Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 9 - 24.08.2015 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Par apropriācijas pārdali
Pieņemt zināšanai
§ 1.3 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
Piešķirt
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas “Atbildīgs dzīvesveids” aktivitātē “Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu periodiskajos izdevumos”
Pieņemt zināšanai
§ 2.2 „Sargājam vidi”
1-08/344/2015 Dienas žurnāli
Piešķirt - 1 820.00 €
§ 2.3 Latvija – tīra gaisa avots
1-08/342/2015 Zaļais circenis
Piešķirt - 3 960.00 €
§ 2.4 Laikraksta "Kurzemes Vārds" pielikums "Zaļā istaba"
1-08/320/2015 Kurzemes Vārds
Piešķirt - 3 700.00 €
§ 2.5 Dabas parks
1-08/315/2015 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 9 410.00 €
§ 2.6 Vesels mežs – vesela vide
1-08/343/2015 Zaļais circenis
Piešķirt - 5 290.00 €
§ 2.7 ielikums „Zaļā Latvija”
1-08/323/2015 Lauku avīze
Piešķirt - 39 755.00 €
§ 2.8 rakstu sērija «Dzīvo zaļi»
1-08/317/2015 Žurnāls Santa
Piešķirt - 6 557.00 €
§ 2.9 „Atbildīgs un videi draudzīgs dzīvesveids”
1-08/316/2015 Dienas Nākotnes fonds
Piešķirt - 9 315.00 €
§ 2.10 „LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/347/2015 Dienas žurnāli
Piešķirt - 1 805.00 €
§ 2.11 Dabas vērtību saglabāšana privāto meža īpašumu apsaimniekošanā
1-08/321/2015 Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs
Piešķirt - 2 569.00 €
§ 2.12 „Sabiedrības informēšana par atbildīgu dzīvesveidu Rīgas Apriņķa Avīzē”
1-08/322/2015 Rīgas Apriņķa avīze
Piešķirt - 12 640.00 €
§ 2.13 „Vides aizsardzība: sabiedrības un indivīda atbildība”
1-08/350/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
§ 2.14 Sabiedrības ilgtspējīga izglītošana par atbildīgu dzīves veidu ar zaļo un videi draudzīgu iepirkumu starpniecību
1-08/355/2015 LIBERA
Noraidīt
§ 2.15 Žurnāls «Pārvaldnieks» kā iedzīvotāju izpratnes un attieksmes veidotājs par atbildīgu un ilgtspējīgu īpašumu apsaimniekošanu
1-08/329/2015 Žurnālu serviss
Noraidīt
§ 2.16 Informētība un izglītošana — vides aizsardzības problēmu risinājuma pamats
1-08/357/2015 Brīvā Daugava
Noraidīt
§ 2.17 „Ko iesākt ar atkritumiem?”
1-08/318/2015 Žurnāls Santa
Noraidīt
§ 2.18 „LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/346/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
§ 2.19 Ilgtspējīga būvniecība - efektīvs ceļš uz ilgtspējīgu vides resursu izmantojumu
1-08/340/2015 Building Design and Construction Council (BDCC)
Noraidīt
§ 2.20 „LATVIJAS VIDE: gaiss, zeme, ūdens. Bagātības, problēmas un iespējas.”
1-08/348/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
§ 2.21 Ekoloģiskās būvniecības rokasgrāmata (Справочник по экологическому строительству)
1-08/330/2015 Reklāmas aģentūra REBES
Noraidīt
§ 2.22 „Latvijas lielāko pilskalnu mīti”
1-08/345/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
§ 2.23 „Latvijas dabas rezervāti – vēsture un mūsdienas”
1-08/349/2015 Dienas žurnāli
Noraidīt
§ 2.24 ES VARU BŪT ZAĻŠ
1-08/331/2015 Vidzemes televīzija
Piešķirt - 8 397.00 €
§ 2.25 Rubriku izstrāde par atbildīgu dzīvesveidu raidījumā „Preses Klubs”
1-08/311/2015 TV Latvija
Piešķirt - 25 161.00 €
§ 2.26 LTV raidījuma “Seičas” (“Tagad”) vides sadaļa “Zaļā patruļa”
1-08/336/2015 Finger Film Production
Atlikt
§ 2.27 Vides raidījumu cikls "Kā pieci pirksti"
1-08/319/2015 TV Kurzeme
Piešķirt - 2 323.00 €
§ 2.28 Raidījums "Zaļā doma"
1-08/354/2015 Chaula.tv
Atlikt
§ 2.29 Raidījumu cikla „Arī vide ir stils” izveidošana un atskaņošana Kurzemes Radio
1-08/358/2015 Kurzemes Radio
Piešķirt - 2 257.00 €
§ 2.30 Apkārt lielākajiem Latgales ezeriem
1-08/338/2015 Lietišķā Latgale
Piešķirt - 3 850.00 €
§ 2.31 Harmonijā ar dabu
1-08/326/2015 Super FM
Piešķirt - 15 000.00 €
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai" iesniegtie projekti
§ 3.1 Par papildus līdzekļu piešķiršanu vadlīnijas „Multisektoriālie projekti” aktivitātē „Informācijas iegūšana, apstrāde un analīze vides politikas sekmīgai ieviešanai”
Pieņemt zināšanai
§ 3.2 Konceptuāls pamatojums tiesību normu par publisko ūdenstilpju nomu izstrādei
1-08/341/2015 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 20 479.00 €
§ 3.3 Datu iegūšana un apkopošana par jūras piekrastes biotopiem raksturīgo īpaši aizsargājamo augu sugu atradnēm
1-08/325/2015 Latvijas Universitāte
Piešķirt - 21 008.00 €
§ 3.4 Komplekss izvērtējums par sociāli-ekonomiski pamatotiem SEG emisiju samazināšanas risinājumiem klimata politikas ieviešanai
1-08/339/2015 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 21 628.00 €
§ 3.5 SEG emisiju samazināšanas pasākumu kopas noteikšana un optimālas emisiju stratēģijas novērtēšana Latvijas ne-ETS sektoram
1-08/356/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Piešķirt - 16 139.00 €
§ 3.6 Atjaunojamo energoresursu izmantošana vides kvalitātes uzlabošanai
1-08/328/2015 Fizikālās enerģētikas institūts
Noraidīt
§ 3.7 Latvijas kūdras atradņu datu kvalitātes analīze, ieteikumu sagatavošana to uzlabošanai un izmantošanai valsts stratēģijas pamatdokumentu sagatavošanā.
1-08/334/2015 homo ecos:
Piešķirt - 30 000.00 €
§ 3.8 Ligzdojošo putnu maršrutu uzskaišu ievade, analīze un attēlošana portālā Dabasdati.lv
1-08/335/2015 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Noraidīt
§ 3.9 Smiltāja neļķes (Dianthus arenarius L.) Latvijas populācijas pētījums sugas ilgtspējīgai saglabāšanai
1-08/333/2015 Latvijas ģenētiķu un selekcionāru biedrība (LĢSB)
Noraidīt
§ 3.10 Upju dati - labākai ūdeņu pārvaldībai
1-08/361/2015 Ūdensaina
Piešķirt - 10 000.00 €
§ 3.11 Ārstniecisko dūņu krājumi, to izmantošanas un reģenerācijas iespējas
1-08/352/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 27 375.00 €
§ 3.12 Ar pašvaldībām saskaņotu pasākumu izstrāde atsevišķu nozīmīgu ezeru ekoloģiskās kvalitātes uzlabošanai līdz labai un ekoloģiskās drošības paaugstināšanai
1-08/351/2015 Latvijas ezeri
Noraidīt
§ 3.13 Sērūdeņradi saturošo pazemes ūdeņu izplatība un to aizsardzības nodrošināšana
1-08/353/2015 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 3.14 Vides apziņa, attieksme un rīcība: Valmieras pilsētas vides politikas novērtējums
1-08/362/2015 Gaujaskrastu griezes
Noraidīt
§ 3.15 Energoefektivitātes pasākumu izvērtējums un to ietekmi uz telpu mikroklimatu tipveida pirmsskolas izglītības iestādēm Latvijā
1-08/332/2015 Passive House Latvija
Piešķirt - 4 000.00 €
§ 3.16 Sabiedrības informēšana par Latvijas virszemes ūdeņu kvalitāti, tās mainību un nepieciešamiem aizsardzības pasākumiem
1-08/314/2015 Latvijas Universitāte
Noraidīt
§ 3.17 Valsts vides dienesta personāla kvalifikācijas paaugstināšana autoservisu pārbaudes veikšanai
1-08/337/2015 Auto Asociācija
Noraidīt
Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 4.1 Atbalsts LVĢMC upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu projektu 2016.-2021. gadam sagatavošanā
1-08/312/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 8 607.00 €
§ 4.2 “Daba dziedē” – starpvalstu vides nometne Ogres novadā
1-08/313/2015 Ogres novada pašvaldība
Piešķirt - 18 671.00 €
§ 4.3 Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metodes, izmantojot zivju faunu, interkalibrācija
1-08/366/2015 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 17 552.00 €
§ 4.4 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2015.gadā
1-08/205/2015 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 12 000.00 €
§ 4.5 Rīgas nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana 2015.gadā
1-08/538/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 60 000.00 €
Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Nozares vides projekti”
§ 5.1 Katastrofas iespējamības un ietekmes risku novērtēšana vides jomā
Piešķirt - 9 146.00 €
§ 5.2 Videi drošas ķīmisko vielu pārvaldības stiprināšana
1-08/360/2015 VARAM Vides aizsardzības departaments
Piešķirt - 8 000.00 €
§ 5.3 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 11. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2015”
Piešķirt - 8 095.00 €
§ 5.4 Atbalsts Zaļā publiskā iepirkuma prasību izstrādei un piemērošanai
Piešķirt - 19 600.00 €
Dažādi
§ 6.1 Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”
1-08/140/2014 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.3 Kampaņa "Lokāla rīcība globālai attīstībai"
1-08/503/2014 homo ecos:
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.4 Televīzijas raidījuma "Trīs ceturtdaļas dabā" izveidošana un pārraidīšana
1-08/458/2014 Invalīdu un viņu draugu apvienība "Apeirons", nodibinājums
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.5 Informācijas, metodikas, materiālu un pasākumu nodrošināšana ministrijas veiktspējas stiprināšanai 2015.gada 1.pusgadā
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta
1-08/427/2014 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.7 Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju pieejamības pilnveidošana
1-08/422/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.8 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Apstiprināt izmaiņas