Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 6 - 23.10.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Par projektu konkursu izsludināšanu 2014.gadā
§ 2.1 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Atbildīgs dzīvesveids"
§ 2.2 Par projektu konkursa izsludināšanu finansējuma saņemšanai no apakšprogrammas "Nozares vides projekti"
§ 2.3 Par projektu konkursa izsludināšanu vadlīnijā "Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība, t.sk. Dabas kapitāla izpratnē"
§ 2.4 Par mazo grantu projektu konkursa izsludināšanu
Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
§ 3.1 Par funkciju deleģējumu līgumu un nacionālās nozīmes projektu finansēšanu 2014.gadā
Ārpus projektu konkursiem iesniegtie projekti
§ 4.1 Pagalmu kustība –par individuālo atbildību un jūras saglabāšanu
1-08/131/2013 Pēdas LV
Noraidīt
§ 4.2 Priekšlikumu izstrāde virszemes ūdeņu bioloģiskās kvalitātes novērtēšanas metožu attīstībai
Piešķirt - 4 126.33 €
§ 4.3 Zivju faunas ekspertu līdzdalība Baltijas/Centrāleiropas reģionam kopīgas ūdens kvalitātes novērtēšanas sistēmas izstrādē un salīdzinošā testēšanā (interkalibrācijā)
Piešķirt - 4 197.47 €
§ 4.4 Jūras rekviēms
1-08/134/2013 SKUBA films
Piešķirt - 14 228.72 €
§ 4.5 Valsts vides dienesta speciālistu pieredzes stiprināšana vides piesārņojuma jomā
1-08/135/2013 Valsts vides dienests
Atlikt
§ 4.6 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes personāla teorētiskās un praktiskās apmācības seminārs darbībām ar aktuālām vides aizsardzības problēmām saistītos jautājumos
1-08/136/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 2 347.74 €
§ 4.7 Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes darbinieku darba pieredzes apmaiņa izlietotā iepakojuma un videi kaitīgo preču apsaimniekošanā
1-08/137/2013 Valsts vides dienests
Piešķirt - 3 023.60 €
§ 4.8 Dabas koncertzāle 2014
1-08/138/2013 Dabas koncertzāle
Piešķirt - 11 382.97 €
§ 4.9 Engures novada Smārdes pagasta Kūdras ciematam pieguļošo meliorācijas grāvju izpēte un rekonstrukcija Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/139/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Atlikt
§ 4.10 Bīstamo koku nozāģēšana Gaujas nacionālā parka teritorijā izmantojot arboristu pakalpojumus
1-08/140/2013 Dabas aizsardzības pārvalde
Piešķirt - 10 671.54 €
§ 4.11 Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza saimnieciskās darbības daļēja nodrošināšana
1-08/141/2013 Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs
Piešķirt - 14 839.13 €
Par izmaiņām projektu īstenošanā
§ 5.1 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Atmaksāt fonda piešķirtos līdzekļus
§ 5.2 Notekūdeņu attīrīšanas sistēmas „Ziemeļi” rekonstrukcija Iecavas novada Dimzukalnā
1-08/197/2008 Iecavas novada dome
Pieņemt zināšanai
§ 5.3 Gaisa piesārņojuma samazināšana: No sadedzināšanas iekārtām ar ieejas jaudu līdz 50 MW; No termināļiem un dzelzceļa cisternām
1-08/84/2012 VARAM
Piešķirt
§ 5.4 Ķīmisko vielu un ķīmisko maisījumu uzraudzības un kontroles kapacitātes stiprināšana.
1-08/89/2012 Valsts vides dienests
Apstiprināt izmaiņas
§ 5.5 Talka zaļai nākotnei
1-08/7/2013 Ūdenszīmes
Piešķirt