Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 17 - 01.12.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursu izsludināšanu finansējuma saņemšanai 2015.gadā no apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana"
§ 2.1 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo teritoriju (ĪADT) aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu plānošana dabas daudzveidības saglabāšanai"
§ 2.2 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju (ĪADT) dabas aizsardzības plānu ieviešana dabas daudzveidības saglabāšanai"
§ 2.3 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Zivju resursu aizsardzības pasākumi"
§ 2.4 Par projektu konkursu izsludināšanu vadlīnijas "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība un saglabāšana" aktivitātē "Sugu aizsardzības plānu izstrādāšana/aktualizēšana un ieviešana indikatīvi norādītājām sugām"
Projektu konkursam finansējuma saņemšanai 2015.gadā no valsts budžeta apakšprogrammas "Nozares vides projekti" iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības gaisa piesārņojuma, smaku un trokšņa izkliedes novērtēšanā, izmantojot atbilstošas datorprogrammas
1-08/418/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 4 090.00 €
§ 3.2 Virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu pabeigšana un saskaņošana ar citu ES dalībvalstu novērtēšanas metodēm (interkalibrācija)
Piešķirt - 40 800.00 €
§ 3.3 ES Ūdens Struktūrdirektīvas 2000/60/EK īstenošana Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņos (Baltijas jūra): bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaunieku) interkalibrācija un testēšana (zivis)
1-08/447/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 40 000.00 €
§ 3.4 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšanas un priekšlikumu sagatavošanas robežu kļūdu labošanai noslēgums
1-08/452/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 16 520.00 €
§ 3.5 „ Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana”
1-08/429/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 38 340.00 €
§ 3.6 Valsts vides dienesta inspektoru un ekspertu kvalifikācijas celšana zemes dzīļu izmantošanas jomā
1-08/438/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 907.00 €
§ 3.7 Vides pārraudzības valsts biroja darbinieku apmācības rūpniecisko avāriju riska iespējamības un avāriju seku izplatības novērtēšanā
1-08/420/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 3 490.00 €
§ 3.8 Piesārņojuma bioloģisko efektu novērtējums Rīgas līcī un Baltijas jūras piekrastē atbilstoši Jūras stratēģijas pamatdirektīvas (2008/56/EC) kvalitātes kritērijam D8
1-08/415/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 25 000.00 €
§ 3.9 Informatīvu materiālu - augu etiķešu, sagatavošana un izdošana
1-08/421/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 30 467.00 €
§ 3.10 Nacionālā botāniskā dārza augu kolekciju pieejamības pilnveidošana
1-08/422/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 38 857.00 €
§ 3.11 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/435/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.12 Dzīvsudraba un citu metālu skrīnings Latvijas ūdeņu zivīs
1-08/448/2014 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 3.13 Vides aizsardzības institūciju un dabas aizsardzības prasību kontrolē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/453/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.14 Botānikas ekspozīcijas izveidošana Latvijas Dabas muzejā, I kārta
1-08/427/2014 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 71 652.00 €
§ 3.15 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/423/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.16 Latvijas floras reto un aizsargājamo kokaugu ex situ kolekcijas atjaunošana un ekspozīciju papildināšana bioloģiskās daudzveidības izpētei un saglabāšanai
1-08/424/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 6 035.00 €
§ 3.17 Valsts vides dienesta darbinieku kvalifikācijas un kompetences celšana atļauju sagatavošanā
1-08/431/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 482.00 €
§ 3.18 Konkurētspējas ietekmes uz vidi un sākotnējā izvērtējuma procesā pilnveidošana struktūrfondu apguves efektivizēšanai
1-08/419/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 23 730.00 €
§ 3.19 Pilotprojekts ""Zaļā kaste" - atkritumu šķirošanas veicināšana Ikšķiles novada mājsaimniecībās"
Noraidīt
§ 3.20 Teorētiskās un praktiskās apmācības Eiropas nozīmes aizsargājamo biotopu kartēšanā un bioloģiskās daudzveidības monitoringa veikšanā sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertiem
1-08/455/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 31 547.00 €
§ 3.21 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/437/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.22 Vide tavā un manā pilsētā
1-08/428/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.23 Vidē emitēto piesārņojumu datu objektīvā novērtēšana dabas resursu nodokļa aprēķinos
1-08/445/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 9 800.00 €
§ 3.24 Dabas datu apkopošana un ievade dabas datu pārvaldības sistēmā OZOLS
1-08/450/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.25 Vides aizsardzību iestāžu amatpersonu kvalifikācijas un kompetences celšana atkritumu pārrobežu sūtījumu jautājumos
1-08/446/2014 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.26 Līgatnes dabas takām – 40!
1-08/454/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 15 000.00 €
§ 3.27 Aizsargājamo meža biotopu un bezmugurkaulnieku sugu inventarizācija medņa aizsardzībai izveidotajos mikroliegumos
1-08/449/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 16 356.00 €
§ 3.28 Ilgtspējīgi risinājumi Ventas upes sateces baseina upju straujteču un lašveidīgo zivju nārsta vietu atjaunošanai (I etaps - Krāčupe)
1-08/436/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.29 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes starpvalstu savstarpējās pieredzes apmaiņa kontroles funkciju veikšanai saistībā ar ostu saimnieciskās darbības rezultātā radīto vides piesārņojumu un dabas resursu izmantošanu.
1-08/442/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.30 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2015.gadā
1-08/440/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 280.00 €
§ 3.31 Pasākumu programmas izstrāde laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
§ 3.32 Radiācijas drošības centra darbinieku kapacitātes paaugstināšana radiācijas un kodoldrošības jautājumos
1-08/434/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.33 Valsts vides dienesta nodarbināto apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/444/2014 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.34 Studiju apļu nodarbības Ziemeļkurzemes vides speciālistiem
1-08/430/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.35 Valsts vides dienesta Jelgavas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa atkritumu un notekūdeņu apsaimniekošanā
1-08/439/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.36 VVD Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes un Lietuvas vides aizsardzības kontrolējošo institūciju savstarpējās pieredzes apmaiņas turpināšana un kapacitātes celšana kontroles funkciju veikšanai
1-08/443/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.37 Apsaimniekošanas plāni īpaši aizsargājamiem biotopiem un augu sugu atradnēm
1-08/451/2014 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.38 Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana projektu realizācijā
1-08/441/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 48 853.00 €
§ 3.39 Valsts vides dienesta darbinieku kompetences celšana gaisa piesārņojuma un gaisa kvalitātes monitoringa jautājumos
1-08/432/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 3.40 Radiācijas drošības centra veiktspējas stiprināšana
1-08/433/2014 Valsts vides dienests
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 4.1 Bērnu un jauniešu nometne „Meža skola”
1-08/260/2014 Daugavas Pārupieši
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.2 „GAUJAS ISTABA”
1-08/72/2014 BALTA DABA
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Dabas aizsardzības plāna izstrāde un ieviešanas uzsākšana dabas liegumam „Ļubasts”
1-08/172/2014 Daugavpils Universitātes Sistemātiskās Bioloģijas institūts
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.4 Dabas aizsardzības plāna izstrāde dabas liegumam „Ruņupes ieleja”
1-08/161/2014 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.5 Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Sātiņu dīķi"
1-08/106/2013 Latvijas Dabas fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.6 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.7 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Apstiprināt izmaiņas - 1 867.00 €
§ 4.8 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.9 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.10 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.11 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.12 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.13 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.14 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.15 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.16 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.17 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.18 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.19 Nometne ‘’Dabas laboratorija’’
1-08/8/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.20 Nometne ‘’Ziedu valsts’’
1-08/259/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.21 Atkritumu uzskaites datu bāzes pilnveide par radīto un centralizēti uzskaitīto pārtikas atkritumu daudzumu
1-08/410/2014 Latvijas Atkritumu saimniecības asociācija
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.22 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Apstiprināt izmaiņas