Fonda padomes sēžu protokoli

Fonda padomes sēdes Nr. 4 - 24.04.2013 rezultāti

Vispārīgie jautājumi
§ 1.1 Fonda finansiālais stāvoklis
Projektu vadlīnijā „Dabas un bioloģiskās daudzveidības aizsardzība t.sk. dabas kapitāla izpratnē” konkursam iesniegtie projektu iesniegumi
§ 2.1 Engures ezera dabas parka dabas aizsardzības plāna ieviešana
1-08/86/2013 Engures ezera dabas parka fonds
Noraidīt
§ 2.2 Prioritārās darbības melnā stārķa aizsardzībai Latvijā
1-08/87/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 26 232.06 €
§ 2.3 Rubeņu riesta vietu izkopšana Rietumlatgalē
Piešķirt - 12 640.79 €
§ 2.4 Zivju resursu aizsardzības – dzīvotņu apsaimniekošanas pasākumi Dagdas novada esošajās ūdenstilpēs
1-08/89/2013 Dagdas novada lauksaimnieki
Noraidīt
§ 2.5 Slīteres nacionālā parka dabisko zālāju apsaimniekošanas plāna realizācija. 1.posms
1-08/90/2013 Zaļā doma
Noraidīt
§ 2.6 Dabas lieguma „Liepājas ezers” ekosistēmas atjaunošanas pasākumi Liepājas pilsētas teritorijā
1-08/91/2013 Liepājas ezeri
Noraidīt
§ 2.7 Zvejas un makšķerēšanas kontroles fektivitātes veicināšana Liepājas ezerā un Bārtas upē
1-08/92/2013 Liepājas ezeri
Piešķirt - 2 515.64 €
§ 2.8 Dabas aizsardzības pasākumu ieviešana Gaujas piekrastē
1-08/93/2013 Latvijas Dabas un pieminekļu aizsardzības biedrība
Noraidīt
§ 2.9 Zivju resursu aizsardzības akcija „Dzīvais ūdens 2013”
1-08/94/2013 Latvijas Makšķernieku asociācija
Piešķirt - 16 826.88 €
§ 2.10 Sabiedrības līdzdalība zivju resursu saglabāšanā un aizsardzībā Vestienas pagasta ezeros
1-08/95/2013 Kāla ezera padome
Noraidīt
§ 2.11 Lubānas mitrāja apsaimniekošanas pasākumi un zivju resursu uzraudzība Lubānas ezerā un tam piegulošajās ūdenstilpnēs
1-08/97/2013 Lubāna mitrāja kompleksa fonds
Noraidīt
§ 2.12 Ūdens tūristu apmetne Cēsis
1-08/98/2013 PINCH
Noraidīt
§ 2.13 Dabas parka „Adamovas ezers” apsaimniekošanas pasākumu plānošana un ieviešana
1-08/99/2013 Putnu ceļš
Noraidīt
§ 2.14 Dabas aizsardzības plāna ieviešana DP „Pape”
1-08/100/2013 Pasaules Dabas fonds
Noraidīt
§ 2.15 Dabas takas ierīkošana un uzturēšana ezera „Caunu dzelve” pieguļošā teritorijā
1-08/101/2013 Velmars
Noraidīt
§ 2.16 Zivju resursu ilgtspējīgas apsaimniekošanas veicināšana Burtnieku ezerā un Salacā
1-08/102/2013 Burtnieku makšķerēšanas un tūrisma skola
Noraidīt
§ 2.17 Aizsardzības nodrošināšana Ķemeru nacionālā parka mežos ligzdojošajām pūcēm
1-08/103/2013 Latvijas Ornitoloģijas biedrība
Piešķirt - 13 742.10 €
§ 2.18 Ogres Zilo kalnu kserofīto priežu mežaudžu rekonstrukcija (Ogres Zilo kalnu dabas parks)
1-08/104/2013 Ogres Attīstības Biedrība
Noraidīt
§ 2.19 Dabas aizsardzības plānu ieviešana – pasākumu efektivitātes novērtējums Natura 2000 teritorijās „Sakas grīņi”, „Čužu purvs” un „Ādaži”
1-08/105/2013 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 10 399.77 €
§ 2.20 Dabas aizsardzības plāna atjaunošana dabas liegumam "Sātiņu dīķi"
1-08/106/2013 Latvijas Dabas fonds
Piešķirt - 32 331.92 €
§ 2.21 Biotopu aizsardzības pasākumi Abavas senlejas dabas takās
1-08/107/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Piešķirt - 22 679.15 €
§ 2.22 Bioloģiski vērtīgo zālāju atjaunošana Abavas senlejas dabas parkā
1-08/108/2013 Abavas ielejas attīstības centrs
Noraidīt
§ 2.23 Eiropas aizsargājamā biotopa „6410 Mitri zālāji periodiski izžūstošās augsnēs” atjaunošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/109/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Piešķirt - 8 124.60 €
§ 2.24 ES aizsargājamo biotopu „7210* Kaļķaini zāļu purvi ar dižo aslapi” un „3140 Ezeri ar mieturaļģu augāju” stāvokļa uzlabošana Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/110/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 2.25 Eiropas īpaši aizsargājamā biotopa „3260 Upju straujteces un dabiski upju posmi” atjaunošana Skujupītē, Ķemeru nacionālajā parkā
1-08/111/2013 Ķemeru nacionālā parka fonds
Noraidīt
§ 2.26 Izglītojoša materiāla izstrāde un dabas takas izveide dabas liegumā „Lielie Kangari”
1-08/112/2013 Aktīvi vecāki - Ropažu novadam
Noraidīt
Dažādi
§ 3.1 Par Fonda publicitātes nodrošināšanu
§ 3.2 Par finansējuma izlietojuma kontroles pasākumiem