Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 5 - 11.04.2016 rezultāti

Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana”
§ 1.1 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijā “Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana” aktivitātē „Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana vai atjaunošana indikatīvi norādītajām īpaši aizsargājamām sugām”