalupes, Kāša, Sasaļu, Sila, Luknas un Višķu ezera ekoloģisko stāvokli, paaugstināt minēto ezeru socioekonomisko vērtību. Projekta ietvaros izstrādātie ezeru ekspluatācijas noteikumi ļaus plānot ūdens objektu praktiskos apsaimniekošanas pasākumus 10 gadu griezumā. Lai nodrošinātu izstrādātā projekta ilgtermiņa rezultātu ieviešanu, tiek plānots: • Projekta izstrādes gaitā organizēt publiskās diskusijas. To ietvaros novada iedzīvotāji un citi interesenti tiks informēti par projekta realizāciju nolūkā uzklausīt iesaistīto pušu viedokļus, kā turpmāk apsaimniekot ezerus. Šo projekta sadaļu īstenos pašvaldība sadarbībā ar pakalpojumu veicēju; • Pēc dokumenta izstrādes organizēt publicitātes pasākumus, lai informētu un izglītotu sabiedrību par plānotajām ezeru apsaimniekošanas aktivitātēm, kuras izvēlētas saskaņā ar projekta ievaros izstrādātajiem plānošanas dokumentiem; • Veikt ezeru apsaimniekošanas aktivitātes maksimāli iesaistot vietējos iedzīvotājus, tādejādi veicinot labvēlīgu attieksmi no sabiedrības puses; • Izplatīt aktuālo informāciju par ezeru apsaimniekošanas aktivitāšu progresu medijos (piem., vietējais laikraksts, novada mājaslapa). Veidojot dialogu starp apsaimniekotāju un sabiedrību iespējams veicināt no plānošanas dokumentiem izrietošo apsaimniekošanas stratēģiju ilgtspēju – pastāv augstāka varbūtība, ka informēti ezeru resursu patērētāji ievēros un respektēs apsaimniekotāja veiktās aktivitātes. • Gadījumos, kad planošanas dokomenti attieksies uz aizsargājamām dabas teritorijām, tad minētie dokomenti tiks saskaņoti ar Dabas aizsardzības pārvaldi.

Vadlīnija Ūdeņu aizsardzība
Realizācijas laiks 30.04.2019
Īstenotājs Daugavpils novada dome
Daugavpils, Rīgas iela 2, LV-5401
Projekta kopējās izmaksas 9 951.20 €
Pieprasītais finansējums no Vides aizsardzības fonda 9 951.20 €
Lēmums Noraidīt
Mēs izmantojam sīkdatnes. Lietojot mūsu mājas lapu, jūs piekrītat izmatot mūsu sīkdatnes.