Rekvizīti
LVAFA rekvizīti saimnieciskajai darbībai
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Reģ. Nr.: 90001672886
Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV06TREL2210506006000
LVAFA rekvizīti Projektiem  
Latvijas vides aizsardzības fonda administrācija
Reģ. Nr.: 90001672886
Eksporta ielā 5, Rīgā, LV-1010
Valsts kase BIC: TRELLV22
IBAN: LV69TREL2210506007000
LV69TREL2210506007000
Projektu īstenotāja rekvizīti:
Īstenotāja nosaukums   (SIA, biedrība, pamatskola, padome utt. „ABC”)
Reģ.Nr. XXXXXXXXXXX (11 zīmes)
Juridiskā un/vai faktiskā adrese: ……
Bankas nosaukums: ……
Bankas kods (BIC): …..
Konta Nr. (IBAN): XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (21 zīme)
(Norādīt kontu (kontus!!!), uz kuru pārskaitīt naudu. Ja īstenotājs iesniegs rēķinu ar kontu, kas atšķirsies no līgumā norādītā konta, nauda netiks pārskaitīta.)