Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 3 - 24.02.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Par priekšlikumiem apropriācijas pārdalei
Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014.gadā iesniegtie projekti
§ 2.1 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/157/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 11 598.00 €
§ 2.2 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei
1-08/159/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Piešķirt - 4 761.00 €
§ 2.3 Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai
1-08/158/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Noraidīt
§ 2.4 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 95 000.00 €
§ 2.5 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Piešķirt - 27 756.00 €
§ 2.6 Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā
1-08/179/2013 Latvijas Dabas muzejs
Noraidīt
§ 2.7 Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība
1-08/167/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 26 182.00 €
§ 2.8 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 32 535.00 €
§ 2.9 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 8 250.00 €
§ 2.10 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 38 000.00 €
§ 2.11 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/163/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 13 198.00 €
§ 2.12 Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana
1-08/166/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.13 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 24 656.00 €
§ 2.14 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/165/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 20 956.00 €
§ 2.15 Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1-08/160/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.16 Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai
1-08/162/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.17 Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā
1-08/161/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.18 Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību
1-08/164/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.19 Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde
1-08/174/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.20 Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana
1-08/175/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.21 Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums
1-08/170/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.22 Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”
1-08/171/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.23 Medības Latvijas nacionālajos parkos
1-08/172/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Noraidīt
§ 2.24 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Atlikt
§ 2.25 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
§ 2.26 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Atlikt
§ 2.27 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Atlikt
§ 2.28 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Atlikt
§ 2.29 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Atlikt
§ 2.30 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Atlikt
§ 2.31 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Atlikt
§ 2.32 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Atlikt
§ 2.33 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Atlikt
§ 2.34 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Atlikt
§ 2.35 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Atlikt
§ 2.36 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/186/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 16 472.00 €
§ 2.37 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/198/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 18 000.00 €
§ 2.38 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 122.00 €
§ 2.39 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 976.00 €
§ 2.40 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 10 984.00 €
§ 2.41 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/181/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 880.00 €
§ 2.42 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā
1-08/185/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 447.00 €
§ 2.43 Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/184/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.44 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/189/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 36 074.00 €
§ 2.45 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/197/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 5 471.00 €
§ 2.46 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu
1-08/156/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 4 980.00 €
§ 2.47 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/182/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.48 VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA
1-08/155/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.49 Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē
1-08/183/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.50 Informatīvi izglītojošu pasākumu cikls „Ventspils reģionālajai vides pārvaldei - 25. Vēsture un pieredze vides aizsardzības sistēmas veidošanā”
1-08/180/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.51 Apmācība personāla profesionālās kvalifikācijas celšanai
1-08/194/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.52 Radiācijas un kodoldrošības jomas literatūras, publikāciju un zinātniski pētniecisko darbu sasistematizēšana un bibliotēkas izveidošana
1-08/191/2013 Valsts vides dienests
Noraidīt
§ 2.53 Valsts vides dienesta kapacitātes stiprināšana projektu realizācijā
1-08/196/2014 Valsts vides dienests
Piešķirt - 27 559.00 €
§ 2.54 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 30 000.00 €
§ 2.55 Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs
1-08/195/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Noraidīt
§ 2.56 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Piešķirt - 39 972.00 €
§ 2.57 Konkurētspējas sākotnējā izvērtējuma procesa pilnveidošana struktūrfondu apguves efektivizēšanai
1-08/195/2014 Vides pārraudzības valsts birojs
Piešķirt - 17 797.00 €
Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti"funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 3.1 Nemēslo mežā
1-08/192/2014 Latvijas valsts meži, AS
Piešķirt - 4 300.00 €
§ 3.2 „Zaļā sertifikāta” pretendentu pārbaude 2014.gadā
1-08/4/2014 Latvijas Lauku tūrisma asociācija "Lauku ceļotājs"
Piešķirt - 4 266.00 €
§ 3.3 Dabas koncertzāle 2014
1-08/193/2014 Dabas koncertzāle
Atlikt
§ 3.4 FEE International programmu darbības nodrošināšana Latvijā 2014.gadā
1-08/194/2014 Vides Izglītības fonds
Atlikt
§ 3.5 Zivju fauna kā Latvijas virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes rādītājs
1-08/190/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 22 056.00 €
§ 3.6 Ekonomiskā analīze un pasākumu programmas darba variantā iekļauto pasākumu izmaksu efektivitātes izvērtējējums Daugavas, Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016-2021.gadam
1-08/191/2014 Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs
Piešķirt - 9 817.00 €
§ 3.7 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
Pieņemt zināšanai
Projektu konkursā finansējuma saņemšanai 2014.gadā no budžeta apakšprogrammas "Vides aizsardzības projekti" vadlīnijas "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātēs 3.3.-3.5.
§ 4.1 Iedzīvotāju līdzdalība vides aktivitātēs Sarkandaugavā
1-08/52/2014 Sarkandaugavas attīstības biedrība
Piešķirt - 2 340.00 €
§ 4.2 Biedrības „Es Latgalei” vides iniciatīva Arendolē
1-08/54/2014 Es Latgalei
Piešķirt - 2 096.00 €
§ 4.3 Akcija „Dabas parka Pape jaunie vēstnieki”
1-08/124/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 2 700.00 €
§ 4.4 "Esam atbildīgi par Ķekaviņas upes aizsardzību"
1-08/141/2014 Baldones vidusskola
Piešķirt - 2 227.00 €
§ 4.5 Valmieras gudrais nams
1-08/17/2014 Valmieras Namsaimnieks
Piešķirt - 3 778.00 €
§ 4.6 „Gudrais rotaļu laukums”
1-08/121/2014 Cēsu Jaunā skola
Piešķirt - 6 015.00 €
§ 4.7 Raunas upes funkcionalitātes atjaunošana, veidojot zaļās infrastruktūras un radot jaunus ekosistēmu pakalpojumus.
1-08/10/2014 Raunas vidusskola
Atlikt
§ 4.8 Vietēja līmeņa vides izglītības un sabiedrības līdzdalības pasākumu īstenošana putnu aizsardzības nodrošināšanai Salaspilī
1-08/86/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 4.9 Iesaistīšana nekailciršu saimniekošanā līdzdarbojoties lokālām interešu grupām
1-08/131/2014 Pasaules Dabas fonds
Atlikt
§ 4.10 Brīvdabas pedagoģiskās izglītības parks
1-08/138/2014 Gaujienas internātpamatskola
Piešķirt - 1 930.00 €
§ 4.11 „GAUJAS ISTABA”
1-08/72/2014 BALTA DABA
Piešķirt - 5 314.00 €
§ 4.12 „ZAĻAIS VIRZIENS VALMIERĀ”
1-08/125/2014 BALTA DABA
Piešķirt - 1 090.00 €
§ 4.13 Sabiedrības izpratnes par piekrastes bioloģisko daudzveidību veidošana
1-08/15/2014 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta atbalsta biedrība
Piešķirt - 1 710.00 €
§ 4.14 Sabiedrības informēšana par putnu sugām un to dzīvesvietām Randu pļavās
1-08/95/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 4.15 Uzglabā atkritumus atbildīgi
1-08/106/2014 Skrundas komunālā saimniecība
Atlikt
§ 4.16 Dabas izzinošā taka bērnu attīstībai vidē
1-08/9/2014 Veselavas pirmsskolas izglītības iestāde
Piešķirt - 4 286.00 €
§ 4.17 Vides izglītībai piemērotas vides izveide Dobeles 1.vidusskolas teritorijā
1-08/144/2014 Dobeles 1.vidusskola
Piešķirt - 7 000.00 €
§ 4.18 Pļavas muzeja vides klases izveidošana
1-08/12/2014 Ūdenszīmes
Piešķirt - 4 359.00 €
§ 4.19 Skvēra izveidošana Mākslinieku kvartālā
1-08/129/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Atlikt
§ 4.20 Gaujas nacionālā parka jauno reindžeru kustība - jauniešu iesaiste dabas aizsardzībā
1-08/24/2014 Gaujas nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 4.21 Lobes krastu sabiedrība Lobes upei
1-08/139/2014 Dzirnavu spēks
Noraidīt
§ 4.22 7 dienu teorētiski praktiskais seminārs: Upes ekoloģiskās ietilpības palielināšana Ogres upes posmā no Cirstiem līdz Baltavai
1-08/154/2014 Zivju gani
Noraidīt
§ 4.23 Pededzes DabasSKOLA
1-08/42/2014 Radošā apvienība "Piektā māja"
Noraidīt
§ 4.24 Zvārtavas pils pieguļošās teritorijas vides problēmu risināšana
1-08/51/2014 Latvijas Mākslinieku savienība
Noraidīt
§ 4.25 Dzīve sakoptā vidē
1-08/75/2014 Latvijas Sarkanā krusta Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu komiteja
Noraidīt
§ 4.26 Vide mums apkārt, šodien un rīt
1-08/77/2014 Rožupe
Noraidīt
§ 4.27 Lielās zivis- mazās zivis
1-08/153/2014 Sporta biedrība "Kanu atvars"
Noraidīt
§ 4.28 Umurgas dīķa sakārtošana
1-08/49/2014 Umurgas pamatskola
Noraidīt
§ 4.29 Dabas Skolas dārzs
1-08/33/2014 Mazsalacas vidusskola
Noraidīt
§ 4.30 Zaļās zonas attīstība Apguldes ezera piekrastē
1-08/102/2014 Dobeles Amatniecības un vispārizglītojošā vidusskola
Noraidīt
§ 4.31 Zaļās domāšanas tests
1-08/115/2014 Daudzfunkcionālais centrs ģimenei, jaunatnei, sabiedrībai "Spēkuguns"
Noraidīt
§ 4.32 „No veca – jauns!”
1-08/104/2014 Jelgavas Bērnu un jauniešu centrs JUNDA
Noraidīt
§ 4.33 Mazbānīša dabas taka
1-08/116/2014 Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma profesionālā vidusskola
Noraidīt
§ 4.34 Informatīvais stends pie Baltijā lielākās balto stārķu kolonijas
1-08/103/2014 Inga Broka
Noraidīt
§ 4.35 Ūdenstūrisms Cieceres upē
1-08/25/2014 Burbuļi
Noraidīt
§ 4.36 Lielezeres parka kopšanas programmas izpilde 2014.gadā
1-08/19/2014 Mūsu ligzda
Noraidīt
§ 4.37 Ūdenstilpņu atveseļošanas pasākumi Jelgavas novadā 2014
1-08/21/2014 Liel.Barons
Noraidīt
§ 4.38 Gribu būt ornitologs!
1-08/87/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 4.39 Mana, tava – mūsu Daugava
1-08/31/2014 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Piešķirt - 1 946.00 €
§ 4.40 Nometne ‘’Dabas laboratorija’’
1-08/8/2014 Riebiņu novada biedrība "Atspulgs L"
Piešķirt - 1 499.00 €
§ 4.41 „Desmit zaļi mezgli 2014”
1-08/94/2014 homo ecos:
Piešķirt - 1 725.00 €
§ 4.42 Daba – mums, mēs – dabai
1-08/34/2014 Mārtiņa Fonds
Piešķirt - 5 718.00 €
§ 4.43 Vides nometne „Zaļais aplis”
1-08/35/2014 Silenes stariņi
Piešķirt - 4 400.00 €
§ 4.44 Zaļais medus pods
Piešķirt - 3 979.00 €
§ 4.45 Vides Pētnieki Rīgas Parkos
1-08/7/2014 Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs
Piešķirt - 2 244.00 €
§ 4.46 MUMS RŪP….
1-08/58/2014 Mēs-Staļģenes skolai
Piešķirt - 4 200.00 €
§ 4.47 Apzinām vides dažādību Saldus novada 4 pagastos
1-08/22/2014 N-tais elements
Piešķirt - 2 560.00 €
§ 4.48 Vides izglītības nometne PASAULE MAN APKĀRT
1-08/64/2014 Augstkalnes vidusskola
Piešķirt - 2 399.00 €
§ 4.49 Zaļā dzīve
1-08/150/2014 Dricānu kultūras biedrība AUSEKLIS
Piešķirt - 1 194.00 €
§ 4.50 Vasaras nometne ”Sēkliņas ceļojums”
1-08/18/2014 Vecbebru Profesionālā un vispārizglītojošā internātvidusskola
Piešķirt - 4 500.00 €
§ 4.51 Bērnu nometne „Enerdžaizers”
1-08/99/2014 Neformālās izglītības atbalsta fonds
Piešķirt - 2 363.00 €
§ 4.52 Mūsu „Cerību planēta”
1-08/32/2014 Palīdzības centrs Spēkavots
Piešķirt - 6 740.00 €
§ 4.53 Mums pieder skaistākā zeme pasaulē
1-08/3/2014 Sprīdīšu draugi
Piešķirt - 7 845.00 €
§ 4.54 Es vidē, vide manī
1-08/56/2014 Audriņu pamatskola
Piešķirt - 3 000.00 €
§ 4.55 Iepako, izpako un šķiro!
1-08/96/2014 Jēkabpils Bērnu un jauniešu centrs
Piešķirt - 1 500.00 €
§ 4.56 Bērnu vasaras nometne „Dabas daudzveidība”
1-08/53/2014 Zaubes pamatskola
Piešķirt - 2 787.00 €
§ 4.57 Vides izziņas dienas nometne „Sprīdītis kukaiņu valstībā” 5-10 gadus veciem bērniem
1-08/88/2014 Ģimeņu biedrība "Ligzda"
Piešķirt - 2 513.00 €
§ 4.58 „Es – zaļais vides draugs”
1-08/155/2014 ERFOLG
Piešķirt - 2 800.00 €
§ 4.59 Salacas ielejas bioloģiskās daudzveidības zinību vasaras nometne
1-08/71/2014 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Piešķirt - 3 000.00 €
§ 4.60 Vasaras dienas nometne sociālā riska ģimeņu bērniem un bērniem ar īpašām vajadzībām „Dzīvoju zaļi!”
1-08/50/2014 Tīnūžu pamatskola
Atlikt
§ 4.61 Dabas darbnīca „Jaunsēlpils 2014”
1-08/149/2014 Vides un tūrisma attīstības klubs "Sēlija"
Atlikt
§ 4.62 Ejam mežā
1-08/20/2014 Varakļānu vidusskola
Atlikt
§ 4.63 Pil-sētnieki ienāk laukos!
1-08/112/2014 Sporta klubs "Dinamo LAT"
Atlikt
§ 4.64 Starptautiskā jauniešu vides nometne „Go Global – Go Green”
1-08/109/2014 Foto biedrība "Salacgrīva"
Atlikt
§ 4.65 Vides aizsardzības nometne „Iepazīsim, lai sargātu”
1-08/16/2014 atspulgs l
Atlikt
§ 4.66 Dienas vides izglītības nometne „Zaļie pirkstiņi”
1-08/27/2014 Talsu novada fonds
Atlikt
§ 4.67 "Būt "zaļam" ir forši - EKO nometne Viļakas novada bērniem un jauniešiem”
1-08/60/2014 Skolēnu vecāku biedrība
Atlikt
§ 4.68 Nometne „ZEME-GAISS-ŪDENS-CILVĒKS!”
1-08/142/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Atlikt
§ 4.69 Mēs vidē, vide mūsos!
1-08/78/2014 Skrundas vidusskola
Atlikt
§ 4.70 Iepazīsti un sargā
1-08/47/2014 Ķoņu kalna dzīves skola
Atlikt
§ 4.71 Nometne „Dabas spogulī lūkojoties”
1-08/122/2014 Bērnu vides skola
Atlikt
§ 4.72 Es vidē, vide manī
1-08/57/2014 Audriņu pamatskola
Atlikt
§ 4.73 Vasaras superskola „Beverīnas ūdeņi” 1.
1-08/137/2014 Trikātas pamatskola
Atlikt
§ 4.74 Vides izglītības nometne „Zaļais kods”
1-08/147/2014 Eko Media
Atlikt
§ 4.75 Meldru meža takas
1-08/146/2014 Ķemeru vidusskola
Noraidīt
§ 4.76 99 piedzīvojumi dabā
1-08/89/2014 Ikšķiles Brīvā skola
Noraidīt
§ 4.77 Vides izglītības dienas nometne “ 3D – Domājošs dabas draugs”.
1-08/145/2014 Ogres sākumskola
Noraidīt
§ 4.78 Saudzē dabu = radi ko labu!
1-08/36/2014 Saldus 2.vidusskola
Noraidīt
§ 4.79 Vides izglītības nometne „Junioru universitāte izbrauc dabā”
1-08/105/2014 Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centrs (ZR KAC)
Noraidīt
§ 4.80 Dienas nometnes „ Sajūti sevi dabā un dabu sevī ”
1-08/55/2014 Siguldas novada Jaunrades centrs
Noraidīt
§ 4.81 Vides izglītības nometne „Pētām dabā!”
1-08/76/2014 Pieaugušo izglītības iestāde DZM
Noraidīt
§ 4.82 Dagdas novada bērnu un jauniešu vides izglītības nometne "Dabas draugs"
1-08/93/2014 Jauniešu biedrība "Dagne"
Noraidīt
§ 4.83 Rūja – 2014
1-08/65/2014 Rūjienas vidusskola
Noraidīt
§ 4.84 Vides pētnieki
1-08/62/2014 Izglītības laboratorija
Noraidīt
§ 4.85 Iecavas stāsti!
1-08/26/2014 Iecavas internātpamatskola
Noraidīt
§ 4.86 No idejas līdz risinājumam 48 stundu laikā
1-08/134/2014 Valmieras Pārgaujas ģimnāzija
Noraidīt
§ 4.87 „Mana EKO pēda pasaulē”
1-08/107/2014 Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas atbalstam
Noraidīt
§ 4.88 Zaļā Vasara 2014
1-08/46/2014 DORE-V
Noraidīt
§ 4.89 Apes novada skolēnu vides izglītības nometne „Gribu un varu dzīvot zaļi!”
1-08/152/2014 Sikšņu pamatskola
Noraidīt
§ 4.90 „PIEKRASTES KAIJAS ĀBECE”
1-08/136/2014 Vaivaru pamatskola
Noraidīt
§ 4.91 Zirgs kā videi draudzīgs, alternatīvs pārvietošanās līdzeklis
1-08/101/2014 Jātnieku sporta klubs "Demora"
Noraidīt
§ 4.92 Stihiju valdnieki
1-08/44/2014 Naukšēnu novada vidusskola
Noraidīt
§ 4.93 „Zaļā nedēļa”
1-08/82/2014 Zaļā skola
Noraidīt
§ 4.94 „ES-VIDE-SABIEDRĪBA!”
1-08/90/2014 Latgales jauniešu sadarbības tīkls
Noraidīt
§ 4.95 EKO grams!
1-08/97/2014 Valmieras 2.vidusskola
Noraidīt
§ 4.96 „Soli pa solim tīrā vidē”
1-08/28/2014 Smaidiņi
Noraidīt
§ 4.97 Nometne "Jauno dabas pētnieku skola"
1-08/133/2014 Latvijas Pūču izpētes biedrība
Noraidīt
§ 4.98 Kampaņa „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība meža apsaimniekošanā”
1-08/130/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 10 979.00 €
§ 4.99 Kampaņa MANA JŪRA 2014
1-08/119/2014 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 271.00 €
§ 4.100 Sabiedrības iesaistīšana 7. starptautiskā baltā stārķa ligzdu uzskaitē Latvijā
1-08/92/2014 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Atlikt
§ 4.101 Publiskā kampaņa „Atbildīgs pārtikas patēriņš”
1-08/113/2014 Zemes draugi
Piešķirt - 21 997.00 €
§ 4.102 Ekoskolu atbildīgā dzīvesveida kampaņa
1-08/135/2014 Vides Izglītības fonds
Piešķirt - 20 263.00 €
§ 4.103 Kampaņa „EKOenerģijas sertifikāta popularizēšana Latvijā”
1-08/140/2014 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 21 926.00 €
§ 4.104 Interaktīva akcija „Atkritumi = resursi!”
Noraidīt
§ 4.105 Jaunie vides pētnieki aicina - iesaisties!
1-08/120/2014 Bērnu vides skola
Piešķirt - 6 763.00 €
§ 4.106 Zemes stunda 2014
1-08/118/2014 Pasaules Dabas fonds
Piešķirt - 3 583.00 €
§ 4.107 Saules Kauss 2014
1-08/43/2014 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Piešķirt - 5 294.00 €
§ 4.108 Ekomarķējuma atpazīstamības un dabas resursu efektīvas izmantošanas veicināšana pirmsskolas izglītības iestādēs
1-08/70/2014 Baltijas Vides Forums
Piešķirt - 9 187.00 €
§ 4.109 Mežainā nedēļa Žīguros
1-08/108/2014 Virica
Piešķirt - 2 346.00 €
§ 4.110 „Kampaņa zema oglekļa pašvaldību attīstībai”
1-08/30/2014 Zaļā brīvība
Piešķirt - 8 357.00 €
§ 4.111 Ventas upes dzīvo resursu saglabāšanas veicināšana
1-08/29/2014 Kultūras projektu koordinācijas centrs
Piešķirt - 8 600.00 €
§ 4.112 Zemes mantojuma iepazīšana un saglabāšana
1-08/14/2014 Ziemeļvidzemes ģeoparks
Piešķirt - 1 271.00 €
§ 4.113 Akcija „Esi modē – ŠĶIRO!”
1-08/68/2014 ĶILUPE
Noraidīt
§ 4.114 Kājāmgājēju dienas Abavas senlejā.
1-08/69/2014 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 10 141.00 €
§ 4.115 Kampaņa „Tīrs priekšnams - tīrai Latvijai!”
1-08/67/2014 ĶILUPE
Noraidīt
§ 4.116 Akcija „Sūnas dabā”
1-08/74/2014 Rēzeknes Augstskola
Noraidīt
§ 4.117 Akcija „Atrodi Gada kukaini 2014 Ziemeļkurzemes mežos!”
1-08/40/2014 Zaļā doma
Noraidīt
§ 4.118 Ekomarķējums – atpazīsti videi draudzīgākus produktus
1-08/132/2014 Ekodizaina kompetences centrs
Noraidīt
§ 4.119 "Kad es stāvu tavos krastos, mīļā, vecā Daugaviņ…"
1-08/23/2014 Daugavas Savienība
Noraidīt
§ 4.120 ZAĻAIS MODINĀTĀJS
1-08/148/2014 Eko Media
Noraidīt
§ 4.121 Talku cikls „Darbs dabas daudzveidībai -3 D talkas”
1-08/110/2014 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.122 Sociālā kampaņa “Latvija – zaļākā valsts pasaulē?”
1-08/84/2014 homo ecos:
Noraidīt
§ 4.123 Resursu efektīva un kvalitatīva izmantošana mājsaimniecībās
1-08/11/2014 LEDteh
Noraidīt
§ 4.124 VAK ”Zaļā Skola 2014”
1-08/85/2014 Vides aizsardzības klubs
Noraidīt
§ 4.125 ”Kampaņa „Manas līdzdalības iespējas veidot, saglabāt un uzlabot vides kvalitāti publiski pieejamās vietās pie ūdeņiem savā pašvaldībā””
1-08/79/2014 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 4.126 Kampaņa „Vispārizglītojošo skolu skolotāju kompetences pilnveide par efektīvu atkritumu pārvaldības jautājumu risināšanu savā atkritumu apsaimniekošanas reģionā”.
1-08/81/2014 Latvijas Zaļā josta
Noraidīt
§ 4.127 Domā savādāk - dzīvo gudri!
1-08/98/2014 Saldus rajona attīstības biedrība
Noraidīt
§ 4.128 „Zaļā dzīvesveida pamatkurss lauku cilvēkiem”
1-08/100/2014 Vides Vārds
Noraidīt
§ 4.129 Vides piesārņojuma samazināšana, izmantojot videi un veselībai saudzīgus sadzīves tīrīšanas līdzekļus
1-08/13/2014 Dzīvosim zaļi
Noraidīt
§ 4.130 Festivāls „Klausies dabā!”
1-08/45/2014 Kāla ezera padome
Noraidīt
§ 4.131 Pagalmu kustība –par individuālo atbildību savā dzīvesvietā
1-08/143/2014 Pēdas LV
Noraidīt
§ 4.132 Videi draudzīgu biroju nedēļa ZAĻĀ ŽURKA 2014
1-08/83/2014 homo ecos:
Noraidīt
§ 4.133 Otrā dzīve
1-08/126/2014 Elm Media
Noraidīt
§ 4.134 Pilotprojekts kampaņai Latvijas ūdeņu zemūdens pasaule
1-08/117/2014 Atpūtas un ūdens tūrisma asociācija
Noraidīt
§ 4.135 " Stabulnieku pagasta vietējās kopienas iedzīvotāju iesaistīšana vides kvalitātes saglabāšanas un apkārtnes labiekārtošanas akcijā "
1-08/63/2014 Atspulgs L
Noraidīt
Izmaiņas projektu īstenošanā
§ 5.1 Dabas koncertzāle 2014
1-08/138/2013 Dabas koncertzāle
Apstiprināt izmaiņas
Dažādi
§ 6.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus