Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 18.01.2017 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis 2017
Pieņemt zināšanai
Projektu konkursu izsludināšana
§ 2.1 Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos
Paredzēt līdzekļus
§ 2.2 Sabiedrības informēšana par videi draudzīgu un atbildīgu dzīvesveidu TV un radio raidījumos
Paredzēt līdzekļus
§ 2.3 Reģionāla vai nacionāla mēroga sabiedrības izglītošana par videi draudzīgu dzīvesveidu
Paredzēt līdzekļus
§ 2.4 Videi draudzīga dzīvesveida popularizēšana specializētai mērķauditorijai
Paredzēt līdzekļus
§ 2.5 Vides izglītības un vides apziņas veicināšana nākotnes viedokļu līderiem
Paredzēt līdzekļus
§ 2.6 Vietējās vides iniciatīvas
Paredzēt līdzekļus
§ 2.7 Nacionālas nozīmes vides izglītības infrastruktūras izveide godinot Latvijas valsts pastāvēšanas simtgadi
Paredzēt līdzekļus
Projektu konkurss (I kārta) finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 3.1 Projektu ieviešanas vienības veiktspējas stiprināšana
1-08/5/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 6 000.00 €
§ 3.2 Inčukalna Dienvidu gudrona dīķa teritorijas apsargāšana
1-08/4/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 50 819.00 €
§ 3.3 Dabisku meža biotopu struktūras elementu veidošana Rāznas Nacionālā parka stādītajās egļu monokultūrās.
1-08/12/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 000.00 €
§ 3.4 Starptautiskos tiesību aktos noteikto vides prasību īstenošana
1-08/2/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 15 835.00 €
§ 3.5 Efektīva iestādes darba pamats – kompetents darbinieks
1-08/3/2017 Valsts vides dienests
Piešķirt - 19 751.00 €
§ 3.6 Kompensāciju par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem izmaksu procesa uzlabošana
1-08/11/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.7 Īpaši aizsargājamo pļavu biotopu atjaunošana Dabas aizsardzības pārvaldes apsaimniekošanā esošajā Slīteres Nacionālajā parkā
1-08/14/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 7 500.00 €
§ 3.8 Slīteres Valsts rezervāta vēsturisko pētījumu digitalizēšana
1-08/13/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 6 800.00 €
§ 3.9 Daba un cilvēks. Toreiz un tagad.
1-08/10/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.10 Īpaši aizsargājamo sugu dzīvotņu apsaimniekošana Grebļakalnā
1-08/9/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 3 460.00 €
§ 3.11 VARAM dalība izstādēs ,,Green Planet Expo” un ,,Vide un enerģija 2017”
1-08/16/2017 VARAM
Atlikt
§ 3.12 Dabas pieminekļu – aizsargājamo dendroloģisko stādījumu un aleju saglabāšanas un aizsardzības pasākumi
1-08/8/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.13 Tipiskus sadzīves notekūdeņus raksturojošo parametru aktualizācija – otrā kārta
1-08/6/2017 VARAM
Atlikt
§ 3.14 Sadarbības veicināšana ķīmisko vielu pārvaldībā
1-08/7/2017 VARAM
Atlikt
§ 3.15 Līgatnes dabas taku teritorijas topogrāfiskā plāna izstrādāšana
1-08/15/2017 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
Iesniegtie nacionālas nozīmes projekti
§ 4.1 Nacionālā botāniskā dārza Ex situ genofonda kolekciju un ekspozīciju uzturēšanas un eksponēšanas daļēja nodrošināšana no 2017. līdz 2019. gadam
1-08/273/2016 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 4.2 "Zaļā sertifikāta" aktualizēšana, informācija un pretendentu pārbaude 2017. gadā
1-08/1/2017 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Atlikt