Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 28.04.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Pieņemt zināšanai
§ 1.2 Par projektu konkursa izsludināšanu
Pieņemt zināšanai
Fonda padomes sēdē Nr. 5 (12.03.2014.) atliktie projekti
§ 2.1 Uzglabā atkritumus atbildīgi
1-08/106/2014 Skrundas komunālā saimniecība
Piešķirt - 6 999.00 €
§ 2.2 Zivju resursu aizsardzības pasākumi Vecpalsas upē, Grundzāles pagastā
1-08/175/2014 Grundzāle 2010
Noraidīt
§ 2.3 Biedrības ”Vidzemes zvejnieku biedrība” aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu veikšanai
1-08/167/2014 Vidzemes zvejnieku biedrība
Noraidīt
§ 2.4 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2014
1-08/186/2014 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 24 494.00 €
§ 2.5 Priekšlikums vietējas nozīmes īpaši aizsargājamas dabas teritorijas „Ruģeļi” izveidei Daugavpils pilsētā
1-08/173/2014 Daugavpils Universitātes Dabas izpētes un vides izglītības centrs
Piešķirt - 13 537.00 €
§ 2.6 Mežaudzes sniegto pakalpojumu novērtējums uz saldūdens ekosistēmām
1-08/183/2014 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Piešķirt - 30 000.00 €
§ 2.7 Straujteces lašiem
1-08/180/2014 Silva Fortis
Piešķirt - 33 184.00 €
§ 2.8 Salacas upes tīrīšana posmā no Mazsalacas līdz Ramatas ietekai
1-08/188/2014 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Piešķirt - 31 346.00 €
§ 2.9 Rūjas krastu ekosistēmas sakopšana dabai un cilvēkam
1-08/178/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Piešķirt - 3 654.00 €
§ 2.10 Baltijas jūras piekrastes ekosistēmas pakalpojumu ilgtspējīga izmantošana Liepājas pilsētā
1-08/156/2014 Liepājas Universitātes Vides pētījumu centrs
Noraidīt
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projekti
§ 3.1 Sugas aizsardzības plāna aktualizēšana melnajam stārķim (Ciconia nigra)
1-08/181/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 3.2 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
Piešķirt - 7 272.00 €
§ 3.3 Suvenīru iegāde reprezentācijas vajadzībām VARAM pasākumos Latvijas prezidentūras laikā
1-08/200/2014 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
Daāždi
§ 4.1 Interaktīva akcija „Atkritumi = resursi!”
Piešķirt - 3 799.00 €
§ 4.2 Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē
1-08/9/2014 Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
Apstiprināt izmaiņas
§ 4.3 Izmaiņas ceturkšņa un noslēguma pārskatu veidlapās
Pieņemt zināšanai
§ 4.4 Par "Lielās talkas" finansēšanu 2015. - 2018. gadā
Konceptuāli atbalstīt