Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 12 - 18.08.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām kvalitatīvas vides komunikācijas nodrošināšanai" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Materiālu par putniem izstrāde valsts nozīmes vides izglītības centriem
1-08/363/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 32 000.00 €
§ 2.2 Latvijas Dabas muzeja kā nacionālas nozīmes vides izglītības centra darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/360/2014 Dabas muzeja atbalsta biedrība
Piešķirt - 132 367.00 €
§ 2.3 CITES un citi zvēri
1-08/378/2014 Zaļā pēda
Piešķirt - 5 616.00 €
§ 2.4 Dabas izglītības centrs "Meža māja'' darbības uzlabošana un pilnveidošana sabiedrības vides apziņas veicināšanai
1-08/380/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 24 000.00 €
§ 2.5 Dabas izglītības spēles "Es un Daba"
1-08/353/2014 Zaļā skola
Piešķirt - 8 000.00 €
§ 2.6 Nacionālā botāniskā dārza vides izglītības un komunikācijas infrastruktūras pilnveidošana
1-08/357/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt - 88 338.00 €
§ 2.7 Ūdens un sauszemes mugurkaulnieki Latvijā
1-08/377/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Atlikt
§ 2.8 Vizualizācijas pielietošana vides komunikācijā
1-08/376/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 12 000.00 €
§ 2.9 99 nodarbības Baltijas jūras krasta 500 kilometros
1-08/366/2014 Sabiedrības attīstības centrs
Noraidīt
Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām vides aizsardzības sistēmas kapacitātes palielināšanai vides jautājumu risināšanā" konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 3.1 Piesārņojuma izkliedes novērtējums Rīgas Brīvostas beramkravu rajonam un piesārņojuma emisiju samazināšanas pasākumu plānošana
1-08/362/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 9 832.00 €
§ 3.2 Gaisa kvalitātes kontrolei nepieciešamās programmatūras iegāde un lietotāju apmācība praktiskā darba veikšanai
1-08/361/2014 Latvijas Vides pārvaldības asociācija
Piešķirt - 31 623.00 €
§ 3.3 Pastiprināta lašu un taimiņu resursu aizsardzība rudens nārsta laikā Gaujā, Braslā un citās Gaujas pietekās
1-08/359/2014 Braslas draugi
Piešķirt - 2 245.00 €
§ 3.4 Sadarbības veicināšana zivju resursu kontroles jomā starp biedrību “Vidzemes zvejnieku biedrība” un Valsts vides dienestu
1-08/367/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Piešķirt - 12 080.00 €
§ 3.5 Braslas upes straujteču attīrīšana no koku un atkritumu sanesumiem taimiņu, strauta foreļu, alatu un nēģu nārsta vietās
1-08/358/2014 Braslas draugi
Piešķirt - 1 637.00 €
§ 3.6 Naftas produktu piesārņojuma riska novēršana lašveidīgo zivju nārsta upēm Gaujas nacionālā parka dabas lieguma zonā. II posms
1-08/373/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Atlikt
§ 3.7 Jauniešu iesaistīšana praktiskā saldūdeņu biotopu aizsardzībā
1-08/375/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 1 800.00 €
§ 3.8 Antropogēnā piesārņojuma (sadzīves atkritumu) samazināšana Gaujā, Gaujas senlejā
1-08/374/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Piešķirt - 5 000.00 €
§ 3.9 Upju atveseļošana Vidzemes ziemeļaustumos
1-08/371/2014 Zaļā pēda
Piešķirt - 9 655.00 €
Projektu vadlīnijā „Multisektoriālie projekti” aktivitātē "Sadarbības projekti starp NVO un vides institūcijām ekosistēmu un to dabisko struktūru, kā arī vietējo savvaļas sugu daudzveidības saglabāšanai un atjaunošanai" iesniegtie projekti
§ 4.1 Ekoloģisko procesu takas atjaunošana Papes ciemā
1-08/372/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 9 996.00 €
§ 4.2 Pasākumu plānošana mežu bioloģiskās un ainaviskās daudzveidības saglabāšanai īpaši aizsargājamās dabas teritorijās
1-08/356/2014 Vides risinājumu institūts
Piešķirt - 104 555.00 €
§ 4.3 Dabas tūrisma infrastruktūras rekonstrukcijas projekta izstrāde ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanai ĪADT “Lēdurgas dendroloģiskie stādījumi”
1-08/364/2014 Latvijas Dabas fonds
Noraidīt
§ 4.4 Veclaicenes aizsargājamo ainavu apvidus dabas taku tūrisma infrastruktūras apsaimniekošanas pasākumi
1-08/352/2014 Veclaicenes Avotiņš
Piešķirt - 3 811.00 €
§ 4.5 Dabas tūrisma infrastruktūras izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšanas pasākumi Abavas senlejā
1-08/369/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 3 500.00 €
§ 4.6 Laipu rekonstrukcija „Randu pļavās” Ainažos.
1-08/355/2014 Mēs-sabiedrībai
Piešķirt - 4 564.00 €
§ 4.7 Vizlas dabas takas atjaunošana un uzlabošana
1-08/365/2014 Pagasta attīstības grupa "Vireši"
Piešķirt - 3 871.00 €
§ 4.8 Dabas tūrisma infrastruktūras ilgtspējīgas izmantošanas un ekosistēmu pakalpojumu nodrošināšana Ķemeru nacionālajā parkā 2015. gadā.
1-08/379/2014 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 11 000.00 €
§ 4.9 Laipu atjaunošana piekrastes biotopu aizsardzībai Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā
1-08/370/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Konceptuāli atbalstīt - 9 888.00 €
§ 4.10 Putnu novērošanas torņa rekonstrukcija „Randu pļavās”
1-08/354/2014 Silva Fortis
Konceptuāli atbalstīt - 9 265.00 €
§ 4.11 Dzirnavu dīķa aizsargdambja atjaunošana – dabas liegumā “Mežmuižas avoti”
1-08/368/2014 Allažu attīstības biedrība
Noraidīt
Iesniegtie projektu pieteikumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 5.1 Starptautiskās talku kustības Letsdoit konference Latvijā (18. – 21. Februāris 2015. gads)
1-08/351/2014 Pēdas LV
Pieņemt zināšanai
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 6.1 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā
1-08/194/2014 Vides Izglītības fonds
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.2 Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā
1-08/129/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.3 Vides Pētnieki Rīgas Parkos
1-08/7/2014 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.4 Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana
1-08/29/2014 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Pieņemt zināšanai
§ 6.5 „Es – zaļais vides draugs”
1-08/155/2014 ERFOLG
Apstiprināt izmaiņas
§ 6.6 “Diena bez auto”
1-08/337/2014 Latvijas Zaļā kustība
Apstiprināt izmaiņas