Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 1 - 10.01.2014 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
§ 1.2 Fonda izdevumu izpildes analīze uz 2013.gada 31.decembri
Konceptuāli atbalstītais projekts vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids" aktivitātē 3.2.
§ 2.1 TV raidījumu cikls "Piedzīvojums dabā"
1-08/148/2013 Filmu studija Jūra
Piešķirt - 54 307.00 €
Projektu konkursā "Nozares vides projekti" finansējuma saņemšanai 2014.gadā iesniegtie projekti
§ 3.1 Latvijas aizsargājamo augu sugu ex situ saglabāšana un dažu sugu in situ izpēte
1-08/157/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.2 Iedzeltenās stāvlapu dzegužpirkstītes (Dactylorhiza incarnata subsp. ochroleuca) inventarizācija un izpēte Latvijā aizsardzības pasākumu izstrādāšanai
1-08/158/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.3 Latvijas floras reto un apdraudēto sugu ex situ kolekcijas papildināšana un ekspozīciju izveide bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un izpētei
1-08/159/2013 Nacionālais botāniskais dārzs
Atlikt
§ 3.4 Ekspozīcijas „Latvijas ģeoloģija” izveidošana Latvijas Dabas muzejā 2.kārta
1-08/177/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 3.5 Vides izglītības pasākumu organizēšana Latvijas Dabas muzejā un novados. Ceļojošās izstādes "Dziļāk mežā!" izveidošana
1-08/178/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 3.6 Latvijas Dabas muzeja personāla kvalifikācijas celšanas apmācības Līvānu novadā un Daugavpils novadā
1-08/179/2013 Latvijas Dabas muzejs
Atlikt
§ 3.7 Sabiedrības izglītošanas pasākumi aizsargājamo ainavu apvidū „Augšdaugava”
1-08/160/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.8 Brīvprātīgais darbs Latvijas īpaši aizsargājamās dabas teritorijās – jauna pieeja vides izglītības rezultātu ilgtspējas veicināšanā
1-08/161/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.9 Informatīvie materiāli dabas izglītībai un aizsardzībai
1-08/162/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.10 1973.gada Vašingtonas konvencijas par tirdzniecību ar apdraudētajām dzīvnieku un augu sugām (CITES) ieviešana Latvijā
1-08/163/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.11 Dabas aizsardzības popularizēšana ar efektīvu komunikācijas kanālu starpniecību
1-08/164/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.12 Dabas aizsardzības pārvaldes darbinieku kvalifikācijas celšana
1-08/165/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.13 Dabas izglītības centru popularizēšana un attīstīšana
1-08/166/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.14 Sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu apmācība
1-08/167/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.15 Ģeoloģisko dabas pieminekļu izvērtēšana un priekšlikumu sagatavošana robežu kļūdu labošanai
1-08/168/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.16 Priekšizpēte, lai izvērtētu esošo un potenciālo ĪADT atbilstību pašreizējam statusam
1-08/169/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.17 Aizsargājamo dabas teritoriju apmeklētāju fiskālās ietekmes uz vietējo pašvaldību ekonomiku novērtējums
1-08/170/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.18 Ūdensputnu mākslīgo ligzdvietu atjaunošana dabas liegumā „Lubāna mitrājs”
1-08/171/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.19 Medības Latvijas nacionālajos parkos
1-08/172/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.20 Meliorācijas sistēmas hidroloģiskās izpētes analīze un optimāla hidroloģiskā režīma nodrošināšana Smārdes pagasta Kūdras ciema apkārtnē
1-08/173/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.21 Rāznas un Lubāna ezeru eitrofikācijas ierosinātu vides problēmu risināšanas stratēģijas izstrāde
1-08/174/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.22 Šepkas upes straujteču atjaunošana un biotopa kvalitātes uzlabošana
1-08/175/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.23 Slīteres nacionālā parka, Teiču dabas rezervāta un Krustkalnu dabas rezervāta dabisko zālāju apsaimniekošanas plānu ieviešana
1-08/176/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 3.24 Prioritārās rīcības programmas (Prioritised action framework - PAF) un Bioloģiskās daudzveidības konvencijas Piektā nacionālā ziņojuma tulkošana
Atlikt
§ 3.25 Sākotnējais radona novērtējums Latvijas teritorijā
Atlikt
§ 3.26 Kapacitātes paaugstināšana LIFE projektu sagatavošanā un īstenošanā Latvijā
Atlikt
§ 3.27 Priekšizpēte pasākumu programmas izstrādei laba jūras vides stāvokļa panākšanai
Atlikt
§ 3.28 Metodikas izstrāde mājsaimniecībās izmantoto apkures iekārtu radīto emisiju gaisā novērtējuma veikšanai pilsētās ar gaisa kvalitātes problēmām
Atlikt
§ 3.29 Kapacitātes stiprināšana zaļā publiskā iepirkuma veicināšanai
Atlikt
§ 3.30 Informatīvais buklets par klimata pārmaiņu samazināšanas pasākumiem Latvijā 2014.-2020. adā
Atlikt
§ 3.31 Sabiedrības iesaiste klimata pārmaiņu samazināšanas un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas veidošanā Latvijā
Atlikt
§ 3.32 Novērtējums par melno un krāsaino metālu lūžņos esošā elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu daudzumu un veidiem
Atlikt
§ 3.33 Kvalitātes kritēriji bioloģisko atkritumu un bioloģiski noārdāmo atkritumu kompostam/fermentācijas atliekām, lai veicinātu to izmantošanu tautsaimniecībā
Atlikt
§ 3.34 Iekšzemes virszemes ūdeņu (upju un ezeru) bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstība
Atlikt
§ 3.35 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas stenda iekārtojums 10. starptautiskajā enerģētikas, energoefektivitātes, infrastruktūras un vides tehnoloģiju izstādē „Vide un Enerģija 2014”
Atlikt
§ 3.36 VVD Lielrīgas RVP personāla apmācības seminārs par aktualitātēm un problēmām atkritumu apsaimniekošanas jomā, to identificēšana un problēmjautājumu risināšana savstarpējā sadarbībā ar LASUA
1-08/155/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.37 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku apmācības par gaisa piesārņojuma izkliedes aprēķina datorprogrammu pielietošanu un vides trokšņa novērtēšanu
1-08/156/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.38 Informatīvi izglītojošu pasākumu cikls „Ventspils reģionālajai vides pārvaldei - 25. Vēsture un pieredze vides aizsardzības sistēmas veidošanā.”
1-08/180/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.39 Konvencijas par ķīmisko ieroču izstrādes, izgatavošanas, uzkrāšanas un pielietošanas aizliegumu un ķīmisko ieroču iznīcināšanu ieviešana Latvijā
1-08/181/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.40 Konkurss „Dzīvo zaļi” Dienvidkurzemes skolu skolēniem
1-08/182/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.41 Personāla apmācība un vides pārvaldības pieredzes apmaiņa Baltijas jūras un Melnās jūras resursu ilgtspējīgas izmantošanas kontrolē
1-08/183/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.42 Baltijas jūras valstu (Latvijas, Lietuvas un Igaunijas) vides institūciju sadarbības pasākumi - konference vienotas pieejas veidošanā piesārņojuma novēršanā
1-08/184/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.43 Valsts vides dienesta kapacitātes paaugstināšana starptautiskajā vides institūciju sadarbības tīklā (IMPEL) 2014.gadā
1-08/185/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.44 Valsts vides dienesta vispārējās apmācības sistēmas izstrāde un ieviešana
1-08/186/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.45 Helsinku komisijas Jūrlietu grupas ikgadējā sanāksme HELCOM MARITIME 14/2014
1-08/187/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.46 Starptautiskās Baltijas jūras naftas avāriju seku likvidācijas mācības BALEX DELTA 2014
1-08/188/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.47 Lašveidīgo zivju sugu genofonda saglabāšana
1-08/189/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.48 Valsts vides dienesta ierēdņu un darbinieku apmācības Valsts administrācijas skolā
1-08/190/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.49 Radiācijas un kodoldrošības jomas literatūras, publikāciju un zinātniski pētniecisko darbu sasistematizēšana un bibliotēkas izveidošana.
1-08/191/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.50 Baltijas valstu regulatoru seminārs radiācijā un kodoldrošībā
1-08/192/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.51 Angļu valodas apmācības Valsts vides dienesta nodarbinātajiem
1-08/193/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.52 Apmācība personāla profesionālās kvalifikācijas celšanai
1-08/194/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 3.53 Pētījumu veikšana jūras barības ķēdēs
1-08/195/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 3.54 Latvijas piekrastes un pārejas ūdeņu (Baltijas jūras) bioloģisko kvalitātes elementu (fitoplanktona, makrofītu, bentosa bezmugurkaulnieku faunas, zivju) klašu robežu izstrāde (ES Ūdens Struktūrdirektīva 2000/60/EK)
1-08/196/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
§ 3.55 Latvijas upju slodžu modelēšana
1-08/197/2013 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
Atlikt
Projekta iesniegums finansējuma saņemšanai no budžeta apakšprogrammas 21.20.00. "Iemaksas starptautiskajās organizācijās"
§ 4.1 Budžeta apakšprogramma 21.20.00. „Iemaksas starptautiskajās organizācijās”
Piešķirt - 1 051 337.00 €
Iesniegtie projektu iesniegumi finansējuma saņemšanai no valsts budžeta apakšprogrammas „Vides aizsardzības projekti” funkciju deleģējuma līgumu izpildei un nacionālas nozīmes vides aizsardzības projektu īstenošanai
§ 5.1 Lielā Talka (26.aprīlis)
1-08/1/2014 Pēdas LV
Piešķirt - 61 183.49 €
§ 5.2 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza darbības daļēja nodrošināšana
1-08/2/2014 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 267 725.00 €
Dažādi
§ 6.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
§ 6.2 Seminārs operatoriem par vides aizsardzības valsts statistikas pārskatu veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas kārtību datu bāzēs tiešsaistes režīmā
1-08/101/2012 Valsts vides dienests